Laglag

Pages: 1 (287 words) Published: July 31, 2010
ABORSYON: Pagtango sa Sinikil na Pagbubukang-Liwayway

“Walang sinumang indibidwal ang may karapatang pumatay sa kapwa niyang indibidwal”.

Kasabay ng pag-inog ng mundo, ang pananaw ng tao ay unti-unting nagbabago. Ang simpleng bagay ay pagagandahin, ang maliit ay palalakihin, ngunit ang buhay ay maaari bang kitlin?

Sa mga tugtuging napapanahon, usong-uso ang aborsyon. Isang malinaw na katotohanan na ang aborsyon ay ang pagkitil sa sisibol pa lamang na bata habang siya’y nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kung ang Pilipinas ay ginamit ang wikang Ingles bilang ‘medium” sa pagtuturo at pumasa sa panlasa ng nakararami hindi nalalayong ang kalaban ng Simbahang Katoliko na aborsyon ay dumaan sa proseso ng legalisasyon.

Bilang isang bansang konserbatibo, na kung saan laganap ang Kristiyanismo ay hindi hahayaang ang isang imoral na gawain ay maganap at kagatin bilang isang legal na aktibidades sa Kongreso. Oo, ang aborsyon ay imoral, moral ito sa mga taong nasasangkot sa usaping ito. Bilang isang nilalang ng Diyos tungkulin panagutan ang mga kasalanang nilikha. Kung sa hindi sinasadyang pagkakataon ay naging malupit sa mundong ginagalawan mo at nais mong ang buhay na ipinagkaloob sa ‘yo ay maaga mong wakasan, isang katotohanan na ang ibinigay sa ‘yo na tinik sa iyong buhay ay hindi mo kayang malagpasan.

Tulad ng isang taong napaaga ang pagiging isang ina, aborsyon ang magiging solusyon. Maaari, kung itoÂ’y legal at walang bahid-dungis na pag-aalinlangan. Ngunit sa bansang ito, ang aborsyon ay itinuturing na pagtalikod sa Panginoon dahil sa sampung utos na nabuo.

“Ang pagtango sa imoralidad ay pagtango na rin kay Satanas.”

Walang sinumang makapagpipigil sa paglaki ng bata sa sinapupunan, hayaan itong makita ang pagbubukang-liwayway na kanyang pagtatanghalan.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free