Forholdet Mellom Theory of Mind Og Intelligens

Pages: 15 (4443 words) Published: April 29, 2010
Semesteroppgave PSY 2206Kandidatnummer:2203

Theory of Mind og Intelligens

Er vår sosialsuksess avhengig av hvor smarte vi er?

[pic]

Problemstilling: Er det et forhold mellom Theory of Mind og generell intelligens?

Antall ord: 3397

Sammendrag

Theory-of-Mind er avgjørende for menneskets sosialkompetanse, og er beskrevet som en av egenskapene som gjør det mulig å utvikle den komplekse sosiale adferden som kjennetegner mennesket. Theory-of-Mind har de siste tiårene vært et sentralt emne innenfor utviklingspsykologi, og forholdet mellom Theory-of-Mind og en rekke kognitive evner er blitt undersøk. Men det finnes ikke mye forskning på forholdet mellom ToM og generell intelligens, selv om generell intelligens kan anses og være en samvarierende variabel med de fleste kognitive evner.

Oppgaven tar for seg flere studier for å undersøke om intelligens påvirke evne til Theory-of-Mind. For å svare på problemstilling beskriver oppgaven kort utviklingen av begrepet Theory of Mind, og videre diskuteres kort operasjonaliseringen av begrepet intelligens, før oppgaven tar fatt på å identifisere tidligere studium i forskning på Theory-of-Mind som er relevant for problemstillingen. Dette innebærer blant annet studier av barn med adferdsproblemer, barn som har blitt misshandlet, spesielt begavede barn, barn med autisme og normalt utviklede barn.

Resultatene i forskningen oppgaven tar for seg er ikke ensidige, men selv om tidligere forskning ikke har påvist en enkel lineær korrelasjon mellom intelligens og ToM, viser de fleste studier enn signifikant sammenheng mellom intelligens og sosial kompetanse. Forholdet mellom Theory of mind og intelligens forblir uklart, men tidligere litteratur antyder at det finnes et påvirkningsforhold, og det trengs flere studier for å undersøke denne relasjonen.

Theory of Mind og generell intelligens

Innledning
Mennesker er sosiale vesen, vi både handler og tenker sosialt. Et grunnleggende menneskelig trekk er å fortolke hverandres atferd. Basert på en mental forståelse av oss selv og andre, etablerer vi oppfatninger om situasjoner og mennesker rundt oss. Vi erfarer andres handlinger, og fortolker så følelser, tanker og intensjoner bak disse. (Wellman & Lagutta, 2000). Den mentale forståelsen av hverandre gir oss mennesker evne til å forklare og forutse andre individers atferd ved hjelp av deres indre mentale tilstander, og gjør oss med det i stand til å utvide vår sosiale atferd enormt i forhold til andre dyrearter. Denne forståelsen, eller egenskapen, er kjent som Theory-of-Mind (Baron-Cohen, 2000; Kaland, 2000).

Theory-of-mind er forståelsen av at også andre mennesker har mentale tilstander i form av tanker, ønsker og oppfatninger. Disse mentale tilstandene kan være like eller ulike våre egne, og riktige eller gale i forhold til verden. Theory-of-mind inkluder evne til å bruke disse mentale tilstandene til å forutsi og forklare andre menneskers atferd, og planlegge egen adferd deretter (Astington & Jenkins, 1999). Theory-of-Mind er en såkalt implisitt virksomhet. Når vi deltar i en samtale, skjer det en stadig underforstått tolkning av den andre – vi tar automatisk inn kroppsspråk og ansiktsuttrykk, vi tilpasser oss den andre, lytter til språkets tone og til innholdet i det som blir sagt. Theory-of-Mind kan kort oppsummeres som menneskets evner til å reflektere over innholdet i eget og andres sinn (Baren-Cohen, 2000: s.3), og demonstreres i vår evne til å gjenkjenne, kommuniser og manipulere mentale tilstander i andre (Kaland, 2000).

Begrepet Theory-of-Mind (ToM) ble først tatt i bruk i psykologisk litteratur i en artikkel av David Premack og Guy Woodruff i 1978, der de prøvde å belyse hvorvidt enkelte høyerestående arter hadde bevissthet om egne og andres tanker (Astington & Jenkins, 1999). Selv om Premack og Woodruff på dette tidspunktet ikke lyktes å overbevise forskningsmiljøet om at aper har evne til å tenke om tanker, var det denne artikkelen som...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Theory of Mind
  • Theory of Mind Term Paper
  • Absorbent Mind Theory Essay
  • Essay on What Is Theory Of Mind
  • Essay about Theory of mind
  • Theories Essay
  • Essay on Quote of the mind
  • Autism-Theory of Mind Essay Example

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free