Feasibility of an Ap Output

Pages: 14 (2640 words) Published: July 27, 2013
Submitted by: Lozano, Emilio Luis G.Submitted to: Ms. Elizabeth San Pedro Section: III-Platinum Araling Panlipunan

Kabihasnan| Panahon| Pinuno| Dahilan ng Pagbagsak| Kontribusyon| MESOPOTAMIAMESOPOTAMIAMESOPOTAMIAMESOPOTAMIAMESOPOTAMIA| *Sumerian3000-2340 B.C.E------------------------------------------------- *Akkadia-------------------------------------------------

2350 B.C.E-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
*Babylonia1792-1750 B.C.E------------------------------------------------- -------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
*Hittite1375 B.C.E------------------------------------------------- *Assyria700-600 B.C.E------------------------------------------------- *Hebreo1800 B.C.E------------------------------------------------- *Phoenician1200 B.C.E------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
*Persiano612 B.C.E------------------------------------------------- *Chaldean| ------------------------------------------------- Sargon I-------------------------------------------------
Hammurabi-------------------------------------------------
TelepinusSuppiluliumasHattusilis------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Ashurbanipal IIShamshi-Addad ITiglath-Pileser IIISargon IIShalmaneser VSenacherib------------------------------------------------- -------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Haring SolomonHaring David------------------------------------------------- -------------------------------------------------
CyrusCambysesDariusXerxes------------------------------------------------- Nebuchad-nezzar II| *Ang Sumeria ay hindi nakaisa noong sinasalakay sila ng mga Akkadian kayaang lungsod-estadona ito ay naging bahagi ng Imperyong Akkadiano. Nilusob din ito ng mga Elamites. Sinasabing humina ang agrikultura kaya lumisan ang ibang tao. Sa huli, naging bahagi ito ngImperyong Babilonya------------------------------------------------- -------------------------------------------------

*Nagawang pabagsakin ng mga Sumer (Sumerian) ang mga Babylonian dahil sa pinag-aagawan nilang teritoryo. Marami pang ibang dahilan nang maaring pagkabagsak ng Babylonian, nguni titong pag-aaway sa pagitan ng dalawang grupo ang pinaniniwalaan sa kasalukuyan 595 B.C.E- sinalakay ng mga Hittite mula sa Anatolia ang Babylon. Matagumpay sila at nakuha nila ang estatwa ni Marduk,ang patron ng Babylon*Napabagsak ito dahil sa paglusob ng mga barbarong Indo-European (inapo ng tribong Kassite) at paglusob ng mga Hittite na kilala at kinatatakutan sa paggamit ng bakal sa digmaan------------------------------------------------- *Pag-abuso sa pribilehiyong mga kamag-anak ng hari*Relihiyon kaysa military*Nagapi ng dinastiyang Midas at pandarayuhan ng mga Dorian.------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------
* Nagsimulang bumagsak ang Imperyiong Assyrian nang mamatay ang isa sa kanilang mga naging pinuno na si Shamshi-Addad I....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Feasibility Study
  • feasibility Essay
  • Essay on feasibility
  • Feasibility Essay
  • Feasibility Essay
  • feasibility Essay
  • Essay on Feasibility
  • feasibility Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free