Delpr ve 1 for r 2014

Topics: Barack Obama, First Lady of the United States, Michelle Obama Pages: 6 (979 words) Published: March 4, 2015
Delprøve 1
Opgave A

I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Ret fejlen, og forklar din rettelse. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.

Besvarelse 1a:
1.
Normally students look forward to go back to school after the summer holidays. Normally students look forward to going back to school after the summer holidays. Forklaring:
Her skal “go” omskrives til –ing-form, da verbet “look forward to” altid tager denne form. 2.
According to Michelle Obama is education important when you want to plan your own career. According to Michelle Obama education is important when you want to plan your own career. Forklaring:
Her skal subjekt stå før verballeddet, da der er ligefrem ordstilling på engelsk. 3.
President Obama, which wife has now joined his efforts to improve education, wants the US to have the highest percentage of college graduates by 2020. President Obama, whose wife has now joined his efforts to improve education, wants the US to have the highest percentage of college graduates by 2020. Forklaring:

Her skal stedordspronominet være “whose” da det lægger sig til en person. 4.
How much you earn throughout life depends large on your success in school and your education. How much you earn throughout life depends largely on your success in school and your education. Forklaring:

Her skal adjektivet laves om til et biord (dvs. tilføjelse af –ly) da det lægger sig til verbet “depends”

5.
A high proportion of American students earn a bachelors degree. A high proportion of American students earn a bachelor’s degree. Forklaring:
Der skal her dannes ejefald af substantivet bachelor. Ejefald dannes af ‘s af substantivet. 6.
The US universities should could help turn around the situation. The US universities should help turn around the situation.
Forklaring:
Man kan her nøjes med ét modalverbum, dvs. man udelukker her enten “should” eller “could” til fordel for den anden. 7.
A low standard of education will result in that American companies cannot compete globally. A low standard of education will result in the fact that American companies cannot compete globally. Forklaring:

En præpotition kan ikke være efterfulgt af en that-sætning. I stedet for indsættes substantive “the fact” imellem disse.

8.
There was many good points in the speech made by the First Lady. There were many good points in the speech made by the First Lady. Forklaring:
Kongruens fejl. Eftersom “many good points” er flertal, skal verbet “to be” i datid være kongrueret herefter til “were”

Opgave B
Omskriv nedenstående sætninger fra aktiv (handleform) til passiv (lideform). Besvarelse 1b:
1. Aktiv:
The First Lady told the students about Princeton. 
1. Passiv:
The students were told about Princeton by The First Lady.

2. Aktiv:
The goals of the program reflect the First Lady’s own life. 2. Passiv:
The First Lady’s own life is reflected by the goals of the program.

3. Aktiv:

Employers have hired more than 700,000 bachelor’s holders. 3. Passiv:
More than 700,000 bachelor’s holders are hired by the employers.

4. Aktiv:
Teachers and educators will assist Obama in achieving his 2020 plan. 4. Passiv:
Obama will be assisted in achieving his 2020 plan by teachers and educators.

Opgave C
I hver af nedenstående sætninger er der understreget forskellige pronomener (stedord). Forklar i hvert enkelt tilfælde, hvorfor netop dette pronomen (stedord) er valgt.

Besvarelse 1c:
1.
JPMorgan Chase employs nearly 270,000 people, each of whom plays an important role in the success of the firm.  Forklaring:
Whom bruges I formelt sprog lige efter et forholdsord, som her er “of”

2.
This is an issue of vital economic importance, and it has clear ramifications for employers who could find it increasingly difficult to access talent in the coming years.   Forklaring:
Det henførende stedord ligger sig her til en eller flere personer, altså...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Delpr Ve 1 28 Oct 2014 Essay
  • Delpr Ve 2 Bride Burning Essay
  • Assignment 1 Fall 2014 1 Essay
  • ACCT3111 2014 Syllabus 1 Essay
  • Prompts 2014 1 Essay
  • 2014S Assignment 1 Ans Essay
  • Essay on CML #1 2013-2014
  • Assignment 1 2014 15 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free