Dell

Pages: 20 (3669 words) Published: May 9, 2009
Dienstenmarketing en e-commerce
Veiling FloraHolland

[pic] [pic] [pic] [pic]

Jurian Hordijk

Studentnummer: 2007310

Docenten: Arjaan Stapert en Arjan Harteveld

April 2009

Samenvatting/management summery

Wist u dat de Nederlandse sierteeltsector de 3de mainport van ons land is, op schiphol en de Rotterdamse haven na?

• Wat zijn op dit moment de diensten die FloraHolland op dit moment aanbiedt? • Waar kunnen we ze verbeteren?
• Hoe gaat FloraHolland om met E-commerce?
• Waar liggen kansen?

In dit verslag wordt gekeken naar de huidige diensten en hoe men daarmee omgaat.

• Gebruikt FloraHolland e-commerce?
• Waarmee zouden ze deze dienst kunnen uitbreiden?
• Wat kost dit?
• Wat levert het op?

Dit beschrijf ik aan de hand van een SWOT- analyse en aan de hand van DESTEP. Uiteraard ontbreken de 5 P´s niet in dit verslag. De DESTEP heb ik gemaakt aan de hand van een kwekerij, dus de aanvoerkant van de bloemenveiling. Dit heb ik gedaan omdat dit mijn werkterrein is.

Ook zijn er doelstellingen opgesteld die men moet gaan halen aan de hand van uitbreiding van e-commerce en door beter om te gaan met bepaalde kenmerken van diensten.

Daarnaast heb ik de E-diensten uitgesplitst in een kant van kopers/exporteurs en een kant van kwekers/aanvoerders.

Als laatste heb ik een de conclusies en aanbevelingen beschreven. Als bijlage voeg ik ter extra informatie de kengetallen toe. Inhoudsopgave

Titel Bladzijde

Samenvatting/management summery2

Inhoudsopgave3

Hoofdstuk 1 Inleiding 5

1.1 De Onderneming5

1.1.2 Vestigingen5
1.2 Doelstellingen5
3. Cijfers en feiten5

4. Economische en maatschappelijke betekenis van de sierteeltsector5

Hoofdstuk 2 Interne analyse (micro omgeving)6

2.1 Visie en missie6

2.2 Organisatiestructuur6

2.3Marketingmix instrumenten6

2.3.1 Product6

2.3.2 Prijs6

2.3.3 Plaats6

2.3.4 Promotie6

2.3.5 Personeel7

2.4 De 4 kenmerken van diensten7

2.4.1 Ontastbaarheid7

2.4.2 Vergankelijkheid7

2.4.3 Heterogeniteit7

2.4.4 Interactiviteiten7

2.5 Sterkten en zwakten 8

Hoofdstuk 3 Externe Analyse 9

3.1 Concurrentie9

3.2 Macro omgeving > DESTEP9

3.2.1 Demografisch 9

3.2.2 Ecologisch9

3.2.3 Sociaal-Cultureel 9

3.2.4 Technologisch10

3.2.5 Economisch 10

3.2.6 Politiek-juridisch10

3.3 Kansen en bedreigingen 10

Hoofdstuk 4 De SWOT12

4.1 SWOT12

Hoofdstuk 5 Doelstellingen 14

5.1 Doelstellingen14

Hoofdstuk 6 E-commerce15

6.1E-diensten voor kopers/exporteurs15

6.1.1 Beeldcentrale (Aalsmeer) 15
6.1.2 Elektronische partijverantwoording (EPV)15
6.1.3E-Trade15
6.1.4 ´Klok in de kantine´15
6.1.5Klokaanbod15
6.1.6KOA (Kopen op Afstand)15
6.1.7 PlantConnect 16
6.2 E-diensten voor kwekers/aanvoerders16
6.2.1Elektronische aanvoerbrief (EAB)16
6.2.2Elektronische partijverantwoording (EPV)16
6.2.3E-Trade16
6.2.4 Floranet16
6.2.5´Klok in de kantine´16
6.2.6 TeleVBA16
Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 17
7.1Conclusies en aanbevelingen17

Hoofdstuk 8Bronvermelding18

8.1Bronvermelding18

Bijlage 1 Organisatiestructuur

Bijlage 2 Kengetallen

Hoofdstuk 1Inleiding

1.1 De Onderneming

Nederland is de spil in de internationale sierteeltsector. Van veredelaars en telers tot verkopers en exportbedrijven: Nederland beschikt over een fijnmazig en hoogwaardig netwerk aan bedrijven dat alle facetten van de keten omspant. Nederland is dan ook de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Scm Dell Essay
  • Dell Marketing Essay
  • Dell Analysis Essay
  • Dell Competitors Essay
  • Swot Analysis of Dell Research Paper
  • A Case Study on Dell Company Essay
  • Dell
  • Apple Versus Dell Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free