Furniture Business Plan.Doc

Pages: 35 (6774 words) Published: December 8, 2009
Investitor: “Windora” d.o.o.

POSLOVNI PLAN

POKRETANJA PROIZVODNJE I PRODAJE
PVC STOLARIJE

[pic][pic]

Autor poslovnog plana: Prvulj Dragana 98/349

Jul 2007. godine

SADRŽAJ

I Uvodni deo
1.Osnovni podaci o investitoru 1
2.Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 2
3.Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora 2
3.1.Analiza dosadašnjeg razvoja 2
3.2. Analiza budućeg razvoja 2
4.Rezime 3
5.Ponuda garancije 5

IIOPERATIVNI PLAN
1. Tehničko-tehnološka analiza 6
1.1.Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja 6 1.2.Opis odabranog tehnološkog rešenja 6
1.3.Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata 7 1.4.Popis neophodnih sredstava za rad 8
1.5.Kapaciteti i obim proizvodnje 8
1.6.Normativi utrošaka materijalnih inputa 9
1.7.Broj i struktura radne snage povezane sa tehnološkim procesom 9 1.8.Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje 9

2.Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata10
2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih10
2.2. Predvidjena organizaciona struktura11
2.3. Ključne osobe12

3.Analiza lokacije13

4.Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu13 4.1.Zaštita životne sredine13
4.2. Zaštita na radu14

IIIMARKETING PLAN
1.Plan prodaje15
1.1.Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike15 1.2.Analiza i procena tražnje16
1.3.Analiza i procena promocije, distribucije i cene 17 1.3.1.Promocija17
1.3.2.Distribucija18
1.3.3.Cena18
1.4.Analiza i procena ponude 19
1.5.SWOT analiza 20
1.6.Projekcija plasmana proizvoda 20
2.Plan nabavke 21
2.1.Karakteristike osnovnih inputa 21
2.2.Mogućnosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije 21 2.3.Analiza i procena uslova nabavke inputa 22
2.4.Projekcija uslova nabavke inputa 23

IV.FINANSIJSKI PLAN (tabele u “Excellu”)
Dinamika ulaganja u stalnu imovinu 1
Broj dana vezivanja za izračunavanje trajnih obrtnih sredstava 2 Vrednosno iskazane potrebe za izračunavanje trajnih obrtnih sredstava 3 Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva 4

Izvori finansiranja 5
Ukupan prihod 6
Rashodi 7
Bilans uspeha10
Novčani tok11
Bilans stanja12
Sadašnja vrednost ulaganja13
Ekonomski tok14
Finansijska analiza 15
Prelomna tačka rentabiliteta16
Analiza osetljivosti 17

V.DODACI
1.Odluka o osnivanju
2.Registracija
3.Karton deponovanih potpisa
4.Statistički list o razvrstavanju preduzeća
5.Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju
6.Statut preduzeća

IUVODNI DEO

1.OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv: “Windora” društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzeće za proizvodnju i prodaju PVC stolarije

Skraćeni naziv: »Windora« doo

Sedište: Svetozara Miletića 71, 26000 Pančevo, Srbija

Telefon: 013/331-662, 331-663

Faks: 013/331-663

E-mail: windora@panet.co.yu

Direktor: Mileta Milankov

Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeću: Mileta Milankov (ekonomista) 064/123645, direktor i vlasnik

Lokacija fabrike: Svetozara Miletica 71, 26000 Pančevo, Srbija

Vrsta delatnosti: Preduzeće je registrovano za više delatnosti od čega je osnovna delatnost preduzeca proizvodnja i promet stolarije od PVC profila

Datum osnivanja preduzeća: Preduzeće je osnovano odlukom o osnivanju 15.06.2007.

Registracija: Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Business Essay
  • Business Essay
  • Business Essay
  • business Essay
  • Essay about Business
  • business Essay
  • Business Essay
  • Business Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free