Top-Rated Free Essay

Japanese Vocabularies
Topics: Prime number, Green Line / Pages: 8 (1815 words) / Published: Sep 15th, 2013

Tangochou Vocabulary List

1. aisatsu Greeting 2. ohayougozaimasu Good morning 3. konnichiwa Good afternoon 4. konbanwa Good evening 5. sayounara Good bye 6. oyasuminasai Good night 7. ogenkidesuka How are you? 8. genkidesu I'm fine 9. hajimemashite How do you do? 10. arigatougozaimasu Thank you very much 11. douitashimashite You are welcome 12. omedetougozaimasu Congratulations 13. tadaima I'm home 14. okaerinasai Welcome home 15. ittekimasu I'm going to leave 16. itterasshai Have a good trip 17. itadakimasu Thank you for the meal (before eating) 18. gochisousamadeshita Thank you for the meal (after eating) 19. gomennasai I'm sorry 20. sumimasen Excuse me 21. chottomattekudasai Please wait a moment 22. kiwotsuketekudasai Please take care 23. kiwotsukemasu I’ll take care 24. ganbattekudasai Please try your best 25. ganbarimasu I’ll try my best 26. ichinichi a day 27. kyou today 28. kinou yesterday 29. ashita tomorrow 30. isshuukan a week 31. konshuu this week 32. senshuu last week 33. raishuu next week 34. ikkagetsu a month 35. kongetsu this month 36. sengetsu last month 37. raigetsu next month 38. ichinen a year 39. kotoshi this year 40. kyonen last year 41. rainen next year 42. asa morning 43. hiru afternoon 44. yuugata evening 45. yoru night 46. gozen am 47. gogo pm

48. nani/nan What 49. dare Who 50. itsu When 51. doko Where 52. dore Which one (more than two) 53. dochira Which (one of two) 54. doushite Why 55. nande/douyatte How 56. ~wa doudesuka How about (Noun)? 57. nansaidesuka How old are you? 58. ikura desuka How much (money)? 59. hai sou desu Yes, it is 60. iie chigaimasu No, it isn’t

1. namae name 2. watashiwa I 3. watashitachiwa We 4. anatawa you 5. anatatachiwa you (plural) 6. karewa he 7. kanojowa she 8. karerawa they (man) 9. kanojotachiwa they (woman) 10. watashino my 11. watashini me 12. kore this 13. sore that 14. are over that 15. koko here 16. soko there 17. asoko over there 18. kono this (noun) 19. sono that (noun) 20. ano over that (noun) 21. kazoku family 22. ryoushin parents 23. otousan father 24. akaasan mother 25. kyoudai brother and sister 26. oniisan older brother 27. oneesan older sister 28. otouto younger brother 29. imouto young sister 30. ojiisan grandfather 31. obaasan grandmother 32. kodomo child 33. musoko son 34. musume daughter 35. otokonoko boy 36. onnanoko girl 37. fuufu man and wife 38. dannasan husband 39. okusan wife 40. dokushin single 41. kekkonshiteimasu married 42. tomodachi friend 43. otokonohito man 44. onnanohito woman 45. totemo very 46. takusan many 47. yoku well 48. sukoshi a little 49. motto more 50. amari not so 51. zenzen not at all 52. zenbu all 53. tabun maybe/probably 54. kitto surely 55. mochiron of course 56. kanarazu absolutely 57. kyuuni suddenly 58. futsuuwa usually 59. itsumo always 60. tokidoki sometimes 61. shikashi/demo but 62. tatoeba example 63. to and 64. ka/matawa or

