Heijmans En Shareholder Value

Pages: 13 (3903 words) Published: May 10, 2010
Heijmans en Shareholder Value

Waardecreatie middels Value Drivers

Driss Ousji
Michael Jansen

9 december 2009
Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1 Wat is Shareholder Value?
1.2 Inleiding Heijmans

2. Theoretisch kader Rappaport model
2.1 Shareholder Value Network
2.2 Value Drivers
2.3 Model Rappaport
2.4 Bruikbaarheid Rappaport voor het Shareholder Value concept

3. Value Drivers Heijmans

4. Advies aan Heijmans

Bijlagen:

Bijlage 1. Dupont-Chart Heijmans
Bijlage 2. DCF Heijmans
1. Inleiding
Voor u ligt een paper waarin het Rappaport model op Heijmans wordt toegepast. Deze paper is geschreven voor het vak Finance Advanced dat een onderdeel uitmaakt van de studie Managerial Controlling. De paper is als volgt opgebouwd: allereerst wordt het concept Shareholder Value toegelicht en een inleiding in de organisatie Heijmans. Vervolgens wordt het theoretische kader in hoofdstuk 2 toegelicht met een onderbouwde mening over de bruikbaarheid van het Rappaport model voor het Shareholder Value concept. De laatste hoofdstukken gaan over de Value Drivers (onderdeel van het Rappaport model) bij Heijmans. De paper wordt afgesloten met een advies aan Heijmans met betrekking tot de Value Drivers.

1.1 Wat is Shareholder Value?
Shareholder Value is het creeëren van waarde door een organisatie voor haar aandeelhouders. Deze waarde komt tot uitdrukking in de beurskoers van een organisatie. Het Shareholder Value principe werd populair in de jaren 80 toen Jack Welch[1] een toespraak hield genaamd “Growing fast in a slow-growth economy”[2]. Hij wordt ook wel gezien als de grondlegger van het Shareholder Value principe. In 20 jaar heeft hij de waarde van General Electric laten stijgen van 13 naar 400 miljard dollar. Echter onlangs is Jack Welch teruggekomen op zijn visie op het Shareholder Value principe en noemt hij het principe “the dumbest idea in the world”[3].

Het principe legt de focus volledig op het creeëren van waarde voor de aandeelhouders. In essentie zou dit heel goed kunnen werken omdat alle andere stakeholders hun aandeel in het resultaat van de organisatie al hebben verkregen voor de shareholder zijn deel verkrijgt. Echter is de focus door de jaren heen steeds meer op de korte termijn komen te liggen[4]. De stakeholders zijn veelal niet gebaat bij deze korte termijn focus. Positieve financiële resultaten op de korte termijn kunnen zorgen voor een mindere focus op bijvoorbeeld de klant of het milieu op langere termijn. De klant is een belangrijke stakeholder van een organisatie. Wanneer deze klant benadeeld wordt door de sterke focus op korte termijn resultaten (door hoge targets) kan een situatie ontstaan zoals bij de DSB. Door de korte termijn focus werden er producten verkocht die nadelig waren voor de klant maar waar de DSB zichzelf mee verrijkte. Dit zorgde voor hoge resultaten op korte termijn en dus een groei van de Shareholder Value. Echter is nu wel gebleken dat deze werkwijze op langere termijn schadelijk is voor alle stakeholders waaronder ook de shareholders.

Wanneer de focus heel sterk op de korte termijn komt te liggen kan zelfs gesteld worden dat het Shareholder Value principe een niet te onderschatten bijdrage heeft geleverd aan de kredietcrisis. Inhakend op bovenstaand voorbeeld zijn in de VS door hoge targets veel hypotheken verkocht. Waaronder ook slechte hypotheken aan bijvoorbeeld klanten met een uitkering of zelfs zonder inkomen[5]. Doordat deze targets steeds hoger werden ging men naar mogelijkheden zoeken om nog meer hypotheken te verkopen. Deze mogelijkheden werden gevonden in het securitiseren[6] van hypotheken. Hypotheken werden in pakketjes doorverkocht aan andere partijen zodat er weer meer geld ontstond om uit te lenen. Toen op een gegeven moment niet meer aan de aflossingsverplichting kon worden voldaan stortte het hele systeem gebaseerd op het securitiseren van hypotheken in. Indirect zou kunnen worden gesteld dat dit systeem van...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Maximizing Shareholder Value Essay
  • Shareholder Value and the Financial Crisis Essay
  • Shareholder Value Added Essay
  • Shareholder Value Maximization Research Paper
  • Accounting: Shareholder Value Essay
  • Essay on Shareholder Value
  • ENS 303 Essay
  • Shareholder vs. Stakeholder Value Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free