Diabetes

Pages: 7 (1760 words) Published: February 4, 2009
Diabetes

Pagpapahayag Ng Suliranin:

- Ano ang diabetes?
- Ano-ano ang mga uri ng diabetes?
- Ano ang mga sintomas ng sakit na diabetes?
- Gaano na kalaganap ang sakit na diabetes sa buong mundo? - Sino-sino ang maaring tamaan ng sakit na diabetes?
- Paano ito maiiwasan?
- Wala pa rin bang lunas ang diabetes?
- Saan nagsimula ang sakit na diabetes?
- Paano naaapektuhan ng diabetes ang iba’t ibang bahagi ng katawan? - Ano ang mga pinaka-importanteng bagay na gawin upang maiwasan ang diabetes?

Ang Saklaw At Lawak Ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay umiikot sa paksang diabetes.

Limitasyon o Lawak ng pag-aaral:

- dahilan
- pinagmulan
- uri
- sanhi
- lunas
- epekto nito sa ating katawan

Kahalagahan Ng Pag-aaral

Ang diabetes ay isang malubhang sakit na inilalarawan ng isang pagtaas sa asukal sa dugo na may kaugnayan sa long term pinsala at kabiguan o organ function, lalo na ang mga mata, ang bato, ang nerbiyos, ang puso at dugo vessels. How does one become a diabetic? Paano malalaman ng isang tao na siya ay may diabetes? Diabetes ay nangyayari kapag ang insulin ay hindi nagagawa ng lapay. Ito rin ang mangyayari kapag ang katawan ay walang tamang gamit ng insulin. Insulin is a hormone necessary for the proper utilization of sugar by muscles, fat and liver. Insulin ay isang hormon na kinakailangan para sa tamang paggamit ng asukal sa pamamagitan ng muscles, taba at atay.

Kinakailangan nating pag-aral ang sakit na ito dahil ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga tao ditto sa mundo. Hindi man diabetes ang dahilan ngunit ang mga komlikasyong dulot nito. Ninanais ng pag-aaral na ito na mamulat tayo sa iba’t-ibang katotohanan ukol sa diabetes upang ating maibahagi ang ating mga kaalaman ukol sa sakit na ito at maaring ipamahagi ito sa iba upang sila rin ay maka-iwas sa sakit na ito. Huwag nating hayaan pang dumami ang mga nabiktima ng sakit na ito, dahil maaring ikaw, ako at kung sino man ay tamaan ng diabetes sa ano mang oras sa ano mang lugar.

Depinisyon ng Terminolohiya
1. Diabetes- sakit na nag dudulot ng mataas o mababang blood sugar level sa ating katawan na nakakaapekto sa iba’t-ibang part eng katawan. 2. Insulin- isang hormone na nagiging sanhi ng pag kolekta ng glucose mula sa iba’t-iabng bahagi ng katawan ( atay, muscle, cells ng taba), at iniimbak ito sa atay bilang glycogen. 3. Asukal- nagmula sa fructose at glucose at ito’y nasasalin ng ating taste buds bilang matamis na lasa. 4. Blood Sugar (glucose)- ang dami ng glucose sa katawan ng isang mammal. Ang normal na sukat nito ay 4 hanggang 6 mM (mmol/l). 5. Hyperglycemia- mataas na bilang ng blood sugar sa katawan. 6. Hypoglycemia- mababang bilang ng blood sugar sa katawan. 7. Diabetes Mellitus- Diabetes na sanhi ng kakulangan ng insulin. 8. Diabetes Insipidus- Diabetes na sanhi ng kakulangan ng vasopressin na kadalasang nagdudulot ng marami o madalas na pag-ihi. 9. Komplikasyon- Ang paglala ng isang sakit dulot ng maraming dahilan. Maaaring magpakita ng mas marami o mas malubhang simtomas ang sakit na nakaka-apekto sa buong katawan. 10. Lunas- Ay isang bagay o proseso na nakapag papabuti sa kalagayan ng isang may sakit.

Pamamaraang Panlarawan

Diabetes mellitus -ay isang sindrom ng disordered ng katawan, karaniwan ay sanhi ng isang kumbinasyon ng mga minamana at natural na mga sanhi, na nagreresulta sa abrnormal na pagtaas ng asukal sa dugo (hyperglycemia). Ang antas ng blood sugar ay kinokontrol ng isang komplikadong interaksyon ng maramihang mga kemikal at mga hormones sa katawan, kasama na ang mga hormon insulin na ginawa sa lapay. Ang diabetes ay marahil dahil din sa hindi pag function o maling pag function n gating pancreas. Ang mga sanhi ng diabetes ay ang maliit na supply ng insulin sa katawan (type 1) o ang hindi pag-epekto ng insulin sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Explain Why Injury and Diabetes Have Been Identified as National Health Priority Areas Essay
  • Diabetes Essay
  • Diabetes Essay
  • Essay on Diabetes
  • Effects of Diabetes Essay
  • Diabetes Essay
  • Essay on Public Awareness of Diabetes
  • Diabetes Nutrition Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free