Karapatan

Pages: 2 (465 words) Published: July 22, 2010
Karapatan ng babae at lalaki ay pantay lamang

Ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay nangangahulugan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan at pananagutan, at ang lahat ay may magkakatulad na pagkakataon sa lipunan.

Ang karapatang mamuhay, kalayaan sa pagsasalita, at ang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, at mga panlipunan, pangkalinangan at pangkabuhayang karapatan, kasama ang mga karapatang makilahok sa kalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanapbuhay, at karapatan sa edukasyon ay ilan lamang sa napakaraming karapatan na dapat matamasa ng isang mamamayan, mapababae man o lalaki.

Lahat tayo ay ginawa ng Diyos ng iba-iba ngunit pantay-pantay. Walang tao ang nakalalamang sa isa. Hindi yaman, estado sa buhay, posisyon, kaanyuan o ang kasarian ang basehan para sa pagtamasa ng ating mga karapatan. Magkakaiba man, hindi ito nangangahulugan na ang isa ay mas may karapatan kumpara sa iba. Sabi nga nila, ang karapatan ay para sa lahat. Ang ating pagkakaiba ay isa lamang daan tungo sa pagpapa-unlad ng ating mga sarili.

Noong panahon ng ating mga ninuno, ang mga babae ay itinuturing na kapantay ng mga lalaki. Iginagalang sila noon at nagtatamasa ng kalayaan. Nang dumating ang mga Espanyol, inalisan nila ng karapatan ang mga kababaihan. Naging mababa ang tingin sa kanila ng mga lalaki. Para sa bahay lamang ang kababaihan noon. Wala silang layang makapagpahayag ng nasasaloob nila. Nang dumating ang mga amerikano, nabago ang pagtingin sa mga babae. Sa unang pagkakataon , nabigyan sila ng mga karapatan sibil at pulitikal. Nakapag-aaral na sila kasama ng mga lalaki, naranasan din nilang bumoto sa unang pagkakataon at maaari rin silang mahalal.

Masasabing malaki na ang pagbabagong naganap sa atin pagdating sa usapang karapatan. Ang lahat ay mayroon ng pagkakapantay-pantay ng karapatan kung saan ang bawat isa ay nalilinang ang kanyang mga kakayahan sa maraming bagay. Maaaring maraming...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free