Lesson Plan

Pages: 5 (816 words) Published: August 8, 2009
MALVAR NATIONAL HIGH SCHOOL
Malvar, Batangas

BANGHAY-ARALIN SA
ARALING PANLIPUNAN I
Inihanda ni: Gng. Beulah D. Goguanco
Hulyo 27, 2009

I.Mga Layunin; PSSLC II 2.10-13
Pagkatapos ng gawain ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1.Nasusuri ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga naunag tao sa Pilipinas 2.Nailalarawan ang kultura ng sinaunang pamayanan at ang naging pag-unlad nito 3.Nailalahad ang pagpapahalaga sa pinagmulan ng tao sa bansa 4.Naipagmamalaki ang kabihasnan ng sinaunag Pilipino

5.Naaantig ang damdaming makabayan at pagmamalaki bilang isang Pilipino

II.Paksang-aralin:
1.Mga Teorya
2.Mga Katangian ng Kultura ng Sinaunang Pamayanan at Sinaunang Paniniwala at Kaugalian a.Mga alamat
b.Ayon sa Bibliya
c.Teorya ng Pandarayuhan
d.Teorya ng Ebolusyon ni Landa Jocano
e.Batayang Siyentipiko

Mga Kagamitan
Batayang aklat, mga pahina 46-58
Mga larawan ng mga unang tao sa Asya

III.Pamamaraan

A.Panimulang Gawain

1.Pagganyak
a.Pagpapaskil ng mga larawan nina Malakas at Maganda, Negrito, Malayo at iba pa b.Pagpapaskil ng mga larawan ng matandang kagamitan at kasangkapan c.Hahayaang pagmasdan ng mga mag-aaral ang mga larawan at ipasusuri ang mga katangian ng mga ito d.Tanong: ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga larawan?

e.Pagpapakita ng mga larawan tungkol sa kultura ng sinaunang Pilipino (kung may videotape ay mas mainam) f.Uriin sa tatlong pangkat- panlipunan, pangkabuhayan, at pampulitika ang matandang kabihasnan na nakita sa larawan (napanood sa videotape)

2.Balik-aral
a.Ano ang naging kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo ng unang pamayanan? b.Ibigay ang mga katangian ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki.

B.Panlinang na Gawain

1.Paglulunsad ng Aralin
a.Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa sinaunang kultura ng mga Pilipino b.Suriin ang mga larawan at mgabigay ng reaksyon tungkol dito c.Anong bahagi ng kultura ang nakikita sa larawan?

2.Pagtalakay sa Aralin
a.Basahin ang teksto sa Batayang Aklat, pahina46-50
b.Pagkakaroon ng palarong “Hulaan Mo.” Ang mga mag-aaral ay maghahanda ng tanong tungkol sa nabasa na nagsisimula sa “Hulaan Mo.” May magsisimula ng pagtatanong at ang makasasagot ang siyang susunod na magtatanong. c.Sagutin ang mga karagdagang katanungan.

Bakit maraming magandang katangian ang mga unang Pilipino? Ano ang mga pagkakaiba ng mga kagamitan noon sa ngayon?
Ano ang mga inaakala mong dahilan ng mga pagbababago sa kulturang Pilipino?

3.Malayang Talakayan
a.Alin sa mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas ang iyong pinaniniwalaan? b.Ano ang iyong konklusyon tungkol sa mga naganap na pagbabago sa Pilipinas sa pagdaan ng panahon? c.Bakit mahalagang panatilihin ang magagandang bahagi ng kulturang Pilipino sa kabila ng modernisasyon? d.Bumuo ng dyad at magtalakayan tungkol sa slogan na nasa kahon

Ang hindi lumingon sa pinanggalinga,
hindi makararating sa paroroonan.

e.Ipahahayag ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga sinaunang kultura sa kasalukuyang panahon. Gamitin ang fishbone organizer.

Implikasyon ng
pagkakaroon ng
kabihasnan ng
mga unang
pamayanan
__________________________________________________________

kahalagahan

C.Pangwakas na Gawain

1.Paglalahat
a.Bakit mahalagang malaman ang iba’t ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino? Ang mga teorya hinggil sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas ay nakatutulong sa pagpapasya ng indibidwal kung ano ang higit na pinaniniwalaan sa mga ito. b.Gaano kahalaga ng kultura sa ating pag-unlad?

2.Paglalapat
Values Data Bank
a.Dugtungan ang mga sumusunod na pahayagupang makabuo ng makahulugang kaisipan:

1.Ang pinaniniwalaan kong teorya sa pinagmulan ng tao sa pilipinas ay ang ________________________________. 2.Nang matiyak ko kung saan nagmula ang mga unang tao sa Pilipinas, ang nadama ko ay ______________________________. 3.Ang mga kultura ng sinaunang Pilipino na umiiral o ginagawa sa aming lugar...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Lesson Plan
  • lesson plan Essay
  • Lesson Plan Essay
  • lesson plan Essay
  • lesson plan Essay
  • lesson plan Essay
  • Unit 9 Math Lesson Plan Essay
  • Lesson Plan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free