Ekspreson Ng Mukha

Pages: 1 (395 words) Published: September 15, 2010
Ekspresyon ng Mukha
Maraming mukha ang ekpresyon ng tao na nagsasabi na ikaw ay masaya, meron naman naglalarawan na ikaw ay nalulungkot, nagagalit, nanggigil, nagugulat, natatakot, nahahabag. Ang ekpresyon ng tao ay salamin ng kung ano ba ang tunay mong saloobin, nararamdaman mo at iyong pinagdaraanan. May ekspresyon din na maari mong ikubli ang tunay na nilalaman ng iyong puso upang pagtakpan o itago ang katotohanan, mga bagay na gusto mong hindi na ipaalam o malaman ng taong nasa paligid mo dahil sa pagnanais mo ipalabas na ikaw ay masaya halimbawa, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso ang nararamdaman mo ay pighati. Mababanaag natin sa ekspresyon ng tao ang kanyang damdaming nararanasan. Ang mga taong nagdadalamhati ay makikitang mong tumutulo ang luha at bakas ang lungkot. Ang taong masaya ay labas ang lahat ng ngipin sa pagngiti o pagtawa na animoy wala nang mata. Nararamdaman mo rin kasi sa ekspresyon ng tao ang damdaming nakapaloob dito kahit siya’y nakangiti ngunit kung ang mata naman niya’y kasing lamlam ng lampara, alam mo ang taong iyon ay may malaking suliranin. Nagkukubli ang tunay nating damdamin sa mga ekspresyon ng ating mukha kung kinakailangan. Ang pagpigil natin sa ating emosyon minsan ay nakakapagpabago ng ekspresyon ng ating mukha dahil sabi nga ang ating pagkatao ay may “other side” at iyon ang siyang lumalabas kapag gusto natin ikubli ang tunay nating saloobin. Katulad ng ekspresyon ng mukha ang Pinoy ay maraming mukha na siyang sumasalamin sa totoong estado ng ating bansa. Makikita mo sa ating paligid ang tunay na ekspresyon ng mukha ng Pinoy. Pinoy na namumulot ng basura, Pinoy na nag-iigib ng tubig dahil sa kawalan nito, Pinoy na namamalimos sa kalye, Pinoy na nakikipag-agawan sa pagsakay sa dyip, Pinoy na sama-samang gumagawa ng demontrasyon dahil may ipinaglalaban na prinsipyo, Pinoy na nangingibang bansa para mapabuti ang kani-kanilang pamilya. Hindi naman lahat ng Pinoy ay ganito ang mukha meron din naman Pinoy na binibigyan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • mhmb ng Essay
  • Charles Ng Essay
  • Pamantasan Ng Lungsod Ng MaynilaGraduate School Essay
  • Epekto Ng Walang Magulang Research Paper
  • Ang Alamat ng Jejemon Essay
  • Essay about Gsis Museo Ng Sining
  • Essay about Epekto Ng Pagtetext

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free