Fiona Wilsson Uppgift

Pages: 2 (572 words) Published: April 11, 2011
Redovisning av Fiona Wilson-Organisation, arbete och ledning.

Uppgift B1.

Teorin Scientific Management är anpassad för arbete som utförs på löpande band. Teorin bygger på fyra huvudprinciper:

Arbetsuppgifterna ska utifrån vetenskapliga studier utvecklas samt dess metoder standardiseras.

Varje anställd ska få en enskild arbetsuppgift som just den personen är bra på samt läras upp inom just den uppgiften.

Arbete och ansvar skulle vara funktionellt uppdelat vilket innebär att ansvaret delas upp mellan olika funktioner.

Arbetare och ledning ska sträva efter att ha ett gott samarbete.

Utifrån dessa principer kunde man radikalt förändra det traditionella arbetssättet. Varje arbetsmoment detaljstuderades för att bli så effektivt som möjligt så det kunde utföras så snabbt som möjligt. Om en del till en motor tog en viss tid att montera ihop så delades momentet upp i flera så tog det kortare tid och man kunde tillverka flera. Det infördes kontrollanter samt fler ansvariga så varje anställd hade flera olika chefer istället för en. Exempelvis kunde en arbetare ha en arbetsfördelare, en inspektör, en kontrollant etc. över sig. Arbetsmomenten var väldigt detaljerat beskrivna och varje anställd värvades till just den arbetsuppgift de enligt vetenskapliga studier ansågs bäst på. Detta tvång att arbeta på ett visst sätt resulterar i att de anställda enbart är en kugge i ett stort maskineri som utför föga stimulerande och monotona arbetsuppgifter dagarna i ända. Arbetaren blir helt enkelt lätt utbytbar. Som belöning för detta infördes ackordssystem vilket innebar högre lön om man arbetade som man skulle. Det resulterade även i missnöje bland de anställda samt skeptism gentemot cheferna och strejker var vanliga. Sammanfattningsvis kan man säga att människan glöms bort till förmån för en ofta kvantitativ produkt. Ur personlig synvinkel bör sjukskrivningstalen ha varit höga dels pga. brist på motivation dels pga. förslitningar och olyckor då arbetet var...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fiona Hall Essay
  • Family and Fiona Essay
  • Fiona Hall and Damien Hirst Essay
  • Shrek the Third and Princess Fiona Essay
  • PROJECT FIONA WEEK 3 Essay
  • Essay about Fiona Shariff
  • Fiona Becket D Essay
  • Project Management on the Fiona Stanley Hospital Construction Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free