Küresel Ekonomik Kriz Ödevi

Pages: 23 (4488 words) Published: March 30, 2009
UMUT YILMAZLAR

DATE:

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BÖLÜM I EKONOMİK KRİZ

- EKONOMİK KRİZ TANIMI

• Resesyon ve Depresyon

- EKONOMİK KRİZ SÜRECİ

- KAPİTALİZM VE EKONOMİK KRİZ

BÖLÜM II 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZ

- BAŞLAMA NEDENLERİ

- ÖRNEKLİ ANLATIM

- ABD’DEKİ FİNANSAL KRİZİN RAKAMSAL BOYUTU

- DÜNYA ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

- TABLOLAR

• Çeyrek Dönem İtibariyle Büyüme

• 2008 Yılı Sektörel Büyümeler

• Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Büyüme Oranları

• 2008 Vergi Gelirleri

• Girdi Maliyetlerindeki Artış

BÖLÜM III GLOBAL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE

- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER

- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PROBLEMLER

- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BORÇLAR

- TÜRKİYE CARİ AÇIĞI

• Nedenler

• Cari Açık Finansmanı

- GLOBAL KRİZİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

- TÜRKİYE’NİN KRİZ İLE İLGİLİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

BÖLÜM IV SONUÇ VE DÜŞÜNCELER

KAYNAKÇA

GİRİŞ

“Cumhuriyet tarihimiz boyunca yıllık ortalama 4,8 oranını tutturan Türkiye, 82 yılda 15 ekonomik kriz ile sarsıldı. Türkiye bu süreçte 15 kez krize girmeden küçülme yıllarını “sıfır” büyüme oranı ile kapatmış olsaydı bile; bugün kişi başına düşen milli gelir mevcut olandan 3 kat fazla olacaktı.” (ATO Krizler Tarihi Raporu - 2005)

“Krizler olmasaydı Türkiye bugün dünya’nın 10’uncu büyük ekonomisiydi” (Sinan AYGÜN '' ATO Başkanı)

“Krizin etki yarattığı dünyada bize bir şey olmaz mantığı geçerli olamaz! Almanya’nın, İngiltere’nin, Japonya’nın krizden darbe aldığı bir ortamda bu söz konusu bile olamaz” (Süleyman DEMİREL '' T.C. 9. Cumhurbaşkanı)

“Küresel ekonomik kriz Türkiye’ye teğet geçti” (R. T. Erdoğan '' Başbakan)

İşte bu sözler 2005 yılından beri Türkiye’de çok konuşulan kriz yorumlarından bir kaçı idi. Türkiye tarihinde 15 defa ekonomik kriz ile boğuşmuş bir ülke fakat 2008 itibari ile dünya üzerinde tüm ekonomik dengeleri değiştiren “Global Ekonomik Kriz” ile “kriz” sözcüğünü sanki hiç duymamış, yaşamamış ve tanımıyor edası ile tekrar zengin Türkçemize soktuk. Ekonomi derslerimizde veya işletme bazlı derslerimizde okuduğumuz ders kitaplarımız hakkında öğretim görevlilerimizin “Artık bu kitaplar gerçekten ve şu an ki dengelerden çok uzak” demelerine alıştık. Zaten gerçekte bunun ta kendisi.

Her gün yazılı ve görsel medyada karşımıza sürekli “kriz” sözcüğü çıkıyor. Herkes bu sözcüğü ağzına sakız edip geziyor ve her şeyi anlamını aslında çok bilmediği krize ve Amerika’nın politikalarına bağlıyor.

Bu dönem ödevinde her ne kadar takip etmeye çalışsam da çok eksik olduğum ve dünyamızın bugününü, yarınını ve hatta çocuklarımı etkileyeceğini bildiğim yeni dengeleri öğrenme zorunluluğum olduğunu iyi biliyorum. İşbu nedenle ilgili konunun daha da detayına inerek krizin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, temel ve yardımcı nedenlerini, ilgili ülkelerin ve Türkiye’nin ne denli etkilenip geleceği nasıl yönettiğine ve sonuç olaraktan tüm yaptığım araştırmalardan çıkartabildiğim sonucu bu ödev sayesinde ortaya koymaya çalışacağım.

UMUT YILMAZLAR

BÖLÜM 1

EKONOMİK KRİZ TANIMI

Ekonomik kriz denildiği zaman bir çok tanım anlamı taşıyan cevap alırız. Aslında diğer konularda yaptığımız gibi etimolojik bir şekilde incelemek ve yorum katmak çok yetersiz olacaktır. Örneğin almakta olduğumuz “macroeconomics” dersinde olduğu gibi terimi “macro” ve “economics” olarak ayırıp daha sonra basma kalıp bir tanım ile birleştirerek sunma şansımız olamaz.

Ekonomik kriz söz konusu olduğunda, beraberinde hep kullanılan iki terim daha iyi anlaşılması ve beraber incelenmesi gerekmektedir.

Resesyon ve Depresyon

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi milli(yurtiçi) hâsılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık dönemde arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Diğer bir yönden ekonomide durgunluk olarak ta adlandırılabilir. Uzun bir resesyon (durgunluk) ekonomik...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ekonomiks Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free