Fil Talumpi

Pages: 3 (1145 words) Published: April 10, 2011
Patrick John T. Soria
HF20
Magandang umaga sa lahat ng mga magaaral, mga guro at sa mga taong nakikinig sa aking talumpati. Ako po ay mag tatalumpati tungkol sa Paglulunsad ng Pangangalaga sa Kalikasan. Pinangangalagaan natin ang kalikasan upang matamasa ng lahat at nang susunod na mga henerasyon ang yaman at biyaya nito. Mapagpasya tayong kikilos upang protektahan ang ating mayamang sistemang ekolohikal mula sa labis na pagsasamantala at pagwasak laluna ng dambuhalang mga komersyal na interes, dayuhan at lokal. Lilimitahan natin nang husto ang komersyal na pagmimina, pagtotroso at pangingisda at itutuon ang mga ito sa aktwal na pangangailangan ng pag-unlad ng bansa. Mag-aambag tayo sa paglutas sa suliranin ng pag-init ng mundo na umabot na sa kritikal na antas. Sisikapin nating mapaunlad ang kapasidad ng bayan sa pagtuklas at paggamit nang malinis at di nasasaid na enerhiya. Meron akong tatlong bagay na gusto ibahagi sa inyo upang lumawak an gating kaalaman sa pagaalaga ng kalikasan. Una kailangan natin pangalagaan ang kalikasan upang magkaroon tayo at ang mga susunod na henerasyon ng magandang kalikasan. Madaming paraan upang mapangalagaan ang ating kalikasan, pwede tayong maglinis, sumunod sa mga patakaran, wag manigarilyo, wag mag putol ng puno sa maling paraan, wag gumamit ng dynamita sa pag huli ng isda at iba pa. Marami tayong ginagawa na bawal pero hindi natin napapansin na nasisira na natin ang kalikasan. Pero hindi na natin maaalis ang mga uli ng mga tao na walang pakialam sa kalikasan dahil nakasanayan na nila ito at konti lng ang mga taong nakikinig sa mga pahiwatig ng mga taong nangangalaga ng kalikasan. Ang mga taong hnd na natin mababago ay ang mga taong mahihirap o kaya ung mga tinatawag nating “Squatters” dahil lumaki na ang iba na sanay mag kalat kung saan saan. Ang mga Squatters ay ang mga taong umiihi sa ilog, naliligo sa ilog, nag lalaba sa ilog at nag tatapon ng basura sa ilog. Hindi nila alam na nakakasira sila ng kalikasan dahil ang iba...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • chick fil A analysis Essay
  • Chik-Fil-a Case Analysis Research Paper
  • Chick Fil a Essay
  • Chik-Fil-a Customer Service Essay
  • Chick Fil A Case Study Essay
  • Sonic vs Chick-Fil-a Essay
  • Chick-fil-a Online Image Analysis Essay
  • Chick-Fil-a Research Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free