Essay

Pages: 3 (989 words) Published: March 12, 2011
 Introduction
Iba’t iba ang sistemang pang-ekonomiya ng iba’t ibang bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang Kapitalismo, Komunismo, Sosyalismo at Pasismo. Kapitalismo ang karaniwang umiiral sa mga bansang demokratiko, gaya ng Estados Unidos, Hapon, at sa ating bansa, ang PIlipinas. Sa mga komunistang bansa naman gaya ng China at Cuba, umiiral ang Sosyalismo at Komunismo. Kapitalismo at Komunismo, ang dalawang sistemang pangkabuhayan na sadyang magkasalungat. Ano ba ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang sistemang pangkabuhayan na ito? Ano ba ang mga kapakinabangan ng mga ito? Ano rin naman ang hindi magagandang epekto? Ang sistemang pang-ekonomiya na kapitalismo ay nalinang sa paglaganap ng Rebolusyong Industriyal sa Inglatera. Sa sistemang ito, nasa pagmamay-ari at kontrol ng mga pribadong indibidwal ang mga salik ng produksyon. Pinaiiral sa sistemang ito ang karapatan ngisang tao o kapitalista ang karapatan niya sa pribadong mpagmamay-ari. Dahil dito, makakapagpasya ang kapitalista kung ano ang maaari niyang gawin sa kanyang mga pag-aari. Sa kabilang banda, ang sistemang pangkabuhayan na komunismo ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay “common”. Pinaniniwalaan rito na ang estado ay mas mahalaga kaysa sa nasasakupan nito. Ang tawag sa sistemang pangkabuhayan na kung saan ang Estado ang nagmamay-ari at namamahala ng mga salik ng produksyon. Napapaloob rin sa sistemang ito ang diktadurya ngmanggagawa. Naisin ng sistemang ito na magpalaganap ng lipunan na kung saan pantay-pantay ang mga tao ano man ang kanilang katayuan sa pamumuhay o ang tinatawag na Utopian society. Russia ang pinakaunang naging komunistang estado, pagkatapos ngBolshevik Revolution noong 1917. Ang ilan sa mga naging komunistang bansa pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay Tsina, Silangang Alemanya, Cuba, at Czechoslovakia. Ano ang magandang sistema ng lipunan kapitalismo o komunismo? Iba’t iba ang sistemang pang-ekonomiya ng iba’t ibang bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essays
  • essay
  • Essay
  • Essay
  • essay
  • Essay
  • essay
  • Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free