Language-Specific Quality Issues in a Real World Localization Process

Topics: Translation, Natural language processing, Internationalization and localization Pages: 89 (26817 words) Published: October 31, 2009
Language-specific quality issues in a real world localization process

Master Thesis in Cognitive Science JENNY BÖRJEL 2007-10-02 ISRN: LIU-KOGVET-D--07/19--SE

Abstract

This study was made at the localization section at Sony Ericsson Mobile Communications and investigates the part of a localization process where language issues are handled. The purpose of the thesis is to investigate which main factors influence the language quality in a real world localization of a mobile phone. The study is divided into two parts, one initial study and one main study. In the initial study, the five tasks of the localization process were identified as organization, coordination, technical preparation, creation of source text, and creation of target text. In the main study, the employees’ views on language-specific quality issues in the process of localizing mobile phones were mapped out through deep-interviews. The results from the interviews were divided into the categories organization, technical preparation, linguistic issues, and language tools. Organizational prerequisites for achieving high quality were awareness, updated material and structured communication. The linguistic issues were unambiguous and understandable language, correct language level, standardization of terminology, providing sufficient context to the translators and validation of the target text. Concerning the language tools, both manual and repetitive labor as well as the absence of spell and grammar checkers were two main factors considered to influence the quality of the final text strings in the mobile phone. To contribute to the overall picture of the process, some parts should be further investigated, like the translators’ working situation and the end-users’ expectations of the product. To conclude, the most challenging part is determining what the highly subjective term quality means in the context of language, which demands clear guidelines for expected outcomes and especially for whom. Only then can it be determined how it should be done.

i

Sammanfattning

Denna studie utfördes på Sony Ericsson Mobile Communications och inriktar sig mot den specifika del av lokaliseringsprocessen som hanterar språkliga problem. Syftet med uppsatsen är att i en verklig lokaliseringsprocess undersöka vilka huvudfaktorer som påverkar den språkliga kvaliteten i den slutgiltiga produkten. I förstudien identifierades de fem huvudsakliga uppgifterna i denna del av processen som organisering, koordinering, teknisk förberedelse, skapande av källtext och skapande av måltext. I huvudstudien kartlades de anställdas syn på språkliga kvalitetsaspekter i

lokaliseringsprocessen genom djupintervjuer. Resultaten delades in i kategorierna organisation, teknisk förberedelse, lingvistiska aspekter och språkverktyg. Nödvändiga organisatoriska förutsättningar var: medvetenhet, uppdaterat material och strukturerad kommunikation. Avgörande lingvistiska faktorer var: otvetydigt och förståeligt språk, korrekt språknivå, standardisering av terminologi, tillräcklig kontext till översättarna och validering av måltexten. Vad gäller språkverktygen ansågs manuellt och repetitivt arbete samt frånvaron av stavnings- och grammatikkontroll vara två faktorer som påverkar den slutliga kvaliteten hos textsträngarna i en mobiltelefon. Vidare undersökning om översättarnas arbetssituation och slutanvändarnas förväntningar på produkten skulle ge en bättre bild av processen som helhet. Den största utmaningen är troligen att fastställa vad begreppet språklig kvalitet innebär, vilket är problematiskt och kräver tydliga riktlinjer för vad det är som ska uppnås och för vem. Först därefter kan man tala om hur det ska utföras.

ii

Acknowledgements

Although authored by me, this thesis is not the creation of one person. I want to give my humble thanks to the people supporting me throughout the process. First of all, it wouldn’t even have started if it weren’t for my tutors at Sony Ericsson,...

References: - 76 -
Globalization Insider XIII, 2004
Internal
Initial workshop with nine employees at UI Localization & Support, 2007-05-02
External
Interview with Translator Linda Joelsson, Alinoma, 2007-06-08
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • world issues Essay
  • Quality Essay
  • into the world Essay
  • Quiz on Real World Parenting Research Paper
  • Anger and Statutes Specific Language Essay
  • Essay on Localization
  • Essay about Religion and Specific Legal Issue
  • Real, Urban, and Suburban Issues Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free