1. sekken soap 2. kushi comb 3. tsumekiri nail cutter 4. mimikaki ear stick 5. haburashi tooth brush 6. hamigakiko tooth paste 7. kamisori razor 8. shanpuu shampoo 9. rinsu rinse 10. taoru towel 11. toirettopeepaa toilet paper 12. doraiyaa drier 13. keshouhin cosmetics 14. kagami mirror 15. ofuro bath 16. gomi trash 17. gomibako trash can 18. sentakuki washing machine 19. baketsu bucket 20. zoukin floor cloth 21. soujiki vacuum cleaner 22. houki broom 23. chiritori dustpan 24. moppu mop 25. suihanki rice cooker 26. manaita cutting board 27. houchou kitchen knife 28. otama ladle 29. nabe pot 30. tousataa toaster 31. furaipan frying pan 32. yakan kettle 33. shokki tableware 34. donburi/utsuwa bowl 35. osara dish 36. koppu glass (cup) 37. yunomi tea cup 38. obon tray 39. sennuki bottle opener 40. hashi chopsticks 41. yuwakashiki/potto water heater 42. suidou water supply 43. kankiri can opener 44. boushi hat 45. megane eye glasses 46. udedokei watch 47. tebukuro gloves 48. beruto belt 49. hankachi handkerchief 50. macchi match 51. raitta lighter 52. tabako cigarette 53. kagi key 54. saifu wallet 55. yubiwa ring 56. kasa umbrella 57. kappa rain gear 58. kaban bag 59. fukuro disposable bag 60. ryukkusakku back pack 61. techou pocket book 62. kutsushita socks 63. kutsu shoes 64. tokei clock 65. kabin vase

1. doushi verb 2. iku go 3. kuru come 4. kaeru go home 5. taberu eat 6. nomu drink 7. miru see/watch/look 8. yomu read 9. kiku listen/hear 10. kaku write 11. iu say 12. hanasu speak 13. tatsu stand up 14. suwaru sit down 15. okiru wake up/get up 16. neru sleep 17. suru do 18. asobu play 19. hashiru run 20. aruku walk 21. ugoku move 22. utau sing 23. matsu wait 24. sumu live 25. au meet 26. kaimonosuru do shopping 27. hataraku work 28. motsu hold 29. narau learn 30. oshieru teach 31. benkyousuru study 32. shitsumonsuru ask question 33. tazuneru/kiku ask 34. kotaeru answer 35. junbisuru/youisuru prepare 36. kangaeru think 37. kanjiru feel 38. oboeru memorize 39. omoidasu remember 40. machigaeru make a mistake 41. wasureru forget 42. yattemiru try 43. tamesu test 44. setsumeisuru explain 45. aisatsusuru greet 46. hajimeru begin/start 47. kyuukeisuru/yasumu take a rest 48. owaru finish 49. tsuzukeru continue 50. isogu hurry 51. kesu erase 52. shiraberu look for/check/consult 53. warau laugh/smile 54. naku cry 55. osu push 56. hiku pull 57. akeru open (ex door) 58. shimeru close (ex door) 59. hiraku open (ex notebook) 60. tojiru close (ex notebook) 61. tsukeru turn on 62. kesu turn off 63. dasu put off 64. shimau put in/put away 65. ireru put (a thing) in/pack in/

1. oku put 2. toru take/pass/catch 3. noru ride 4. oriru get off 5. agaru give 6. morau receive 7. kasu lend 8. kariru borrow 9. kaesu return 10. uru sell 11. kau buy 12. soujisuru clean 13. katazukeru put away 14. suteru throw away 15. hirou pick up 16. haku sweep 17. fuku wipe/mop 18. tsukuru make 19. kiru cut 20. yaku grill/roast 21. niru boil 22. musu steam 23. ageru fry 24. mazeru mix 25. furu shake 26. kobosu spill 27. aru there is/are I have (non-living thing) 28. iru there is/are I have (living thing) 29. tasukeru help 30. tetsudau assist 31. yobu call a person 32. shoutaisuru invite 33. kakeru call a person on the phone 34. taizaisuru stay (long time) 35. iru stay (short time) 36. iru need 37. dekakeru go out 38. deru leave attend 39. hairu enter 40. tsuku arrive 41. nakusu lost 42. sagasu look for 43. mitsukeru find 44. okuru send 45. dasu send a letter/ hand in 46. arau wash 47. sentakasuru wash clothes 48. kiru wear (suits/jacket/shirt) 49. haku wear (pants/skirt/shoes) 50. kaburu wear (a hat) 51. kakeru wear (glasses) 52. nugu take off 53. motteiku take something 54. mottekuru bring something 55. tsureteiku take someone 56. tsuretekuru bring someone 57. magaru turn/(something) bend 58. mageru (someone) bend (something) 59. tomaru (something) stop 60. tomeru (someone) stop 61. yameru stop doing/quit/give up 62. naosu repair/correct/adjust 63. shuurisuru repair/fix 64. doku remove (person)/step aside 65. dokeru remove something

