Effects of Broken Family

Pages: 10 (1719 words) Published: March 15, 2011
Pananaw ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na taon ng
Sekundarya ng St. Paul University Surigao Hinggil sa
Pelikulang “Anak”
________________________________________

Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa
Kaguruan ng Kolehiyo ng Edukasyon ng
St. Paul University Surigao
Surigao City

________________________________

Bilang Bahagi ng Katuparan
ng mga Pangangailangan sa Asignaturang
Filipino 102

_________________________________

Nina:
Alzanne Venne R. Codilla
Shiela R. Namia
Nesty Hannah Marie O. Parcon
CAS 101

Ika-10 ng Marso, 2011

Pagkilala

Lubusang magpapasalamat ang mga mananaliksik sa Poong Maykapal sa kanyang walang hanggang tulong at pagsubaybay sa lahat ng desisyon at gawain ng mga mananaliksik. Nais ding iparating ng mga mananaliksik ang kanilang taos pusong pasasalamat sa mga taong naging kaakabay at bahagi ng ginawang pag- aaral upang maisakatuparan ng tama at mabuti ang pag- aaral na ito.

Gng. Violeta Dichoso, Guro ng Unibersidad ng Saint Paul Surigao, Surigao City, sa kanyang walang humpay na pagsubaybay sa ginawang pag-aaral , sa pagbibigay impormasyon at tulong kung paano isagawa ang pananaliksik na ito.

At higit sa lahat sa mga mahal na magulang ng mga mananaliksik na walang sawang sumuporta , nagbigay ng lakas , at pinansyal na paraan para maisakatuparan ang ginawang pag- aaral na ito. Sa inyong lahat , Marami pong salamat.

Talaan ng Nilalaman
Pahina
Pamagating Pahina i
Pasasalamat Pagkilala ii
Talaan ng Nilalaman iii Talaan ng mgaTalahanayan at Grap iv

Kabanata
I. Suliranin at Kaligiran Nito
Panimula o Introduksyon 1
Layunin ng Pag-aaral 2
Kahalagahan ng Pag-aaral 2
Saklaw at Limitasyon 3
Depinisyon ng mgaTerminolohiya 4
Kabanata
II. MgaKaugnay na Pag-aaral at Literatura5-6
Kabanata
III. Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
Disenyo ng Pananaliksik7
Respondente ng Sarbey7
Instrumento ng Pananaliksik7
Tritment ng mga Datos8
Listahan ng Sanggunian9
Apendiks o Dahong-dagdag 10-12

Talahanayan

Distribusyon ng mga Partisipante

|Antas ng Taon sa Pag-aaral |Bilang ng mga mag-aaral | |Ikaapat na taon Mere Marie Michaeu |36 | |Ikaapat na taon Mere Marie Anne |35 | |De Tilly | | |Ikaapat na taon Pere Chauvet |37 | |Kabuuan |108 |

Kabanata I

Suliranin at Kaligiran Nito

Panimula o Introduksyon

Maraming pangyayari sa buhay ang nasasalamin sa pamamagitan ng pelikula. Karahasan, pag-ibig, poot, kasayahan, relasyon sa loob ng pamilya at kagandahang asal. Ito ay iilan lamang sa mga pangyayari na makikita sa pelikula. Ang pelikula ay isang madulang pangyayari na ang pinapaksa ay ang buhay ng isang tauhan na may mahalagang suliraning nilulutas. Isang kaisipan na kung susuriing mabuti ay kapupulutan ng aral at maaaring mangyari sa totoong buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pelikula, naipapakita nito ang tunay na buhay , ang maganda at hindi maganda na nangyayari sa buhay ng manonood. Naipapakita kung paano lutasin ang mga suliraning buong tatag at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • broken families effect to teenagers Essay
  • effects on having a broken family in education Essay
  • Essay on Broken Families and Broken Laws
  • Broken Family Essay
  • Broken Family Essay
  • Broken Family Research Paper
  • Broken Families Essay
  • Essay on Broken Family

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free