Fiscal Policy Sa(Afrikaans)

Pages: 4 (968 words) Published: August 5, 2010
Inhoudsopgawe
Inleiding2
Uitbreidende Fiskale beleid3
Inkrimpende fiskale Beleid3
Sloerings3
Suid Afrika geskiedenis met fiskale beleid5
Oplossing vir Suid Afrika6
Gevolgtrekking7
Bibliografie8
Bronne

Inleiding
Fiskale beleid is die manier waarop die owerheid die ekonomie beinvloed deur middel van geld invorder en besteding. Die hoofinstrument van die Fiskale beleid waarvan die begroting waarvan twee veranderlikes besteding en belasting is. Fiskale beleid word ook na die mees effektiewe manier waarop die staat die totale besteding of gemiddelde vraag na goedere en dienste binne die ekonomie beïnvloed. Daar is twee tipes Fisakle beleide wat die staat kan gebruik om fiskale tekort te verminder naamlik:Uitbreidende en Inkrimpende Fiskale beleid. Alvorens enige een van die twee beleide geimplementeer te word word dit vertraag deur sloerings. Suid-Afrika het tans `n fiskale tekort. Fiskale tekort en begroting tekort loop in parralel met mekaar. Die fiskale tekort is die owerheid se tekort dit wil sê owerheid inkomste minus owerheid besteding lenings uitgesluit. Begroting tekort is die fiskale tekort plus vorige netto tekorte en surplusse uit vorige jare. In hierdie opstel gaan daar bespreek word hoe die huidige Suid-Afrikaanse fiskale tekort verminder kan word. Die rede vir die implementering vir hierdie beleide is om die ekonomie te stabiliseer en mettertyd vinniger ekonomiese groei veroorsaak. `n Moontlike oplossing vir die tekort is uitbreidende fiskale beleid te implementeer (Mohr and Fourie,2004).

1.1 Uitbreidende Fiskale beleid
Word geimplementeer waanneer die owerheid sy besteding verhoog met byvoorbeeld die verhoging in hul besteding van staats programme soos werkskepping. Die effek wat dit op die ekonomie het daar bestaan `n groter vraag vir arbeid en kan dan die gevolg het in `n laer werkloosheid syfer, en die verminder in belasting om die vraag te...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fiscal Policy Essay
  • Fiscal Policy Essay
  • Fiscal Policy Essay
  • Fiscal Policy Essay
  • Fiscal Policy Essay
  • Fiscal Policy Essay
  • Essay about fiscal policy
  • Fiscal Policy Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free