Diabetes

Pages: 7 (2036 words) Published: September 15, 2010
Diabetes:
Ano ang Diabetes?
Ang Diabetes Mellitus, ito ay sanhi ng hindi sapat na paggawa ng insulin ng mga beta cells ng pancreas na nagbubunga ng mataas na level ng glucose sa dugo. Kung walang unsulina ang katawan natin ay hindi magbabago ang pagkain para-maging protina, fats at carbohydrates para maging enerhiya na nagreresulta sa pagbaba ng timbang at FATIQUE.

Hindi natin alam kung ano ang tikay na dahilan kung bakit ang lapay ay hindi nakakagawa ng sapat na insulina ngunit ang edad at OBESITY ay may kinalaman dito. May dalawang payak na uri ang Diabetes.

Type1: (kilala sa tawag na juvenile diabetes o IDDM Insulin Dependent Diabetes

Mellitus) Ito ay ay karaniwang nakukuha ng mga bata at ng mga matatanda, higit na

naaapektuahn nito ang lalaki kaysa sa babae at higit na lumalanghap. Ang pancreas ay

hindi gumagawa ng insulin o sorang konti lamang ang ginagawa nito kaya ang pasyente

ay nakadepende sa pag-inject ng insulin sa katawan.

Type2 (NDDM-Non insulin Dependent Diabetes Mellitus) Ang paglaganap nito ay

uni-unti. Ang pancreas ay gumagawa ng insulin, ngunit ang katawan ay hindi ito

nagagamit ng maayos, ibig sabihin nito mas maraming insulin ang kailangan para

maging normal ang lebel ng glucose sa dugo.

Walang tuluyang makapagpapagaling sa diabetes, ngunit maaari itong kontrolin sa isa sa tatlong paraan o sa kombinasyon.
1. Diet
2. Oral medication
3. Insulin

INSULIN-
Enero 11,1922, Dr. Frederick Banting at Charles Best tinurok ang extract na nagmula sa pancreas ng hayop sa katawan ni Leonard Thompson isang binata, na nakahiga na at malubha ang diabetes. Mabilis siyang gumaling at bumalik sa dati ang kanyang timbang at lakas. Nagbunyi ang mundo sa pagtuklas ng insulin, ang unang mabisang paraan sa paggamot sa diabetes. Ang insulin ay napaka-importanteng pagtuklas ito ay nagpanalo ng Nobel Prize para kay Dr. Banting at Dr. Best.

Source- kung saan galling ang insulin. Ang orihinal na produkto ay kinukuha mula sa pancreas ng baboy at baka. Ang insulinang ito ay ginagamit parin at minsan ay kombinasyon ito , ngunit mayroon ng mas importanteng ikatlong SOURCE, at nagbibigay ito ng insulinang katulad ng ginagawa n gating katawan. Ito ay kadalasang tinatawag na “human insulin”, ito ay nadedebelop ng malaman ang mga siyentipiko ang kombinasyon ng “genetic material DNA (deoxyribonucleic acid) sa bacteria, na pumapayag na ang protein manufacturing portions ng bacteria ay pinogram upang gumawa ng “human insulin”. Ang produkto ay unang inaprubahan para gamitin sa medisina noong 1982.

Ang katawan ng tao ay dinisenyo upang gumamit ng human insulin at nalalaman nito an pinagkaiba ng insulin na galling sa baboy at baka. Kapag ang insulin na galing sa hayop ay itinurok satin, ang ating katawan ay gumagawa ng mga antibodies na agad na umaatake sa produkto. Dahil dito may maliit na parte ng insulin na galling sa baboy at baka ay makikipaglaban sa antibodies at hindi magagawa ang kanilang trabaho na pababain ang asukal sa dugo. Ang mga insulin ay hindi dapat pagpalitpalitin, sapagkat maaaring mayroong allergic reaction ang pasyente sa insulin na mula sa baboy o baka.

Action Time-
“ Regular insulin” ito ang orihinal na produktong ginawa nina Banting at Best, ito ay epektibo lamang sa maikling panahon, at oras kaya ang ibang mga insulin ay ginawa. Ang mga sumusunod ay buod ng mga uri ng preparation na available. Ang isang preparation ay inerereseta batay kung gaano katagal ng doctor nais umipekto ito. Tandaan na kahit ang mga uri ay na kagrupo, walang pagbabago ang maaring gawin sa reseta ng walang pahintulot ng doktor.

1. Short or rapid-acting insulin
a. Regular
b. Semilente
2. Intermediate-acting insulins
a. 70/30
b. NPH
c. Lente
3. Long-acting insulins
a. Ultra-lente
b. PZI

The concentration
Dati ang insulin ay binebenta sa 3 pangunahing uri ng konsentrasyon: U-40 , U-80, U-100....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Explain Why Injury and Diabetes Have Been Identified as National Health Priority Areas Essay
  • Diabetes Essay
  • Diabetes Essay
  • Essay on Diabetes
  • Diabetes Essay
  • Effects of Diabetes Essay
  • Essay on Public Awareness of Diabetes
  • Diabetes Assignment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free