Fadsf

Topics: Brand, Brand management, Branding Pages: 38 (13819 words) Published: June 21, 2013
A STUDY OF BRAND IMAGE
Case: Nightclub Bra, Jyväskylä

Solja Sulkunen

Bachelor’s Thesis January 2012
Degree Program in International Business School of Business and Services Management

DESCRIPTION

Author(s) SULKUNEN, Solja

Type of publication Bachelor´s Thesis Pages 63 Confidential ( ) Until

Date 09012012 Language English Permission for web publication (X)

Title A STUDY OF BRAND IMAGE Case: Nightclub Bra Degree Programme Degree Programme in International Business Tutor(s) SIITONEN, Tiina Assigned by Nightclub Bra Abstract The purpose of the thesis is to study the brand image of a night restaurant Bra in Jyväskylä from the point of view of its customers. The goal is to find out what associations are connected with Bra and thus why people visit there. The theoretical frame of reference consists of defining the concept of brand, brand identity, brand associations and brand image. Keller’s brand building framework is also introduced. By using the four main factors of brand identity, according to Aaker, one is built for Bra because without a clear brand identity set by the company itself it is hard to define brand image. The research is based on a qualitative focus group research where via creative association artwork the associations relating to Bra and its brand are studied. Nine young adults who belong to Bra’s clientele and target segment took part in the focus group interview. In the research Bra was discovered to be a trendy and comfortable night club. Mostly positive associations were connected with Bra’s brand, and its appearance was seen as entertaining and relaxing, it is a place where it is nice to go meet people. For future research I suggest studying more deeply why people go to nightclubs for and concentrate also on the international students in Jyväskylä.

Keywords Brand, brand associations, brand image, brand identity, Keller’s CBBE- model, focus group interview. Miscellaneous Attached artwork and lettering, 15 pages

OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Tekijä(t) SULKUNEN, Solja Liisa

Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 63 Luottamuksellisuus

Päivämäärä 09/01/2012 Julkaisun kieli Englanti Verkkojulkaisulupa myönnetty (X)

( ) Työn nimi BRÄNDI-IMAGOTUTKIMUS, tapaustutkimus: Yökerho Bra Koulutusohjelma Degree Programme in International Business Työn ohjaaja(t) SIITONEN, Tiina Toimeksiantaja(t) Yökerho Bra Tiivistelmä

saakka

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia yökerho Bran brandi imagoa sen asiakkaiden näkökulmasta. Päämääränä on selvittää, minkälaisia assosiaatioita Brahan liitetään ja miksi siellä käydään. Teoreettinen viitekehys koostuu brandin, brandi identiteetin, - assosiaation ja – imagon määrittelystä. Opinnäytetyössä myös esitellään Kellerin brandin rakentamisen malli, ja Aakerin neljään brandi identiteetin pääkohtaan perustuen rakennetaan Bralle oma brandi identiteetti. Ilman yrityksestä itsestään lähtevää selkeää brandi identiteettiä on brandi imagon tutkiminen hankalaa. Tutkimus pohjautuu kvalitatiiviseen fokusryhmä – tutkimukseen, jossa luovien töiden muodossa pyrittiin tuomaan esiin Brahan ja sen brandiin liittyviä assosiaatioita. Fokus ryhmä – haastatteluun osallistui yhdeksän Bran asiakaskuntaan kuuluvaa nuorta aikuista. Tutkimuksessa Bra havaittiin trendikkääksi ja viihtyisäksi ravintolaksi. Bran brandiin liitettiin lähinnä positiivisia piirteitä, ja Bran olemus nähtiin viihdyttävänä ja rentouttavana, paikkana jonne on mukava mennä tapaamaan ihmisiä. Jatkotutkimuksena voitaisiin syventyä lähemmin iltaravintoloissa käymisen syihin sekä kansainvälisten opiskelijoiden huomioonottamiseen.

Avainsanat (asiasanat) Brandi, brandi assosiaatiot, brandi imago, brandi identiteetti, Kellerin CBBE – menetelmä, fokusryhmä – haastattelu. Muut tiedot Liitteenä litterointi ja taidetyöt fokusryhmästä, 15 sivua

1

CONTENTS
1 INTRODUCTION ...................................................................................................... 4 1.1 Reasons behind the research...

References: Why Brands Fail
Tuesday, May 18, 2010 By Ankit Kapoor & Gaurav Dube Product and Brand failures occur on an ongoing basis to varying degrees within most product-based organizations
Appendix 2 Why Brands Fail- Cashberry
Why Brands fail? Thursday, November 02, 2006 A long, long time ago in a galaxy far away, products were responsible for the fate of a company
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free