Ldra

Pages: 5 (1264 words) Published: August 11, 2010
LDRA I
I. Aklat #6
II. Artikulo #2
III. Kadila Ng Buhay
IV. Buod:
Ang lahat ay may hangganan, parang ating sariling buhay. Mayroon din itong hangganan kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya nga parang kandilang mayroong sindi ang ating buhay, ipagpalagay na natin na ang tagal ng ilaw ng kandila ay ang panahon ng pananatili natin sa mundong ito na kapag ito ay nawala o namatay ay tayo rin ay lilisan na. Kaya nga dapat atin itong pahalagahan at pagkaingatan. Huwag natin abusuhin ang buhay na ipibagkaloob sa atin ng May Kapal. Kailangan natin gamitin ang ating buhay sa maayos at produktibong paraan para di ito masayang. Ang mga dapat gawin ay simulan at tapusin sa tamang oras upang walang masayang ng panahon. Ang maling paggamit ng oras ay para ring pagsanid sa kasamaan dahil sa hindi natin nagagamit sa maayos na paraan ang ating oras. Kaya ang bawat segundo ng ating buhay ay mahalaga kaya huwag natin itong sayangin o abusuhin bagkus ay gamitin natin ito sa tamang paraan. V. Reaksyon:

Matapos kong mabasa ang artikulong ito ay mas lalo kong nalaman kung gaano kahalaga ang buhay natin, na mas dapat ko itong gamitin sa wastong paraan. Kaya ipinapangako ko sa aking sarili na gagamitin ko sa tamang paraan ang buhay na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon VI. Mensahe:

Ang mensahe nito ay ang tamang paggamit ng buhay, pagpapahalaga sa buhat at paggamit ng ating oras ng ating buhay sa tamang paraan.

LDRA I
I. Aklat #6
II. Artikulo # 4
III. Ibigay sa Panginoon
IV. Buod:
Magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, kanya tayong tutulungan sa oras ng ating pangangailangan hindi niya tayo bibiguin. Sa anumang problema na ating kakaharapin marapat lamang na sa kanya tayo humingi ng tulong. Hindi pagsuko ang sagot sa ating problema. Matuto tayong harapin ito ng buong tapang, sabi nga sa bibliya: “ Huwag Kang Matakot ‘Pagkat Ako ay Nasa Iyo” ----- Isaias 43:5. Matuto rin tayong sumuri kung ano ang naging puno’t dulo ng ating problema, at kung pagbabago ang kasagutan ay marapat nating gawin iyon. At kung may mga bagay na dapat bigyan ng linaw o dapat at ayusin ay atin ng gawin. Marapat din nating itanim sa ating isipan na mahalaga ang “NGAYON”, limutin ang nakaraan na puno ng kapighatian, kasawian at kabiguan. Tayo rin dapat ang gumawa ng paraan na makakatulong sa paglutas ng ating problema, ang bendisyon ng Panginoon ay kailangan matapos tayo makabuo ng isang solusyon sa ating problema. At higit sa lahat ay kalimutan na ang mga problema at ayusin ang sarili at ang mga naghihintay na gawain. Simulan ang lahat ay simulan din ag bagong buhay. Sa kabuuan ibigay o ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga problema tayo ay di niya tayo bibiguin, kanya tayong tutulungan basta’t magtiwala lang tayo sa kanyang kapangyarihan. V. Reaksyon:

Naiugnay ko ang aking sarili sa artikulong ito sapagkat lahat ng aking mga problema o pinagdaraanan ay aking idinudulog sa Panginoon, dahil alam ko na kanya akong tutulungan. At alam ko rin na mayroon syang spat na dahilan kung bakit nya ibinigay ang problema o suliranin na iyon sa akin. VI. Mensahe:

Nais iparating ng akdang ito ay huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon, sapagkat tayo ay kanyang tutulungan sa kahit ano mang paraan.

LDRA I
I. Aklat #6
II. Artikulo #5
III. Bibigyan Ka Pa
IV. Buod:
Ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay nararapat lang na ipamahagi sa ating kapwa, tayo rin ay dapat lumingon sa ating pinanggalingan ng ating maabot ang ating mga pangarap at makamtam ito habang buhay. Marami nang tao ngayon ang di marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan, parang gaya doon sa kuwento sa bibliya tungkol sa sampung ketongin na pinagaling ng Diyos. Sa sampung iyon isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa kanya at ang siyam nama’y hindi man lang bumalik para magpasalamat. Isa pa ay ang negosyanteng patuloy sa pag-unlad ngunit ang kanyang turing sa kanyang mga tauhan ay alipin di naglaon ay unti-unting...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free