Exam Paper

Topics: Teacher, Lesson plan, Lesson Pages: 3 (519 words) Published: February 27, 2013
Aşağıda yazılanların hepsi sınavda soruldukları şekilde yazılmamış olabilir. Şöyle ki, bazıları sadece konu başlığı olarak yazılmış olabilir buraya ve bu da demek oluyor ki, o konu ile ilgili bir soru sorulmuş. Tabii sadece bunlara çalışıp sınava gitmiyoruz, kaldı ki gireceğiniz sınavda illa ki bunlar çıkacak diye bir şey de yok

Demet hoca, 3.sınıf, 1.dönem vize:

1 Information transfer activities in listening
2 learner difficulties in listening activities
3 reading purposes, discuss two of them
4 teachers roles in listening activities

Banu hoca, 3.sınıf, 2.dönem vize soru:
1-Act 1 ile act 2deki yalanlar. Ve gidişatı nasıl etkiliyor. 2-Negro speaks of river ile signare nin similarities. Tones, elemtns, poetic devices, theme. 3-İmlied theme- breakfast (john steinback) examples.

4-Mending wall.. şiirin 3 dizesi verilir. Something neyi ifade ediyor?

Recep hoca, 3.sınıf, 1.dönem vize:
Psychological, linguistic, cultural preparation.
Different views of L1 and L2 acquisiton.
Physical and emotional differences.
Conceptual, educational and linguistic differences

Recep hoca, 3.sınıf, 1.dönem final:
1-) views..
2-) pronunciation suprasegmantal, forsoiching.. (individula sounds, stres rythm)

(secmeli)
3-) verbal & demonstratıon
4-) metacognitive, cognitive, socio effect.. (learner grammar’den onceki tablo)

(Secmeli)
5-) aims of primary young learners
6-) metacognitive awareness..

Recep hoca, 3.sınıf, 2.dönem vize:
1-) 3 grammar stages suggested by Batstone. Explain them and form a grammar including these stages. 2-) Songs, rhymes, chants. One activity for each, according to framework. 3-) Explain While-listening most common activities (3 of them, purposes, materials) 5-) Analyzing activities, reconstruction activities, reading awareness activities. (2 examples for each, DART) 4-) How can we teach speaking skills

6-) Explain writing activities, less guided or guided (3 of them purposes, materials)

Recep hoca, 3.sınıf, 2.dönem...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • School Papers
  • Enzymes and Paper
  • Reflective Paper
  • Paper Cheater
  • Maths C1 Papers
  • How to Make Reaction Paper
  • Recycle Paper
  • Pushing Papers

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free