Currents Experiment

Topics: Atmosphere, Precipitation, Heat Pages: 10 (689 words) Published: December 3, 2014
HOW DOES IT WORK?
Hot air balloons rise because warm air is lighter than cold air. Similarly, warm water is lighter in weight or less dense than cold water. When the bottle of warm water is placed on top of the cold water, the more dense cold water stays in the bottom bottle and the less dense warm water is confined to the top bottle. However, when the cold water bottle rests on top of the warm water, the less dense warm water rises to the top bottle and the cold water sinks. The movement of water is clearly seen as the yellow and blue food coloring mix, creating a green liquid. Likewise, when the water mixes in the Split Demo Tank, the less dense, cold water stays on the bottom of the tank, and the more dense, warm water moves to the top.  The movement of warm and cold water inside the bottles (or tank) is referred to as the convection current. In our daily life, warm currents can occur in oceans, like the warm Gulf Stream moving up north along the American Eastern Seaboard. Convection currents in the atmosphere are responsible for the formation of thunderstorms as the warm and cold air masses collide. Although the bottles whose colored liquids mix are more interesting to watch, the other set of warm and cold water bottles helps to illustrate another important phenomenon that occurs in the atmosphere during the winter months. During daylight hours, the sun heats the surface of the earth and the layer of air closest to the earth. This warm air rises and mixes with other atmospheric gases. When the sun goes down, the less dense warm air high up in the atmosphere often blankets the colder air that rests closer to the surface of the earth. Because the colder air is more dense than the warm air, the colder air is trapped close to the earth and the atmospheric gases do not mix. This is commonly referred to as temperature inversion. ADDITIONAL INFO

What are the results of temperature inversion? Air pollution is more noticeable during a temperature inversion sinc e pollutants such as car exhaust are trapped in the layer of cold air close to the earth. As a result, state agencies in many parts of the country oxygenate automobile fuels during winter months with additives like MTBE in an attempt to reduce the harmful effects of trapped pollution. This trapped pollution is what causes the "brown cloud" effect. Wind or precipitation can help alleviate the brown cloud effect by stirring up and breaking up the layer of warm air that traps the cold air and pollution down near the surface of the earth.

PINAGKUKUNANG YAMAN
YAMANG LIKAS
YAMANG TUBIG
YAMANG LUPA
YAMANG MINERAL
YAMANG GUBAT
YAMANG TAO
YAMANG CAPITAL
YAMANG
PINANSYAL

 Anumang bagay, may buhay man o wala, ay nagiging pinagkukunang-yaman(resource) sa sandaling mapagtanto ng tao ang kapakinabangan nito upang mapunan ang kanyang pangangailangang pang-ekonomiko. Pinagkukunang-yaman- tumutukoy sa mga salik ng produksyon bilang mga input (lupa, paggawa, kapital, at entreprenyur) at mga tapos na kalakal at paglilingkod bilang output. Yamang Napapalitan – mga likas na yaman na matapos katasin ay medaling napapalitan ng kalikasan. Kabilang dito ang yamang gubat at yamang tubig. Yamang Di-napapalitan – ay mga yamang matapos katasin ay hindi agad napapalitan ng kalikasan. Kabilang dito ang yamang lupa at yamang mineral.      

Ang lupa, paggawa, at kapital ay mga pinagkukunang-yaman na kailangan sa produksyon ng kalakal (goods) at serbisyo (services). Ang bawat antas ng paglikha o produksyon ay kinakailangang magkaroon ng mahahalagang sangkap upang sumulong ang buong proseso. Likas-kayang Paggamit – tumutukoy sa paggamit ng mga yamang likas sa paraang makapagbibigay ang mga ito ng lubos na kapakinabangan ngunit hindi manganganib na maubos sa pamamagitan ng paggamit ng biological resource, konserbasyon, at integrasyon ng konserbasyon at likas-kayang paggamit ng biological diversity. Konserbasyon – tumutukoy sa maingat at makatwirang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Time and Current President
  • Mold Experiment Essay
  • Essay about Experiment Plan
  • Psychology Experiment Essay
  • Psychology Experiments Essay
  • Psychology Experiment Essay
  • Essay about ecoli experiment
  • Experiment Report Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free