Korean Fever

Topics: 3rd millennium, Culture, Globalization Pages: 7 (812 words) Published: March 3, 2009
บทนำ
สภาพปัญหาและที่มา
หากเอ่ยชื่อของ เรน-จวนจีฮุน-ฮาจีวอน-ลียองเอ น้อยคนนักในปัจจุบันที่จะไม่รู้จัก ชื่อที่เอ่ยมาเหล่านั้นต่างเป็นsuperstar ของประเทศเกาหลี ซึ่งถือเป็นอาวุธสุดร้ายที่ประเทศเกาหลีใช้ในการตีแผ่วั'''นธรรม รวมทั้งการตีตลาดสินค้าของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ไปจนถึงสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางการรุกคืบของสินค้ากลุ่มอิเล็ดทรอนิกส์ และรถยนตร์ แบรนด์เกาหลีเข้าไปยังตลาดต่างๆทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี และการส่งออกที่ทันสมัย จนสามารถช่วงชิงความเป็นผู้นำตลาดในด้านนี้มาแล้ว แต่หากสังเกตให้ดีจะพบว่าตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เกาหลีเริ่มปรับยุทธศาสตร์ในการรุก หันมาเริ่มและเพิ่มการส่งออกวั'''นธรรมผ่าน ทีวีซีรีส์ ภาพยนตร์ และเพลง เพิ่มมากขึ้น คล้ายกับการเป็นยุทธศาสตร์ Dual Track ที่ทำกันเป็นคู่ขนาน เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า และซึมซับวั'''นธรรมเกาหลีเข้าไปด้วย เพียงไม่นานหลังจากเกาหลีดำเนินยุทธการคู่ขนานนี้ หลายประเทศต่างซึมซับเอาวั'''ธรรมเกาหลีเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดกระแส “เกาหลีฟีเวอร์” ขึ้นในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงนี้ เห็นได้จากกลุ่มเด็กวัยรุ่นไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไปจนถึง 25 ต่างมีความคลั่งไคล้นักร้องเกาหลี เช่น ดงบังจิงกิ ,Rain ,Super junior และอีกหลายBoy brand -Girl group ที่เกาหลีปั้นออกมาไม่เว้นวัน เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ต่างมีพฤติกรรมการคลั่งไคล้ในหลายๆรูปแบบ เช่นการไปรับที่สนามบิน จนกระทั่งการติดตามศิลปินไปยังประเทศเกาหลี พฤติกรรมเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าวั'''นธรรมเกาหลีได้รุกคืบเข้ามาในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวั'''นธรรมไทยดังเดิมหลายประการ จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาจึงเกิดคำถามว่า ทำไมวั'''นธรรมเกาหลีจึงสามารถเข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างแนบเนียน และคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกต่อต้านกระแสนี้

ขอบเขตการศึกษา
-ศึกษาอิทธิพลของสื่อเกาหลี โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง ที่มีต่อสังคมและวั'''นธรรมไทยในปัจจุบัน -ศึกษากลไกลและวิธีการของสื่อเกาหลีที่ใช้ในการสร้างผลกระทบในแก่สังคมไทย ความมุ่งหมาย

เพื่อศึกษาลักษณะของคนไทยในการรับสื่อจากประเทศเกาหลี โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ เพลง ภาพยนตร์เกาหลี ว่าได้สร้างผลกระทบทางสังคมและวั'''นธรรมในแง่ลบหรือบวกมากกว่ากัน รวมทั้งศึกษาถึงกลไกลและวิธีการที่เกาหลีใช้ในการสร้างกลยุทธ์ Entertainment Marketing สมมติฐาน

-คนไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากสื่อเกาหลี และมีการปรับใช้ค่านิยม และอุดมการณ์ที่แฝงมากับสื่อนั้นๆ โดยมองว่าวั'''นธรรมเหล่านั้นดีกว่าวิถีชีวิตเดิมของชาติ - มีปัจจัยภายในและภายนอกประเทศเกาหลีในการช่วยสนุบสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงนี้ เช่นรัฐบาล วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลและผลกระทบของสื่อเกาหลีต่อคนไทย 2. เพื่อทราบนัยยะแอบแฝงที่มากับสื่อเกาหลี 3. เพื่อศึกษาผลกระทบของสื่อเกาหลีว่าทำให้ทัศนคติ ความเชิ่อ และวั'''นธรรมดั้งเดิมของไทยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 4. เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ทำให้ประเทศเกาหลีประสบความสำเร็จในการเผยแพร่วั'''นธรรม

บทที่ 1
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1.แนวคิดด้านวั'''นธรรมและอัตลักษณ์ • แนวคิดpost-modern:Stuart Hall:ในทางปฎิบัติอัตตลักษณ์และปัจเจกภาพซ้อนทับกันอยู่ กล่าวคือ ความเป็นตัวเรา เหมือนสองด้านของเหรียญ ด้านหนึ่งคือ กระบวนการกระทำที่ทำปฏิกิริยาที่เรามีต่อวาทกรรม และอีกด้านคือตำแหน่งแห่งที่ในวาทกรรมเรียกร้องเรา • Erikson:กล่าวว่าหัวใจของพั'''นาการของวัยรุ่น คือ รูปแบบของการปะติดปะต่อกันของอัตตลักษณ์ (Self-identity) การนิยามตัวตนเป็นรูปแบบการเลือกค่านิยม ความเชื่อ และจุดมุ่งหมายในชีวิต 2. แนวคิดเรื่องโลกาภิวั'''น์ • Globalization:วั'''นธรรมเป็นแกนกลางของโลก • Neo-Weberian ของ Roland Robertson: วิเคราะห์ปฎิสัมพันธ์ของพลวัตรทางวั'''นธรรมในระนาบต่างๆ 3. แนวคิดด้านสื่อสารมวลชน • ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดแห่งสำนัก Toronto ( Communication Technological Determinism) เป็นทฤษฎีที่จัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจวิเคราะห์พลังการผลิต ลักษณะเด่นของทฤษฎีนี้ คือ 1) เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพื้นฐานของทุกสังคม 2) เทคโนโลยีแต่ละชนิดจะเหมาะกับรูปแบบโครงสร้างทางสังคมแต่ละอย่าง 3) ขั้นตอนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นตัวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4) การปฎิวัติเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารในแต่ละครั้ง จะทำให้เกิดการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ • ทฤษฎีเน้นความสัมพันธ์ของการถอดรหัส-เข้ารหัส...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Typhoid Fever Essay
  • Thyphoid Fever Essay
  • Essay on Dengue Fever
  • Dengue Fever Essay
  • Dengue Fever Essay
  • Dengue Fever Essay
  • Dengue Fever Essay
  • Dengue Fever Presentation Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free