Kaligayahan

Pages: 2 (703 words) Published: March 12, 2011
Pangalan: Zuhari A. Singgon Pangkat/Seksyon: BSA-M10 HOPE FOR THE FLOWERS
Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang paghahanap ng tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ay kalagayan ng kaluluwa, ang maligayang kalagayang ito na nagmumula sa mabuting pamumuhay. Bilang tao, kinakailangan nating madama ang kasabikang mabuhay dito sa mundo upang lumigaya. Ngunit, ano nga ba ang kaligayahan? sa papaanong paraan ba natin matatagpuan ito? Bakit tila hindi rin pangmatagalan ang ligaya?

Sa aking paglalakbay sa mundong ito at pagtatanong sa ibang tao, lagi kong naririnig, “Gusto ko lang namang maging maligaya!” Sino bang nilalang ang ayaw nito? Subalit paano mo hahanapin ang isang bagay kung sa iyong sarili’y hindi mo naman alam kung ano ang iyong hinahanap. Ni hindi mo alam kung paano maipapaliwanag ang pakiramdam ng kaligayahan? Makikita ba ito sa tamis ng iyong ngiti? Maririnig ba sa lakas ng iyong halakhak?

Tila napakahirap sagutin ng mga tanong na yan, tingin nati’y tila napakalawak ng salitang kaligayahan. May kanya-kanya tayong paraan upang makamit ang tunay na kaligayahan. iba sa atin ay naniniwalang kusa itong dumarating sa ating buhay at lumilitaw sa hindi inaasahang oras at nagpaparamdam sa biglaang pagkakataon at iba naman ay naniniwalang upang mahanap ang tunay na kaligayahan kinakailangan mong hanapin ito nang sa gayo’y matuklasan o matagpuan mo ang kaligayahang iyong hinahanap maging ito man ay ang pagkakaroon ng mga materyal na bagay gaya ng kotse, pera, mga magarang gamit at iba pa o ang kaligayahan sa pagiging kuntento sa tinatamasang buhay.

Sa aking palagay, ang tunay na kaligayahan ay hindi kusang dumarating sa ating buhay. Upang makamit ang tunay na kaligayahan ay mas mabuting ito ay ating pakahapin, subukang tahakin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa nang sa gayo’y sa paghahanap natin ay may matutuklasan pa tayong mga bagay-bagay na maaring tumulong sa pagbuo ng mga pira-pirasong pangarap na gusto nating makuha...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bihirang Magsulat Ang Kaligayahan (Poem Analysis) Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free