1. watasu hand over/give 2. kaeru change 3. tsukareru be tired 4. oyogu swim 5. odoroku surprise 6. omou think 7. shiru know 8. abiru take (a shower) 9. tataku hit 10. naru become/ring 11. erabu choose 12. tobu fly 13. harau pay 14. sawaru touch 15. nageru throw 16. kowasu break (something) 17. kamu bite 18. miseru show 19. tsukau use 20. koshousuru break down 21. shimpaisuru worry/be anxious/be concerned 22. soudansuru consult with 23. yakusokusuru promise 24. koukaisuru regret doing 25. kopiisuru copy 26. kekkonsuru get married 27. kengakusuru observe 28. setsumeisuru explain 29. settokusuru persuade 30. untensuru drive 31. shoukeisuru introduce 32. kenshuusuru train 33. kotoba word 34. tango vocabulary 35. meishi noun 36. enpitsu pencil 37. shaapen mechanical pencil 38. bourupen ballpoint pen 39. keshigomu eraser 40. nooto notebook 41. fudebaku pencil case 42. enpitsukezuri pencil sharpener 43. nori glue 44. hasami scissors 45. hocchikisu stapler 46. jougi/monosashi ruler 47. dentaku/keisanki calculator 48. shukudai assignment 49. hon book 50. jisho dictionary 51. kami paper 52. kitte stamp 53. denwa telephone 54. shinbun newspaper 55. haizara ashtray 56. hako box 57. basu bus 58. takushii taxi 59. fune ship 60. densha train 61. hikouki airplane 62. jitensha bicycle 63. kuruma/jidousha car 64. shinkansen bullet train

1. kyoushitu classroom 2. kaisha company 3. jimusho office 4. koujou factory 5. ryou dormitory 6. ginkou bank 7. byouin hospital 8. yuubinkyoku post office 9. posuto mailbox (for mail) 10. yuubinuke mailbox (for receiving)

Adjectives Keiyoshi
1. takai expensive
2. yasui cheap
3. takai high
4. hikui low
5. ookii big
6. chiisai small
7. omoi heavy
8. karui light
9. atarashii new
10. furui old
11. nagai long
12. mijikai short
13. atsui hot(weather)
14. samui cold(weather)
15. atsui hot(drinks etc)
16. tsumetai cold(drinks etc)
17. atatakai warm
18. suzushii cool
19. atsui thick
20. usui thin
21. marui round
22. shikakui square
23. oishii delicious
24. amai sweet
25. karai hot(spicy)
26. nigai bitter
27. shoppai salty
28. suppai sour
29. osoi late/slow
30. hayai early/fast
31. ooi many
32. sukunai few/little
33. hiroi wide/large
34. semai narrow/small space
35. ii/yoi good/nice
36. warui bad
37. kirei na clean/beautiful
38. kitanai dirty
39. ureshii glad/happy
40. kanashii sad
41. tanoshii pleasant
42. sabishii lonely
43. katai hard/solid
44. yawarakai soft
45. akarui bright/light
46. kurai dark
47. kawaii cute
48. kakkoii good looking/handsome
49. chikai near
50. tooi far
51. kayui itchy
52. itai painful/sore
53. omoshiroi interesting
54. kowai afraid
55. kashikoi wise/clever
56. kusai bad smell
57. wakai young
58. suki na like
59. kirai na dislike
60. kantan na easy
61. muzukashii difficult
62. shizuka na quiet
63. urusai noisy
64. nigiyaka na lively
65. hima na free
66. isogashii busy
67. benri na convenient
68. fuben na inconvenient
69. jouzu na be good at
70. heta na be poor at
71. yuumei na famous
72. majime na serious
73. kenkou na healthy
74. genki na fine/cheerful
75. shinsetsu na kind
76. taisetsu na important
77. zannen na regret
78. karada no bubon parts of the body
79. atama head
80. kaminoke hair
81. nou brain
82. kao face
83. odeko/hitai forehead
84. me eye
85. mabuta eyelid
86. mayuge eyebrow
87. mimi ear
88. hana nose
89. kuchi mouth
90. kuchibiru lips
91. shita tounge
92. ha tooth
93. hoho cheek
94. ago chin
95. hodo throat
96. kubi neck
97. kata shoulder
98. mune chest
99. onaka belly

You May Also Find These Documents Helpful

  • Vocabulary
  • Japanese
  • vocabulary
  • Japanese
  • vocabulary
  • vocabulary
  • Thesis- Vocabulary
  • Vocabulary Development
  • Learning Vocabulary
  • teaching vocabulary