Drept International Privat

Pages: 75 (19853 words) Published: January 15, 2011
nal privat

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CUPRINS

Partea generală

CAP.I INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT 1.Elementul de extraneitate
2. Raporturi juridice cu un element de extraneitate
3. Obiectul DIP
4. Problematica dreptului internaţional privat
5. Dreptul internaţional privat ca ramură a dreptului
6. Reglementarea raporturilor cu un element străin

7. Metodele de reglementare a DIP

I. Metoda conflictuală

II. Metoda folosirii nemijlocite a normelor de aplicare imediată

III. Metoda Proper Law
8. Denumirea disciplinei

CAP.II.Istoricul apariţiei şi evoluţia dreptului internaţional privat

1.Cauzele care au impus apariţia normelor de DIP
2.Apariţia conflictelor de legi şi a normelor conflictuale în nordul Italiei 3.Glosatorii
4.Postglosatorii
5.Şcoala franceză a statutelor

CAP.III. NORMA CONFLICTUALĂ
1. Noţiune
2. Structura normei conflictuale
3. Punctul de legătură
4.Clasificarea normelor conflictuale

CAP.IV. CONFLICTELE DE LEGI

FORME ALE CONFLICTELOR DE LEGI
1.Noţiuni generale
2.Conflictele de legi în spaţiu şi conflictele de legi în timp şi spaţiu 3.Conflictele între legile provinciale şi conflictele între legile naţionale 4. Soluţionarea conflictelor de legi
5.Conflictele mobile de legi
5.1.Soluţionarea conflictelor mobile de legi

CAP.V.APLICAREA DREPTULUI STRĂIN

1.Temeiul aplicării
2.Formele aplicării legii străine
3.Proba dreptului străin
4.Conţinutul legii străine

5.Efectul internaţional al drepturilor

(drepturile câştigate)

CAP.VI. RETRIMITEREA

1. Noţiune, apariţia retrimiterii, speţa Forgo

2. Formele retrimiterii

CAP.VII.CALIFICAREA

1. Despre calificare
2. Legea după care se face calificarea
3.Calificarea după legea forului
4.Calificarea după lex causae

CAP. VIII. FRAUDA LA LEGE

1.Noţiune
2.Elementele fraudei la lege
3.Sancţionarea fraudei la lege

CAP.IX.NORMELE DE APLICARE NECESARĂ
(loi de police, mandatory rules)

CAP.X.ORDINEA PUBLICĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

1.Noţiunea de ordinea publică în dreptul internaţional privat 2.Opinii şi idei exprimate in doctrină
3.Ordinea publică în textele unor legi de drept internaţional privat 4.Ordinea publica şi convenţiile internaţionale
5.Ordinea publica în Convenţia de la Roma din 1980

P A R T E A S P E C I A L Ă

CAP.I. CONDIŢIA JURIDICĂ A STRĂINILOR

1. Noţiuni generale, definiţia străinului, drepturile şi obligaţiile străinilor în România

2. Condiţia juridică a străinului şi conflictele de legi

3. Condiţia juridică a străinului în relaţiile economice internaţionale

4. Formele condiţiei juridice a străinilor
5. Regimul juridic al străinilor în România
6. Drepturile şi obligaţiile românilor în străinătate
7. Condiţia străinului ca parte în proces

CAP.II. STAREA ŞI CAPACITATEA PERSOANELOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT 1.Statutul personal în dreptul internaţional privat
2. Conflicte de legi cu privire la statutul personal în LDIP 3.Statutul persoanei fizice în legislaţia altor ţări
4. Alte probleme legate de statutul persoanelor în DIP

CAP.III. NORMA CONFLICTUALĂ CU PRIVIRE LA FORMA ACTELOR JURIDICE

1. Actele românilor în străinătate

2. Forţa probantă a actelor făcute în străinătate

3. Efectele actelor întocmite în străinătate de funcţionarii consulari români 4. Forţa executorie a actelor făcute în stăinătate

5. Actele străinilor în România

6. Actele încheiate în România în altă formă decât aceea prevăzută de legea locului

CAP.IV. NORMA CONFLICTUALĂ CU PRIVIRE LA CONTRACTE
AUTONOMIA PĂRŢILOR ÎN RELAŢIILE CONTRACTUALE
1.Principiile generale ale sistemului autonomiei de voinţă 2. Apariţia şi evoluţia principiului autonomiei de voinţă

3.Factorul de legătură propriu fiecarui contract

4.Autonomia de voinţă în Convenţia de da Roma din 1980

5.Momentul intervenirii alegerii
6. Scindarea contractului (Splitting, depe(age)

CAP.V. DETERMINAREA LEGII...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • international business Essay
  • Tariffs: International Trade and Tariff Essay
  • Essay on Jabwood International
  • International business Research Paper
  • international case Essay
  • international trade Essay
  • International Finance Essay
  • International Business Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free