Kabanata II

Topics: Video game, Video game controversy, Violence Pages: 6 (1656 words) Published: March 10, 2015

Kabanata II
Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literaura
A. Lokal Na Litiratura
Karamihan sa mga estudyante sa kolehiyo ay nakararanas ng pagkabagot sa pag-aaral. Kungkayat naghahanap sila ng pagkakaabalahan para makapag-relax ,makalimutan ang problema at hirap sapag-aaral. Lumalabas na, ang mundo ng computer gamesay isa sa pangunahing dahilan ng upangtakasan ang ganitong problema. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng

Electronic Devices
. Paglipaslang ng ilang dekada ito ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang industriyang ito, isinilang ang isa sa pinakamagandang nilikha ng tao parasa kanyang sarili ang Computers. Isa itong aparato na gumagawa ng trabaho ng tao nang masmabilis.Ang salitang Computer ay nangangahulugan noong una naisang tao o isang bagay nanagkakalkula at nagbibigay ng resulta base sa isang lohikal na paraan at proseso´. Ang abacus ay maituturing na isang computer noong unang panahon sapagkat ang layunin nito ay mapadaliang kalkulasyon ng mga mangangalakal. Sa kasalukuyan, ang abacus ay hindi na maituturingna computer sapagkat napakalayo na ng agwat ng nagagawa nito sa kilala natin ngayon namga computer. Napaganda, napabilis, napaayos at napadali ng ilang siglong pag-aaral ang mekanismo ng computer. Ang versatility nito ay isang resulta ng pagiging malikhain at matiyaga

ng mga tao. Isa itong makapangyarihang aparato na nagpapatakbo sa halos lahat ng bahagi ngmundo upang maging mas maayos at madali ang buhay.Hindi naiwasan na gamitin ang kakayahan ng mga Computer upang gawin ang isangmundo kung saan maaaring gawing biswal ang imahinasyon ng tao. Dahil sa intensyon ito,isinilang ang Virtual World o mas kilala sa tawag na Virtual Reality. Sa mundong ito, napapasok ng tao ang isang mundo na kathang isip sa pamamagitan ng panonood o paglalakbay dito satulong na rin ng mga monitor o mga telebisyon na ginagamit sa Computer. Di naglaon, pumasok ang ideya na maaaring magamitin ang

virtual reality
upangmakapaglaro at makapaglakbay ang imahinasyon ng tao. Dito na rin nagsimula ang paglikha ngtao ng mga laro sa Computer at paggamit nito sa paglilibang.
http://www.scribd.com/doc/38054701/Thesis-Revised-2#scribd
B. Dayuhang Litiratura
Recent data from UCLA’s Higher Education Research Institute provides useful information about video game usage on college campuses. The data show that most college students have played video games, many play them regularly, and a small percentage use them as a primary means of entertainment and leisure. In the 2009 Freshman Survey, around 1% of respondents admitted to playing over 20 hours of videogames per week. Over 35% of the respondents stated that they play at least one hour per week. There is an enormous gender disparity in the amount of time spend on videogames. While less than 1 in 50 incoming freshmen women played more than 10 hours of videogames per week, 1 in 10 males admitted to doing this (UCLA Higher Education Research Institute, 2009). The disparity increases with 10 times more males than females admitting to playing more than 20 hours per week. Video game usage tends to drop significantly during the first year of college. Over 7% more students report playing no video games at all after the first year than they did at the start of their freshman year. The same trend is seen at the extremes, with around 25% fewer males admitting to playing more than 20 hours of videogames per week (UCLA Higher Education Research Institute, 2009). The trend toward increased video game and other interactive digital media usage does not appear to be going away. The upcoming college students are even more likely to be tightly tied to their technology than students are today. The current generation is exceedingly comfortable with technology and electronic entertainment. One study noted that the average American youngster now spends one-third of each day with some form of electronic media...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Ramses Ii
  • Ashurnasirpal Ii Essay
  • Essay about Ramses Ii
  • Ramses II Essay
  • Alive Ii and Kiss Essay
  • The Reign of Suryavarman Ii Lives Essay
  • Basel Iii, Solvency Ii Essay
  • The Structuires of Ramsees Ii Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free