Divupe

Pages: 2 (386 words) Published: April 19, 2009
Konspekts par Senās Divupes kultūru

❖ Mitoloģija un dievi
▪ Pirmās paaudzes dievi '' Tiamata, Apsu, Ea;
▪ Otrās paaudzes dievi '' Anu(dievs-t' vs), Enlils(v' ju un negaisu dievs, debesu un zemes dievs), Enki(pazemes pasaules, gudrības un saldūdens dievs u. c.), Inanna(auglības un mīlestības dieviete, arī kara un ķildu dieviete); ▪ Ištara '' auglības, mīlestības un kara dieve (senāk saukta par Astarti) babiloniešiem un asīriešiem; ▪ Tammuzs '' pavasara dievs;

❖ Zinātne
▪ divas skaitīšanas sist' mas '' ar 6 un 10;
▪ attīstās algebra, ģeometrija, zin kvadrāta un kuba saknes; ▪ izveido vienotu svara un m' ru sist' mu;
▪ izveido kalendāru (!);
▪ laika m' rīšanas sist' ma;
▪ pirmie riņķa līniju sadala 360 grādos, attiecīgi sadala arī leņķus; ▪ zināmas 5 plan' tas;
▪ prot paredz' t un noteikt saules un m' ness aptumsumus, gadalaiku sākumus, p' ta zvaigznājus; ▪ horoskopu sist' ma, cilv' ku dzīves sasaistīšana ar zvaigžņu stāvokli; ▪ veic operācijas, amputācijas medicīnā

▪ keramikas flīzes, krāsas zikurātiem, kara tehnika, metalurģija, botāniskie dārzi, tilti, irigācijas sist' mas; ▪ izgudroti riteņi '' izturīgi un stabili, bet smagi, un arkli ❖ Rakstība

▪ Rakstība '' ķīļu raksts;
▪ Šādu rakstības veidu sauc par piktogrāfiju, no kuras, savukārt, radās idiogrāfiskais veids; ▪ Raksts top māla plāksnīt' s;
▪ Sākumā ir simboliski zīm' jumi, v' lāk abstrakti; ▪ No māla plāksnīt' m veido pat bibliot' kas;
▪ Ķīļa rakstu atšifr' 19.gs. otrā pus' ;
▪ Divupiešiem pieder senākais pierakstītais literārais darbs '' „Eposs par Gilgamešu” un „Arkļa un kapļa strīds” ; ❖ Šumeru - Akadu valsts māksla (4.g.t. p.m.' .)
▪ Visam, ko rada ir 2 galvenās funkcijas '' prakstiskais pielietojums un garīgais pielietojums (est' tiskā funkcija); ▪ Šumeru periodā radīts:
➢ Arhitektūrā '' zikurāti;
➢ T' lniecībā - dzīvnieku un cilv' ku veidojumi cilnī un...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free