EXPOSITORY ESSAY

Topics: Writing, Expository writing, Essay Pages: 10 (2149 words) Published: March 11, 2015
An expository essay is a piece of writing where the writer presents opinions, points of view, ideas, concepts, arguments on a particular topic. It is usually a formal piece of writing with an introduction, a discussion, and a conclusion. Ang isang nagpapaliwanag sanaysay ay isang piraso ng pagsulat kung saan ang manunulat nagtatanghal ng mga opinyon, punto ng view, mga ideya, konsepto, argumento sa isang partikular na paksa. Ito ay karaniwang isang pormal na piraso ng pagsulat na may isang panimula, isang talakayan, at isang konklusyon.

The expository essay is a genre of essay that requires the student to investigate an idea, evaluate evidence, expound on the idea, and set forth an argument concerning that idea in a clear and concise manner. Ang nagpapaliwanag sanaysay ay isang genre ng sanaysay na nangangailangan ng mag-aaral upang siyasatin ang isang ideya, suriin ang ebidensiya, liwanagin sa ideya, at nakalagay sa isang argument na nauukol na ideya sa isang malinaw at madaling maintindihan sa paraan.

What Is an Expository Essay?
Exposition is explanatory communication, whether in speech or writing. So an expository essay is an organized piece of prose which explains a specific topic or set of ideas to a defined audience. Expository essays include those written for exams or for standardized tests like the SAT. They may also be assignments composed outside of class.

Paglalahad ay nagpapaliwanag komunikasyon, maging sa pananalita o pagsusulat. Kaya isang nagpapaliwanag sanaysay ay isang organisadong piraso ng tuluyan na nagpapaliwanag sa partikular na paksa o hanay ng mga ideya sa isang tinukoy na madla. Nagpapaliwanag sanaysay isama ang mga isinulat para sa mga pagsusulit o para sa standardized na pagsusulit tulad ng SA Maaari rin nilang maging mga takdang-aralin na binubuo sa labas ng klase. Expository essays provide information and analysis. An expository essay may or may not have an overt central argument, though it does set forth points of view on the topic. It differs from the persuasive research paper in the level of research and argument it employs. Nagpapaliwanag sanaysay magbigay ng impormasyon at pag-aaral. Ang isang nagpapaliwanag sanaysay ay maaaring o hindi maaaring magkaroon ng isang pantao gitnang argumento, bagaman ito ay itinakda ng mga punto ng view sa paksa. Ito ay naiiba mula sa mapanghimok papel ng pananaliksik sa antas ng pananaliksik at argumento ito Naghahatid.

While an expository essay should be focused on a particular topic and illustrate its points with specific examples, it doesn’t usually have the depth of research or argument that you need in a major research assignment. With an exam or a standardized test, for instance, the examples you use to support your points will be based on the knowledge already inside your head.

Habang dapat nakatuon sa isang nagpapaliwanag sanaysay sa isang partikular na paksa at ilarawan puntos nito na may tukoy na halimbawa, ito ay hindi karaniwang may ang lalim ng pananaliksik o argumento na kailangan mo sa isang pangunahing pananaliksik assignment. Gamit ang isang pagsusulit o isang standardized test, halimbawa, ang mga halimbawa mong gamitin upang suportahan ang iyong mga puntos ay batay sa mga kaalaman na sa loob ng iyong ulo.

What Are the Elements of an Expository Essay?
An expository essay does have certain baseline requirements that are standard in nearly every essay type: Ang isang nagpapaliwanag sanaysay ay may ilang mga kinakailangan sa baseline na Standard sa halos bawat uri ng sanaysay

A clear thesis or controlling idea that establishes and sustains your focus. An opening paragraph that introduces the thesis.
• Isang malinaw na thesis o pagkontrol sa ideya na nagtatatag at sustains ang iyong pagtuon.

• Ang isang pambungad na talata na introduces ang thesis.
Body paragraphs that use specific evidence to illustrate your informative or analytic points. Smooth transitions that connect the ideas of adjoining paragraphs in...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • How to Analyze an Expository Essay
  • Expository Essay Promp
  • Characteristics of Expository Essays
  • Expository Essay
  • Expository Essay Topic
  • How to Write an Expository Essay
  • essay
  • Expository essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free