Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Partikular Na Ang Kompyuter Sa Mga Mag-Aaral Sa Ust-Amv-Coa Sa Ikaapat Na Antas Taong 2008-2009

Topics: Accounting software, Accounts payable, Accounts receivable Pages: 6 (1983 words) Published: January 11, 2011
Sa panahon ngayon, nagkalat ang iba’t ibang makabagong teknolohiya sa ating mundong patuloy na umuunlad. Isa sa mga teknolohiyang ito ay ang kompyuter. (ayon sa wikipedia) Ang kompyuter ay isang makina na ginagamit sa paggawa ng mga kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ng mga terminong numerikal o lohikal. Ito ay nakapaghahatid ng aliw, nakakapagpabilis ng gawain at nakakapagpayaman ng buhay ng tao sa pamamagitan ng mga karagdagang programa. Mayroong aspeto ang kompyuter na tinatawag na software. Ito ay ang mga programang ginawa para mapagalaw ang kompyuter. Isang halimbawa ay ang Accounting software. Ito ay may tungkulin na magtala at magproseso ng mga transaksyon sa accounting. Ito’y gumaganap bilang isang accounting information system na nagoorganisa at nagpapadali ng gawain ng isang accountant. Ninanais ng mga mananaliksik na mapag-aralan ang epekto na dulot ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa loob ng UST-AMV-CoA partikular na sa mga mag-aaral ng ika-4 na antas taong 2008-2009. Kahalagahan/Kabuluhan (importance)

Ang kahalagahan ng pag-aaral ng ito ay upang mapagibayo pa ang pag-gamit ng kompyuter. Sa pag-alam ng mga mabuting epekto, mas makikinabang ng malaki ang gagamit ng kompyuter . Maari ding malaman ang solusyon at karampatang kaalaman ng mga negatibong epekto. Layunin (aim)

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy at maipakita kung anu-ano ang mga nakakatulong at mga hadlang sa paggamit ng kompyuter para sa kursong accounting. Hangad din nitong makahanap ng impormasyon ukol sa kalamangan ng mga computer literate sa larangan ng accounting. Nais ng mga mananaliksik na magkaroon ng sapat na pag-unawa ang mga estudyante sa paggamit ng kompyuter at ang aplikasyon nito sa kanilang magiging propesyon na accounting. 1. Ano ang tungkulin ng mga accountant?

2. Gamit ang kompyuter, paano mapapaunlad ng mga accountant ang kanilang trabaho? (http://www.oppapers.com/essays/The-Use-Of-Computers-In-Accounting/195249)
2.1 Spreadsheets
2.2 General Ledgers
2.3 Inventory Control
2.4 Accounts Receivable
3. Anu-ano ang mga mabisa at madaling gamitin na mga Accounting software? (http://www.2020software.com) (naka-english pa. kahit hindi lahat. mamili lang ng ilan. kahit walang description, kahit i-enumerate lang)

4. Bakit mahalaga ang teknolohiyang kompyuter sa mga mag-aaral? / Ano ang kailangang malaman ng isang mag-aaral ng BSA, tungkol sa lawak at mga technological advances sa accounting? (masasagot sa bahaging kasaysayan, hanapin, tukuyin)

5. Paano maapektuhan ang performance ng mag-aaral gamit ang kompyuter? (pwedeng magsurvey)(gawa survey form)

Lagom ng mga Natuklasan
1. Ang mga tungkulin ng isang accountant:
Para sa preparasyon ng mag-aaral sa UST-AMV-CoA, nangangailangan batid nila ang tatahaking trabaho. Sa pangkalahatan, (wikipedia) ang isang accountant ay may responsibilidad na magkwenta o magtuos ng mga talaang pampananalapi o mga record na pinansyal ng isang negosyo o isang negosyante. Mahalaga ang isang accountant sa isang kumpanya dahil siya ang naghahanda ng ulat ukol sa mga kaganapan sa pera na lumalabas at pumapasok sa kumpanya. Sa ulat niya binabatay ang mga desisyong kailangang gawin ng mga may-ari ng kumpanya. Dahil dito, sa kanya nakasalalay ang ikayayabong at ikatatagal ng kumpanya. Mahalagang tao rin siya sa ekonomiya dahil alam niya ang pasikot-sikot, pagbabalanse at pagmumungkahi ng solusyon sa mga numerong kanilang priniprisinta. Kaya rin, nararapat na maging maalam, may kakayahan at magaling ang isang accountant. Siya ay inaasahang mag-ensayo na “customary” sa isang sitwasyon na gawin ang isang bagay. Inaasahan din siyang mai-aplay ang nalinang na karakter sa pag-eensayo. Ang karakter ng isang accountant ay mahalaga sapagkat nakakaimpluwensiya ito sa pagkakapare parehas at kredibilidad ng bawat accountants. 2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3. Accounting software provides businesses with the tools necessary to streamline business processes,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Partikular Na Ang Kompyuter Sa Mga Mag-Aaral Sa Ust-Amv-Coa Sa Ikaapat Na Antas Taong 2008-2009 Essay
  • Essay on Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Partikular Na Ang Kompyuter Sa Mga Mag-Aaral Sa Ust-Amv-Coa Sa Ikaapat Na Antas Taong 2008-2009
  • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Sa Mag-Aaral Research Paper
  • ang epekto ng teknolohiya sa ugali ng mga mag aaral Essay
  • epekto ng makabagong teknolohiya sa magaaral Essay
  • EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA MAG-AARAL Essay
  • Essay on “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Epekto Ng Estudyante Sa Bagong Teknolohiya Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free