Family Planning

Pages: 2 (606 words) Published: February 27, 2011
Family planning is the planning of when to have children,[1] and the use of birth control and other techniques to implement such plans.

Ang live in ay pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan sa ilalim ng isang bubong at ginagawa ang mga gawain ng mga mag-asawa ngunit ang kaibahan lang ay walang kasal na nagbibigkis sa kanilang dalawa. Ang paglilive in o pagsasama na parang mag-asawa ay nangyayari dahil sa kakulangan ng pera para magpakasal. Ito din ay bunga ng maagang pagaasawa. Ang live in ay nangyayari din kung ang isa sa magkapareha ay hindi na maaaring magpakasal. Halimbawa ang lalaki ay kasal na ngunit nakahanap ng pagmamahal sa ibang babae.

Single-Parent (nag-iisa ring magulang, solo parent at nag-iisang magulang) ay isang magulang na nagmamalasakit para sa isa o higit pang mga anak na walang pisikal na tulong ng mga iba pang mga magulang sa tahanan. "Single Parenthood" maaaring mag-iba ayon sa lokal na mga batas ng ibang bansa o rehiyon.

Solong pagiging magulang ay maaaring mangyari para sa isang iba't ibang mga kadahilanan. Ang ilang mga posibleng pangyayari sa pamamagitan ng mga pagpipilian, tulad ng sa, diborsiyo, pag-aampon, artipisyal na pagpapabinhi, kahaliling mga ina, habang ang iba ay ang mga resulta ng isang unforeseeable pangyayari, tulad ng isang kamatayan, bata pang-aabuso, kapabayaan ng bata, o pag-abanduna sa pamamagitan ng biological magulang, o ang ina kathang isip bilang isang resulta ng isang maikling-iibigan ibig.

Broken Family
* Ang mga mag-asawa hindi na umibig sa bawat isa.
* Financial presyon.
* Isa asawa pinaghahanap mga bata at ng iba pang mga hindi pero sila ay may mga anak. * Isa asawa na hindi kaya ng mga pangako.
* Nagsimula sa.
* sikolohikal na disorder tulad ng major depression at ang mga tao ay hindi pumunta para sa tulong. * Kung ang asawa ang gumagana mahabang oras o gawa sa labas ng bayan at ang asawa bihira nakikita ng kanyang asawa at may isang mabigat na load ng pagpapalaki sa kanilang mga anak. *...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Natural Family Planning Essay
  • Pregnancy and Family Planning Methods Essay
  • Filipino People and Family Planning Research Paper
  • Essay on Population and Family Planning Policy in India
  • National Family Welfare Program Essay
  • A Research Proposal on the Factors Militating Against the Successful Implementation of Family Planning in Dobi Town of Gwagwalada Area...
  • Population planning and control in India Essay
  • Family Planning Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free