Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't - Ibang Atraksyon Na Matatagpuan Sa Laguna

Pages: 3 (817 words) Published: February 24, 2011
Banyagang Literatura

Sinabi ni Rich Halil na ang mga taga - plano ay unti - unting iniiba ang turismo bilang isang industriyang maaaring mabuhay muli sa pagpapaunlad ng diskarte sa ekonomiya, sa kadahilanang maraming komunidad ang nakakaranas ng industrial restructuring. Dahil diyan, maraming residente ang nakakita sa magagandang epekto ng turismo sa unang pagkakataon, datapwa't ang mga matatatag at sikat na destinansyon ay nakakaranas ng pagrami ng turista. Ang mga taga - plano ay nahamon sa pag - analisa kung paano natuklasan ng publiko ang turismo para makakuha ng lokal na suporta para sa proyektong pang - turismo at inisiyatibo. Sa paggalugad sa literatura ng lokal na ugali ng mga tao sa pag unlad ng turismo, nasusuri nito ang lokal na ugali ng mga tao sa turismo ka ugnay sa socio - economic factors, malapad na kadahilanan, pag - asa sa ekonomiya, tipolohiya pang komunidad at pang lokal, pag sukat sa ugali ng mga residente tungo sa pag - unlad ng turismo, at pang - teoryang perspectiba tulad ng community attachment, Social Exchange Theory, at Growth Machine Theory.

Gregorio F. Zaide, Pagsanjan: “History and Legend”, (Manila: National Bookstore 1996)

Banyagang Pag – aaral

Ayon kay Lundberg, ang pagbuo ng mga destinasyon na makaka-akit sa mga turista ay makakatulong sa pag akit ng mga turista. Ito ay magiging dahilan ng pag - unlad ng turismo sa isang partikular na rehiyon. Halimbawa, ang Melbourne Zoo ay isang likas na atraksyon ngunit hindi ito makaka-akit ng mga turista maliban lang kung paraan ng pagpunta doon na pa - lupa, pa - himpapawid, o pa - tubig. Kaunting bilang lang din ng turista ang gagawa ng biyahe doon maliban lang kung may mga hotel at motel na malapit sa lugar. Maraming iba;t - ibang klase ng serbisyo at amenities ang bumbubuo si isang tourist destination. Ang problema sa pagbuo ng mga lugar na pang - turismo ay ang pag - tuklas kung anong grupo o market ang gugustuhing bumisita sa lugar na iyon at ang pagbigay ng mga bagay na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • sang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina Essay
  • Essay on Pag-Aaral Tungkol Sa Laguna
  • Sas Lecture Essay
  • Sas 99 Essay
  • Cerjugo SA Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free