History of Names and Cities

Pages: 4 (1439 words) Published: December 28, 2010
Romblon
Ayon kay Prop. Vicente Villan, tubong Capiz at propesor ng UP Departamento ng Kasaysayan, malalaman mo ang tanda ng pangalan ng isang lugar (place-name) kung maiuuri mo ito sa tatlo. Una, kapag ang pangalan nito ay “flora” at “fauna,” ibig sabihin pangalan ng halaman o hayop, tiyak na napakatanda na nito. Halimbawa nito ay “Lauan” na tumutukoy sa isang uri ng punongkahoy at dating pangalan ng Alcantara.  Ikalawa, kapag ang pangalan nito ay tungkol sa gawain ng mga tao o isang kaganapan, pangalawa itong pinakamatanda. Halimbawa nito ay “Guinhaya-an,” ibig sabihin ay lugar kung saan pinaghigaan ng mga namatay na tao matapos sumalakay ang mga Moro noon. Ikatlo, kapag ang pangalan nito ay pangalan ng tao, santo man o hindi, tiyak na bago pa lamang ito o naganap lamang simula panahon ng mga Kastila o mas maaga pa. Halimbawa nito ay “San Agustin” na isang santong patron at kasalukuyang pangalan ngayon ng bayang Badajoz at “Jones” na tawag din dati sa bayan ng Banton bilang parangal sa isang Amerikanong mambabatas. Siyempre, hindi ganito sa lahat ng pagkakataon subalit tiyak na mapapadali ang iyong pananaliksik kung gagamitin mo ang ganitong teorya.

Sa kaso ng Romblon, mayroong mga iskolar na lumikha ng mga teorya kung saan nga ba talaga galing ang pangalang “Romblon” at kung paanong ang pangalang ito na dati-rati ay pangalan lang ng kabisera o pulo na kinalalagyan nito ay ginamit na ring pantukoy sa buong lalawigang kapuluan. Pinakabantog na siguro dito ang alamat na masyado nang gasgas sa pandinig nating mga Romblomanon. Ayon sa mga matatanda ng lalawigan, nang lumunsad sa pulo ng Romblon ang pangkat ni Miguel Lopez de Legaspi noong 1571, isang nagugutom at nauuhaw na sundalong Kastila umano ang bumaba sa kanilang barkong galleon at nagtungo sa isang bahay ng katutubo ng isla. Nang makita at hingin ng sundalo sa katutubong babae ang manok na kasalukuyang nakahapon malapit sa bintana ng bahay, inakala naman ng ginang na tinatanong lamang ng dayuhan ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • History of the Forbidden City Essay
  • history Essay
  • History of Essays
  • HISTORY Essay
  • History Research Paper
  • history Essay
  • History Essay
  • history Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free