Klasik Yönetim

Pages: 32 (8695 words) Published: March 31, 2010
YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR

ARALIK – 2009

YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR1
1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar3
1.1Frederick W. Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı4 1.1.1 Frederick Winslow Taylor4
1.1.2 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı4
1.2Yönetim Süreci Yaklaşımı9
1.2.1 Henri Fayol9
1.2.2 Yönetsel Teori10
1.2.3 Fayol’a göre yöneticilerin sahip olmaları gereken yetenekler13 1.2.4 Yönetimin Genel Prensipleri13
1.2.5 Prensipler hakkında genel yorum22
1.2.6 Yönetsel Teoriye Katkısı Bulunan Düşünürler22 1.2.7 Yönetim Faktörünün Önemi26
1.2.8 Yönetsel Teoriye Dair Yapılan Eleştiriler28
1.3 Max Weber Ve Bürokrasi Yaklaşımı30
1.3.1 Bürokrasi Teorisi30
1.3.2 Marxist Bürokrasi30
1.3.3 Weber'in İdeal Bürokrasi Kuramı31

1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar

İnsanın tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bunu karşılamak için insanlar bir araya gelip gruplar oluşturmaktadırlar. Oluşturulan bu gruplar da her geçen gün değişen, çeşitlenen ihtiyaçların ya da amaçların karşılanmasında yetersiz kalmasından dolayı insanlar, ya bir örgüte üye olmaya ya da bir örgüt kurmaya yönelmektedirler.

Örgüt, ortak amaçlar için birlikte çalışan bireylerin oluşturdukları büyük çaplı ve sistemli sosyal yapılardır. Kar amaçlı olsun ya da olmasın örgütlerin ortak bir özelliği vardır. İnsanlardan oluşur. İnsanların her geçen gün sayıca çoğalması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler çok sayıda insanı ve bu insanların ilişkilerini düzenleyecek yönetim birimleri ve örgütlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Yönetim, beklentileri, tutkuları, ihtirasları, amaçları ve ihtiyaçları birbirinden farklı olan insanlara iş yaptırma sanatı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan bireylerin amaçları ile örgütün amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde uyumunun gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim biliminin bir disiplin olarak söz konusu evrimsel gelişimi klasikler, neo-klasikler, modernler olarak bilinmektedir. 20. yüzyılın son yirmi otuz yılında ise bu evrime (kuşkulu biçimde) post-modernler eklenmiştir. Klasik dönem 19. Yüzyılın son dönemlerinin ürünü olan bürokrasi kuramı ile başlar, 20. Yüzyılın başlarında kendi içinde farklı açılımları olan bilimsel yönetim kuramı ile devam eder ve yönetsel kuram ile tamamlanır. Neoklasik dönem ise insanı yönetim biliminin merkezine yerleştirdiği ifade edilen insan ilişkileri yaklaşımı ile bilinir. Bu dönemin gerçekten insana nasıl bir değer verdiği tartışma konusudur. Daha sonra durumsallık yaklaşımının ve sistem yaklaşımının egemen olduğu dönem gelir. Post-modern evrimle ise bazen bütün yaklaşımları birbirine karıştırarak bazen de nihilist bir yaklaşımla örgütleri ve yönetimi açıklama gayretine girmiştir. Bu çabanın sonuçsuz kaldığını söylemek zordur. Bu çalışmada yönetim bilimi alanında klasik dönem olarak bilinen evrimsel aşamanın Türkçe yazında bilinen yönlerinin yanında bilinmeyen yönlerini ortaya koyma ve bu döneme atfedilen çalışmaların günümüzdeki yansımalarına değinmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bürokrasi kuramı, bilimsel yönetim ve son olarak yönetsel kuram ele alınmakta ve bu kuramların günümüzdeki yansımaları tartışılmaktadır.

1. Frederick W. Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
1.1.1 Frederick Winslow Taylor
Frederick Winslow Taylor, (1856-1915) Amerikalı makine mühendisi ve endüstriyel idâre uzmanıdır. Endüstriyel verimliliği arttırmak için çeşitli çalışmaları olmuştur. 20 Mart 1856'da, Pensilvanya eyaletinin Germantown şehrinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Harvard'da hukuk okumak istemiş, fakat çeşitli sağlık sorunları yüzünden üniversite eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmıştır. 1874 yılında makinist çıraklığına başladı. Bu sıralarda mühendis olabilmek amacıyla akşam eğitimine devam ediyordu. 1878'de işçi olarak girdiği Midvale...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Osmanlı Klasik Dönem Ekonomi Essay
  • Pengaruh Pembelajaran Musik Klasik Pada Usia Dini Terhadap Intelegensi Anak Berusia 10 Tahun Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free