Intern Communicatie Beleidsplan

Pages: 5 (1175 words) Published: October 19, 2008
Studieopdracht

PON; internationaal handelsconcern, dealer van Audi en Volkswagen, een onderneming die duidelijke heldere lijnen heeft uit staan betreft communicatie, zowel intern als extern. Een onderneming die is uitgegroeid tot een groep, een groep waarbij alle neuzen de dezelfde kant op staan. Omdat zij flink zijn doorgegroeid, wordt het lastiger om de interne communicatie te overzien en worden de standaard richtlijnen hiervoor overschreden en deels niet meer herkend. Daarbij streeft het handelsconcern naar een zo groot mogelijke toegevoegde waarde in de relatie tussen klant en fabrikant.

Het probleem is hierbij dat de onderneming inmiddels 6000 medewerkers telt wat is verdeeld over 250 vestigingen. Uit onderzoek onder de vestigingen is gebleken dat er een zeer lage score is behaald met klanttevredenheid, zowel in de afdelingen sales als after sales.

Doelstelling:
“Binnen 5 jaar in de top 3 klanttevredenheid”

Onderzoek

Allereerst zal er onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek zal individueel plaats vinden bij alle vestigingen. Hierover wordt verslag gedaan waarin de volgende punten worden onderzocht: 1.Samenwerking in teams

2.Samenwerking tussen de teams
3.Overlegstructuur
4.Communicatiemiddelen
Hieronder worden bovengenoemde punten inhoudelijk verder weergegeven: 1.De samenwerking in teams wordt hierbij vastgelegd. Dit wordt op de werkvloer geanalyseerd, wie werkt met wie samen en wie zijn er eindverantwoordelijk. 2.Bij de samenwerking tussen de teams gaat inhoudelijk om hoe men samenwerkt, hoe de communicatie onderling verloopt bij zowel de monteurs als sales. Hierbij kijkt men ook hoe het onderling verloopt tussen de afdelingen. Hoe de beide afdelingen met elkaar omgaan, samenwerken en overleggen. 3.De overlegstructuur, wat van uiterst belang hoe men met elkaar omgaat. Elkaar respecteren, de monteurs de salesmensen en andersom. Hoe communiceert men. Is dit hoofdzakelijk op actie-niveau of ook op interactie-niveau? 4.De communicatiemiddelen die zij binnen de vestigingen gewend zijn om te gebruiken. Hoofdzakelijk zal men veel mondeling doornemen. Ontstaan hieruit problemen / onduidelijkheden bij beide partijen?

Bovenstaande problemen hebben veel met de interactie- / actie-visie te maken. Om het probleem duidelijk te maken zal er voornamelijk gehandeld worden volgens interactie-visie, hiermee worden problemen bekeken en besproken waar deze zijn en kan er direct vanuit de praktijk geschakeld worden.

Bij het voorafgaande onderzoek worden vragenlijsten onder de medewerkers ingevuld. Hierin geven zij cijfers over diverse punten, wij verwijzen naar bijgaand voorbeeld in de bijlage.
Uitgangspunten vanuit inter- / actie-visie

Trends en invloeden uit de omgeving
Strategisch gezien richt PON automobiel zich op de import, de logistieke afhandeling, marketing distributie service en onderhoud van auto’s bedrijfsauto’s en banden. Vanuit de actie-visie bekeken behoort PON trends te volgen en daarbij doelstellingen te trekken. Deze doelstellingen dienen zij door te geven aan haar medewerkers. Hierdoor blijven zij veranderen en pakken zij buitenstaande invloeden op. Dit d.m.v. het geven van regelmatige bijeenkomsten van de vestigingsmanagers. Bij deze bijeenkomsten is er ruimte om deze punten te bespreken. Hierdoor vindt er interactie plaats van de vestigingsmanagers die dagelijks in de praktijk staan. Deze bijeenkomsten zijn dé communicatiemomenten waar men elkaar treft.

Organisatiekenmerken
Omdat de organisatie telkens veranderingen meemaakt dient dit duidelijk en naar iedereen te worden gecommuniceerd. Momenteel heerst er het probleem dat er een daling is ontstaan in de klanttevredenheid, dit dient men kenbaar te maken naar haar medewerkers. Hiervoor brengt men doelstellingen voor uit. Deze behoren de medewerkers te kennen. De strategie en het bijbehorend profiel van PON dienen alle medewerkers na te streven, zo behoudt men het wij-gevoel. Zo straalt de onderneming een klasse...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Intern
  • Intern Essay
  • intern Essay
  • Essay on Intern
  • Intern Paper
  • intern proposal Essay
  • My Intern Essay
  • intern lifr Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free