Hindi Kasi Ako Tapos

Pages: 2 (642 words) Published: March 1, 2011
Cordero, David Joel A.
GE- 1244
 
“HINDI KASI AKO TAPOS”
 
Kalimitan nangyayari sa mga magkakaklase, magkakabarkada, magkakatropa o mga magkakaibigan ay hindi mawawalan ng isang kasamahan na hindi nakagtapos ng pagaaaral. Maraming dahialn kung bakit nangyayari ito magpasa hanggang ngeon sa ating mga kabataan, kaya naman ang resulta ng lahat ng ito ay kahirapan lang. Dahil sa pinansyal na salik at droga at iba pa ay hindi nagagawa ng isang kabataan na makapagtapos ng kanyang pagaaral  at lalong hindi makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay. At kahit na mismo ang nga magulang ay sangkotdin sa mga problemang ito.      

Tulad ng sa kwento ng “HINDI KASI AKO TAPOS”, kung babaliktanawan ang pinanood naming ito, ang isang  grupo ng mananayaw na naging magkakaibigan. Binubuo nina Angel(ang naging  asawa ni Jay-E pero hindi naging masaya sa piling nito at lihim na minamahal si Andrei),Andrei(nakapagtapos ng pag-aaral at kaintahan ni angel noong sila’y hayskul pa lang;kahit may pamilya na si Angel ay minamahal pa rin niya ito),Bryle Mandihor(ang nagset ng reunion ng barkada makalipas ang sampung taon,isang bakla ngunit inililihim sa kanyang mga kabarkada),Dondon(siya naman ay hindi nakatapos dahil sa pagkakalulong sa droga, napatay niya ang kapatid ni Andrei dahil sa nakaamit o high siya sa droga ng araw na iyon pero hindi niya ito sinasadya),Jam(si jam ang pinakakwela sa lahat,pero sa kabila nun siya ay malungkot dahil hayskul lamang ang kanyang natapos , paextra –extra lamang siya sa pelikula. Ang kanyang kinikita ay kulang na kulang para sa kanyang pamilya,maprinsipyong tao at napakabuting asawa’t anak niya),Jay-E(ang asawa ni Angel, mayaman at dahil ang pamilya nila ay mayaman siya’y lumaking mayabang, hambog at sinasaktan niya si Angel), Ronel (siya naman ay hindi rin nakatapos ng hayskul,napakasalimuot ng kanyang nagging buhay.Binaboy siya ng kanyang tiyuhin na si mang Karding.Pinalayas siya ng kanyang ina. Dahil hindi siya nakatapos nahirapan siyang humanap...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Hindi Research Paper
  • hindi Essay
  • Hindi Essay
  • hindi Essay
  • Happy Ako Research Paper
  • Hindi Cinema Essay
  • Essay on Pilipino Ako
  • Essay on Maganda Ako

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free