Kabanata Iii

Topics: Love, Romance, Interpersonal relationship Pages: 3 (779 words) Published: January 27, 2011
Kabanata II
Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Pag-aaral
Tunay ngang nakakabahala ang patuloy na pagtaas ng mga sawi sa pag-ibig sa ating bansa. Saan man tayo malingon ay makakakita tayo ng mga tao na para bang wala sa kanilang mga sarili at parang na bigo sila sa pag-ibig. Napakarami ng tao na nakakadanas nito, dahil sa pag kabigo minsan nawawala ang tao sa katinuan. Maraming pag-aaral ang isinagawa ng mga ekspertong Pilipino upang malaman ang dahilan kung bakit napupunta sa ganoong kalagayan. Ito ay naglalayong maipabatid sa ating lipunan ang dapat nilang gawin at pag-tuunan ng pansin at maging sa ating mga mamamayan nang gayon ay mas lalo pang disiplinahin ang sarili.

Lokal
Ang pag-ibig ay hindi na bago sa buhay ng isang tao. Ito ay nararanasan ng bawat indibidwal. "Ang pag-ibig ay matiisin... may magandang loob;... hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi palalo; hindi lumalabag sa kagandahang-asal, di naghahanap ng para sa sarili, di nagagalit, di nag-iisip ng masama; hindi natutuwa sa kasamaan, ngunit ikinagagalak ang katotohanan..." Idinagdag pa niyang "Ang pag-ibig ay di kailanman magmamaliw..." Ayon kay San Pablo Sa internet ay marami ang nagpapahayag ng kani-kanilang opinyon at saloobin ukol sa bigong pag-ibig. Maraming nagsasabi na masarap ang mag mahal pero sa kabila noon di naiiwasan ang mabigo Nakakalungkot mang isipin subalit ang bigong pag-ibig ay minsan nauuwi sa pagka-wala ng isang tao sa katinuan at minsan nagbubunga sa kamatayan dahil sa sobrang depresyon. Nuong nakaraang araw lang ay may nai-balita sa telebisyon na ang isang lalake ay nag tangkang mag-pakamatay sa pamamagitan sa pag talon sa MRT ang itinuturong dahilan ay pag-ibig dahil sa pagka-bigo at nag resulta ay iniwan siya ng kanyang asawa. May petsang Enero 05’ 2010

Dayuhan
Psychology depicts love as a cognitive and social phenomenon. Psychologist Robert Sternberg formulated a triangular theory of love and argued that love has...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Richard Iii Essay
  • Richard Iii Essay
  • Richard III Characterization Essay
  • The Reign of Amenhotep Iii Essay
  • Much Ado and Richard Iii Essay
  • The Scrivener and History in Richard Iii Research Paper
  • Richard Iii/Looking for Richard Essay
  • King Richard III and Looking For Richard Comparative Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free