Games

Pages: 9 (1955 words) Published: October 16, 2010
Kompyuter Games

A. Panukalang Pahayag

- Ang paglalaro ng computer games ay may masamang epekto sa mga estudyante ng 1-LAM ng Kolehiyo ng Komersyo sa Unibersidad ng Santo Tomas

B. Paksa at Suliranin

-Pagtukoy ng Paksa

Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang mga games na nilalaro ng mga estudyante at ang mga masasamang epekto nito sa bawat isa sa kanila.

-Paglalahad ng Suliranin

Sa kasalukuyan nakikita ng mga mananaliksik na malaki ang epekto sa mga estudyante ng 1-LAM ang paglalaro ng computer games at ito ay nakaka apekto sa kanilang mga grado.

-Pansarali o Panlipunang udyok sa pag pili ng paksa

Ang mga mananaliksik ay kasalukuyang estudyante ng 1-LAM sa UST na gustong ipaalam sa mga estudyante kung ano-ano ang mga maaring masamang mangyari kapag ikaw ay naglalaro ng mga kompyuter games. Ang mga mananaliksik ay isa rin sa mga manlalarong nakakaranas ng mga bagay na nakakasama sa kanilang kalusugan pati na rin sa kanilang grado sa eskuwelahan. Gusto rin nila malaman kung paano ba ito mawawaksi o maiiwasan at upang makatulong din sila sa mga taong nakakaranas nito.

C. REBYU / PAG-AARAL

Sa pananaliksik na ito halos lahat ng impormasyon na pinagkuwaan ng mga mananaliksik ay ang internet.

D. LAYUNIN

A. Pangkalahatan

- Layunin ng pananaliksik na ito ang maipakita ang lumalaking bilang nang mga mag-aaral na nagkakaroon ng adiksyon sa pag-lalaro ng kompyuter games, at kung bakit nawawala na ang interes ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral nang dahil dito.

B.Tiyak

-Layunin ng pananaliksik na ito na makahanap ng mga impormasyon kung ano-ano ang mga epekto sa paglalaro ng kompyuter games at kung paano nga ba maiiwasan ang mga masasamang epekto sa paglalaro nito. Nais din ng mga mananaliksik na makatulong sa bawat estudyanteng nakakaranas ng mga masasamang epekto sa paglalaro ng kompyuter games.

E. HALAGA

-Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil ito ay magbibigay impormasyon sa mga estudyanteng naglalaro ng kompyuter games ukol sa mga hindi magagandang bagay na kanilang maaraning sapitin kung sila ay magpapatuloy sa pag gawa ng bagay na ito. Ang kahalagan din ng pananaliksik na ito ay upang malaman ng mga estudyante kung paano nila maiiwasan ang mga masasamang epekto sa paglalaro ng kompyuter games.

F. KONSEPTWAL NA BALANGKAS

Kompyuter Games
-Kasaysayan
-Masamang Epekto
-Kalusugan
-Pag-aaral
-Mga sikat na Laro sa Kompyuter
-Mga Kompyuter Shop
-Batas ng Gobyerno tungkol dito

G.METODOLOHIYA

Ang pananaliksik na ito ay magsisimula sa pqgbibigay ng sarbey sa mga estudyante ng 1-LAM sa UST ang mga tanong ay bubuin na kung naapektuhan ba ang kanilang pag-aaral sa paglalaro ng kompyuter games at kung ano ang mga epekto ng kompyuter games sa kanilang kalusugan.

Ito ang magiging sarbey na ipamimigay sa mga estudyante mula sa 1-LAM ng UST ng 2nd semestre ng taong 2008-2009

Kami sina Justin Visda , Heinson Tan at Bryan Yaranon at gusto naming sagutan ninyo ang sarbey na ito na tungkol sa mga masasamang epekto sa paglalaro ng kompyuter games. Salamat sa inyong tapat napagsagot.

1. Sa paglalaro ng kompyuter games, naapektuhan ba ang iyong pag-aaral ?

[ ] Oo
[ ] Hindi

2. May plano ka ba na ihinto ang paglalaro ng kompyuter games? Bakit?

Answer:

3. May plano ka ba na maglaro ng kompyuter games habam-buhay? Bakit?

Answer:

4. Lagyan ng tsek ang mga nararanasan mong masamang epekto sa paglalaro ng kompyuter games.

[ ] Pag labo ng mata
[ ] Pagka hilo
[ ] Pag sakit ng ulo
[ ] Ulcer
[ ] Iba pa : pakilagay ________________

H. Limitasyon / Delimitasyon

Ang pagtutuunan ng pananaliksik na ito ay ang mga dahilan kung bakit ang isang estudyante ay naglalaro ng kompyuter games at kung saan nga ba ito nagsimula pati na rin ang mga masasamang epekto nito at kung paano ito malulunasan. Maaring mabangit din sa pananaliksik na ito ang ibat ibang laro na kinahuhumalingan ng mga estudyante ng 1-LAM at kung saang lugar sila naglalaro.

I. DALOY NG...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Larong Pinoy Games Essay
  • The Killing Game Essay
  • The Game of Tennis Essay
  • game design Essay
  • Games at Twilight Essay
  • the game of volleyball Essay
  • Essay on Flash Games
  • "It's Just A Game" Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free