Effects of Usng Cellphone of the Filipinos

Pages: 14 (4787 words) Published: March 7, 2011
Epekto ng Paggamit ng Cellphone sa Unang Taong Mag-aaral ng BSIT sa Quezon City Polytechnic University, Batasan

Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Kagawaran ng Lenggwahe Batsilyer ng Agham Pang-Impormasyon at Teknolohiya
Quezon City Polytechnic University

IBP Road, Barangay Batasan Hills Q.C
Bilang bahagi ng Pangangailangan sa Maunawang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Ipinasa nina:
Oftana, Mauriel Rica M.
Leong-on, Louinell L.
Abuso, Gerlyn M.
Simoy, John Michael P.
Zerna, Milchisedek G.
Valles, Michael John C.
Ponciano, Nildred
Gurrobat, Mary Jean
Alojado, Darwin
Darong, Michael

Marso 2011
DAHON NG PAGPAPATIBAY
Bilang isang bahagi ng mga gawaing kailangan sa pagtamo sa Asignatura sa Filipino 102 Maunawaing Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang proyektong ito na pinamagatang, “Epekto ng paggamit ng cellphone sa Unang Taong mag-aaral ng BSIT sa Quezon City Polytechnic University”, ay inihanda nina Mauriel Rica Oftana, Gerlyn Abuso, Louinell Leong-on, John Michael Simoy, Milchisedek Zerna, Michael John Valles, Mary Jean Gurrobat, Reziel Badlon, Darwin Alojado, Michael Darong, Mildred Ponciano.

________________ ______________ Bb. Annabell Pena Petsa Tagapayo

Tinanggap bilang isang bahagi ng gawaing kailangan sa pagtamo ng Akademikong Filipino, Batsilyer ng Agham Pang-Impormasyon at Teknolohiya.

_________________ ______________ Gng. Aurea E. Reyes Petsa Puno, Kagawaran ng Lenggwahe
PASASALAMAT
Ang mananaliksik ay lubos na nagagalak sa natapos na proyektong ito kaya nama’y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil sa pagbibigay kalakasan, talino at tiyaga sa paggawa nitong pamanahong papel. Sa mga magulang, bukod sa inaambag na pinansyal sila’y walang humpay na sumoporta sa paggawa nito. Sa mga guro, kay Bb. Pena na nagturo at nagbigay ng instruksyon at ilang mga impormasyon upang mapadali ang pagsasagawa nito. Sa mga respondente na naglaan ng oras sa pagsagot sa mga survey na inihanda ng mananaliksik, at sa mga kamag-aral ng BSIT-1G na tumulong para sa ikatatagumpay ng pag-aaral at pananaliksik na ito.

Paglalahad ng Suliranin
1. Anu-ano ang mga propayl ng mga respondente sa QCPU, Batasan batay sa: a. Edad
b. Kasarian
2. Anu-ano ang mga epekto ng paggamit ng cellphone sa mga estudyante ng QCPU, Batasan ayon sa: c. Pag-aaral
d. Sarili
e. Pamilya
3. Anu-ano ang mga hakbang kung paano maiiwasan ang sobrang pagkahilig sa cellphone.

Layunin ng Pag-aaral
Ang mga layunin ng pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod: 1. Ito ay naglalayong malaman ang mga propayl ng mga respondente batay sa kanilang edad at kasarian. 2. Ito ay naglalayong malaman ang mga epekto ng paggamt ng cellphone sa mga etudyante ng QCPU, Batasan ayon sa pag-aaral, sarili at pamilya. 3. Ito ay naglalayong malaman ang mga hakbang kung paano maiiwasan ang sobrang pagkahilig sa cellphone. Kahalagahan ng Pag-aaral

Nais po ng mananaliksik na inyong mabatid ang mga kahalagahan sa pag-aaral at pananaliksik na ito.
MAG-AARAL - Ang pananaliksik na ito ay mahalaga lalo na sa mga mag-aaral dahil sa lumalalang adiksyon sa cellphone ng mga kabataan. Nakatutulong ito upang maunawaan ng lubusan ng mga estudyante ang mga masasamang naidudulot ng sobrang pagkahilig sa cellphone.

MAGULANG - Nakatutulong din ito sa mga magulang upang malaman ang ilang mga hakbang kung paano malalabanan at maiiwasan ng kanilang mga anak ang labis na paggamit ng cellphone.
GURO - Nakatutulong din ito sa mga guro upang makakuha ng ilang mga impormasyon at datos, na magagamit din nila sa kanilang pagtuturo. MAMBABASA - Nagsisilbing daan ito upang malaman ng mga mambabasa ang mga positibo at negatibong kaalaman sa paggamit ng cellphone, at nagbibigay reperensya na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • the effects of cellphones on driving ability Essay
  • Effects of Cellphone Radiation Essay
  • Cellphones Positive Effect on Society Research Paper
  • Essay about Effect of Cellphone
  • harmful effects in cellphone usage Essay
  • Cellphones Essay
  • Cellphones Essay
  • Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free