Histori E Ekonomise

Pages: 4 (1222 words) Published: May 14, 2010
[pic]

[pic]
[pic]

[pic]

Çeshtje te rendesishme:
❖ Kushtet historike, ekonomike dhe gjeografike ne te cilen ndodhej Europa dhe Azia gjate shekullit X-XIII.

❖ Shkaqet qe sollen kolonializimin e nje botes se panjohur-“Indise”

❖ Cilat ishin qellimet dhe objektivat e vendeve pushtuese te Azise

❖ Eksplorimi i burimeve ne nje bote te pa eksploruar

❖ Pushtimi dhe kolonializimi me ane te teknologjise dhe demografise

❖ Krijimi i kompanive Lindore te Indise

❖ Tregtia Nderkombetare: Vendosja e rrugeve te reja Nderkombetare Tregtare

❖ Rimekembja ekonomike e Vendeve europiano perendimore

❖ Perqasje kohore aktuale e zhvillimit Ekonomik te Indise dhe Ekspansioni i Tigrave te Azise ❖ Perfundime

Mesjeta e hershme ka qene nje periudhe e erret ne historine e mbare njerzimit.Ishte nje kohe qe ne jeten e individit mbizoteronte pushteti dhe autoriteti i rrepte i kishes, padituria , sisteme politike autokratike dhe skllaveruese dhe semundje te njepasnjesshme. Depresioni i madh i mesjetes se vonshme* ne Europen Perendimore, ne vitet 1320-1460, i cili u pasua me nje sere katastrofash per njerezimin si Renien e Sistemit te Gildeve , Urine e madhe dhe murtajen e zeze, derivoi vetem uri , varferi, semundje, luftera, renie demografike dhe ulje te shkembimeve tregtare. Europa ishte ne nje krize te madhe . Burimet e saj nuk ishin me efektive. Lindi nevoja e njohjes me burime te reja ekonomike , me nje bote te re e cila do te ishte burim per perfitime dhe nxjerrjen e vendeve nga depresioni i madh. Ne keto kushte , e para qe guxoi te eksploronte vende te huaja pertej oqeanit ishte Portugalia . Mbreterit e Portugalise u treguan largpames dhe financuan ekspedita ne shuma te medha me qellim gjetjen e burimeve te reja ekonomike. I pari qe eksploroi dhe nderrmori udhetimin drejt tokes se re ishte shkencetari i njohur per kohen e me pas edhe per ne Vasco de Gama

*-Citim nga Leksioni Historia...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • e library Essay
  • E-commerce Essay
  • Essay on E
  • E business Individual Appendix Essay
  • Essay on The E-Commerce Model of IKEA
  • Cadbury E-marketing Essay
  • e-government Essay
  • e-marketing plan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free