Institucionet Financiare

Pages: 11 (3706 words) Published: June 2, 2010
Titujt janë instrumentet financiarë, të cilët emetohen dhe tregtohen për sigurimin e fitimit, nëpërmjet administrimit të të drejtave, që rrjedhin nga zotërimi i tyre. Tek titujt përfshihen aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shtetit shqiptar, titujt e emetuara nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare të ngjashme me aksionet, të cilat janë përcaktuar si të tilla nga Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare. Titujt mund të emetohen në lek ose monedhë të huaj. Tregtimi i titujve bëhet në mënyrë të organizuar në bursa të ngritura për të krijuara kushtet për përputhjen e ofertës me kërkesën e titujve. Ndërkohë, bursat që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë licencohen nga autoriteti, i cili miraton kushtet që duhet të përmbushin bursa dhe tregjet e tjera. Kapitali minimal i një burse është 20 milionë lekë. Ata i publikojnë autoritetit raporte periodike me të dhëna për tregtimin, së bashku me çmimet dhe sasitë e transaksioneve. Bursat i paraqesin publikun vetëm avantazhet e regjistrimit të titujve në listën e bursës dhe avantazhet e tregtimit publik të organizuar.

Ne varesi te kerkesave ne lidhje me transparencen dhe madhesine e emetuesit , dhe ne perputhje me Ligjin per Titujt, Bursa e Tiranes organizon tregjet e meposhtme:

-Tregu Zyrtar
-Tregu Paralel

Tregu Zyrtar eshte tregu “i nivelit te larte” i ndare ne dy nivele tregtimi: Niveli I dhe Niveli II

Tregu Paralel, eshte tregu ne te cilin pranohen per tregtim titujt e shoqerive aksioniere te cilat nuk i plotesojne kriteret per listim ne te dy nivelet e tregut zyrtar

LISTIMI NE TREGUN ZYRTAR
Listimi ne tregun Zyrtar te Burses ndahet ne dy nivele: Niveli I dhe Niveli II Listimi nё nivelin e parë.
Segmenti i aksioneve.
Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e parë duhet të jetë i regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike, ose shoqëria ka vendosur të jetë publike sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”dhe duhet të vazhdojë të jetë i regjistruar si i tillë. Nëse emetuesi nuk është i themeluar dhe regjistruar në Shqipëri, por në shtet tjetër, ai duhet të jetë i listuar në një bursë të atij shteti; Segmenti i obligacioneve.

Emetuesi duhet të jetë i themeluar dhe regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike, sipas ligjit nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”dhe duhet të vazhdojë të jetë i regjistruar si i tillë për të qëndruar i listuar. Nëse emetuesi nuk është i themeluar dhe regjistruar në Shqipëri por në një vend të huaj, ai duhet të jetë i listuar në një bursë në vendin e themelimit. Segmenti i titujve afatshkurter.

Ne kete segment tregu mund te listohen vetem titujt aftatshkurter te emetuesve, aksionet apo obligacionet e te cileve jane listuar me pare ne segmentet perkatese te ketij niveli tregu. Bejne perjashtim vetem titujt e emetuar nga qeveria. Ne baze te ligjit Nr.9879, date 21.02.2008 “Per Titujt”, emetuesi i titujve afatshkurter mund t’i emetoje ato (deftesat tregtare) deri ne nje vlere totale jo me te madhe se 40% e vleres se kapitalit te shoqerise. Titujt afatshkurter nuk mund te emetohen me kushte te shtyrjes se dates se maturimit, permes emetimit te nje serie te re titujsh

Listimi ne nivelin e dyte.
Segmenti i aksioneve.
Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e dytë duhet të jetë i regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”dhe duhet të vazhdojë të jetë i regjistruar si i tillë për të qëndruar i listuar. Nëse emetuesi nuk është i themeluar dhe regjistruar në Shqipëri por, në një vend të huaj, ai duhet të jetë i listuar në një bursë në vendin e themelimit. Segmenti i obligacioneve.

Emetuesi duhet të jetë i themeluar dhe regjistruar si shoqëri anonime me ofertë publike, sipas ligjit nr 9901, datë...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free