Kulturdimensjoner

Pages: 12 (3620 words) Published: March 13, 2010
Kulturdimensjonene – Hofstede, Trompenaars, E.T. Hall og Gesteland Geert Hofstede
1. Individualism vs. Collectivism
Individualism = kan defineres som preferanse for løst sosialt nettverk, der individene forutsettes å kunne ta vare på seg selv og sin nære familie. Hvis man blir krenket i et individualistisk samfunn leder dette til skyld og tap av ære/respekt. Det er ofte regler mot at det skal være flere av samme familie i en bedrift. Tyskland kan bli ansett som et individualistisk land. Både personlige prestasjoner og individualistiske rettigheter er svært viktige i Tyskland. Gruppearbeid er svært viktig, men alle har rett til sin egen mening og det er forventet at du skal uttrykke disse. USA er også et individualistisk land. Den Amerikanske drøm representerer dette ganske godt. Collectivism = representerer et tett knyttet sosialt nettverk hvor det forventes at gruppen de tilhører viser lojalitet og tar vare på gruppens medlemmer med udiskutabel lojalitet. Ofte er ”extended familiy” en del av dette = onkler, tanter, besteforeldre, osv. Hvis man blir krenket i et kollektivistisk samfunn leder dette til ”tap av ansikt/Lose face.” Det er gjerne mange familiemedlemmer i samme bedrift i et kollektivistisk samfunn. Individualism vs. Collectivism-skalaen: USA er det mest individualistiske samfunnet i verden, Storbrittannia kommer rett bak. Frankrike, Norge og Tyskland er et relativt individualistiske land. Japan skårer midt på treet, mens Kina er veldig kollektivistisk. 2. High Power distance vs. Low power distance

(Denne dimensjonen uttrykker i hvilken grad et medlem av en bedrift aksepterer ulikhet i maktforholdet.) I kulturer med høy PD vil foreldre lære barna at lojalitet, respekt og hengivenhet til foreldrene er en dyd. Dette førerer til en forventning av lydighet, som skal vare hele livet ut, også for godt voksne barn. Elever skal respektere lærerne og ikke motsi eller kritisere de  enveiskommunikasjon er vanlig. Low power distance = Her er stukturen noe flatet ut. Medlemmene søker etter maktlikhet. Hvis det oppstår en situasjon der det er maktulikhet, forventer de en forklaring av dette. De er medbestemmende, og det forventes at de skal ta initiativ og være kreative innenfor sitt eget arbeidsområde. Her er en god leder en ressurssterk demokrat. I en lav PD-kultur oppfordrer ofte foreldre barna til uanvhengighet fra tidlig alder. Lærere oppmuntrer elevene til ansvar, uavhengighet og kritisk tenking. PD-rankingen

Kina skårer ganske høyt. Frankrike litt over middels. Japan er et godt eksempel på et land som skårer middels på PD-rankingen. Tyskland, USA, Storbrittannia og Norge skårer litt mindre enn middels 3. High vs. Low Uncertainly avoidance

High UA: opprettholder rigide koder for tro og adferd, det er nulltoleranse for uortodokse ideer og adferd. Det er et emosjonelt behov for regler, selv om de ikke fungerer. Tid er penger, folk har en trang til å være opptatt og hardt arbeidene. Presisjon og punktlighet er norm, utvikling kan bli motarbeidet, sikkerhet er et viktig element i individuell motivasjon. Low UA: I slike land har de en mer avslappet holdning, og praksis betyr mer enn prinsipper og avik fra normene tolereres lettere. Det skal ikke være flere regler enn nødvendig, og hvis de ikke fungerer blir de forkastet eller byttet ut. Hardt arbeid utføres når det er nødvendig for arbeidets egen del, presisjon og punktlighet kommer naturlig og innovasjon blir sett på som noe truende. I Tyskland planlegger de alt veldig nøye for å unngå usikkerhet. De tror på lover, regler og reguleringer. De vil minimere risiko og gå frem steg for steg. 4. Maskulinity vs. Femininity (Dominant Value orientation) Maskulinitet: I maskuline kulturer er man opptatt av heroisme, måloppnåelse, pågåenhet og materiell suksess. Forskjell: Den fundamentale forskjellen er hvordan bedriften/samfunnet fordeler sosiale roller mellom kjønnene. I noen kulturer streber man etter maks forskjell mellom...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free