Depozitne Institucije

Pages: 19 (4867 words) Published: April 13, 2010
UVOD

Saglasno opštoj teoriji sistema, svaku zemlju možemo posmatrati kao celovit sistem koji se sastoji iz većeg broja podsistema. Tako se može govoriti o pravnom, političkom, privrednom, obrazovnom, kulturnom i drugim podsistemima jedne zemlje. Sa ekonomske tačke gledišta posebno je značajan privredni sistem, bez čijeg adekvatnog funkcionisanja ne bi bio moguć opstanak, rast i razvoj celokupne društvene zajednice. U okviru privrednog sistema jedan od najvažnijih podsistema je finansijski sistem. U finansijskoj literaturi postoje različiti pristupi u definisanju finansijskog sistema. Tako na primer Piter Rouz (Peter Rose) ističe kako je finansijski sistem " kolevka tržišta , institucija, zakona, regulative i tehnika kroz koja se trguje obveznicama, akcijama i drugim hartijama od vrednosti, određuju kamatne stope, i finansijske usluge i proizvodi isporučuju širom sveta. Po njemu jedna od osnovnih funkcija finansijskog sistema se sastoji u povezivanju različitih učesnika privrednog života i transfer sredstava između njih. Nešto drugačiji, malo uži pristup objašnjenja finansijskog sistema nalazimo kod Pitera Hauvela i Keita Beina (Peter Howells & Keith Bain). Oni ističu kako se "finansijski sistem sastoji od seta tržišta, pojedinaca i organizacija koji trguju na tim tržištima i supervizorskih tela koja su odgovorna za njihovo regulisanje". Možemo zaključiti da je finansijski sistem sastavni deo privrednog sistema koji se sastoji iz više elemenata pomoću kojih treba da omogući nesmetan tok finansijskih sredstava u jednoj društveno ekonomskoj zajednici. Finansijski sistem, slično kao i privredni sistem poseduje više karakteristika, od kojih posebno treba istaći: - dinamičnost, što znači da se u privrednom i finansijskom sistemu stalno dešavaju promene koji sistem dovode u privremena stanja ravnoteže i neravnoteže. - otvorenost, što se tiče finansijskog sistema, karakteristika otvorenosti je još veoma izražena, pa se danas može govoriti o globalnom karakteru finansijskih sistema, pošto međunarodni tokovi finansijskih sredstava i kapitala uzimaju takve razmere da je gotovo nezamislivo živeti i raditi izolovano od međunarodne zajednice. - kompleksnost, što znači da se finansijski sistem sastoji iz većeg broja elemenata, pre svih institucija , instrumenata, tržišta, itd. Neki od njih su veoma različiti i sa različitim ulogama. Uz to, sam finansijski sistem se sastoji iz više podsistema kao što su monetarni, fiskalni, bankarski …, koji čine strukturu finansijskog sistema. Najvažniji elementi finansijskog sistema su :

- Finansijaska tržišta,
- Finansijske institucije,
- Finansijski instrumenti.

1. Učesnici u finansijskom sistemu i na finansijskim tržištima

Finansijski sistem obuhvata veliki broj učesnika. Njih čini velika grupa pravnih i fizičkih lica kaoja se pojavljuju u najrazličitijim ulogama i često sa dijametralno suprotnim motivima. U zavisnosti od stepena razvijenosti može postojati veliki broj učesnika na finansijskim tržištima. Veći broj učesnika sugeriše da je jedno finansijsko tržište dostiglo veći stupanj razvoja. Na osnovu uloge koju imaju na finansijskom tržištu sve učesnike možemo podeliti na dve kategorije: nefinansijske i finansijske. Nefinansijski učesnici ( javni sektor, domaćinstva, preduzeća, subjekti iz inostranstva) su oni koji obavljaju svoju delatnost, ostvaruju ciljeve koji nisu predominantno povezani sa finansijskim sistemom i poslovima na finansijskim tržištima. Ovi učesnici se pojavljuju na finansijskim tržištima s vremena na vreme i to onada kada osete potrebu. To se dešava, ili u situacijama kada žele da plasiraju viškove svojih finansijskih sredstava, ili kada imaju nedostatak, pa žele ta sredstva da pribave posredstvom finansijskog tržišta. Sa druge, strane finansijskim učesnicima primarna delatnost je upravo poslovanje i rad na finansijskim tržištima. Finansijske učesnike, to jest finansijske institucije i posrednike...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free