Cultural Aspects

Pages: 18 (5838 words) Published: April 15, 2011
Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 7

Bronvermelding:
Titel: Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief Eerste druk, vierde oplage Auteur: Marie-Thérèse Claes en Marinel Gerritsen Uitgever: Coutinho ISBN: 9062833047 Aantal pagina’s boek : 276 Aantal hoofdstukken boek : 7

De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2004 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per e-mail aan info@studentsonly.nl.

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Interculturele communicatie Culturen categoriseren: basiswaarden Cultuur en communicatie Buren met verschillende culturen: overeenkomsten en verschillen in waarden tussen Nederland en Vlaanderen Overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Europese culturen Overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen Omgaan met cultuurverschillen pag. 3 pag. 6 pag. 9 pag. 11 pag. 13 pag. 15 pag. 16

www.studentsonly.nl Voor al jouw HBO & WO uittreksels! Bron : Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief – M.T. Claes & M. Gerritsen

2

Hoofdstuk 1

Interculturele communicatie

Met Cultuur wordt vaak de beschaving bedoeld in een land. Dit kunnen producten of kennis zijn. Met cultuur bedoelen we de collectieve mentale programmering die de leden van een groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere groepen. Er zijn drie niveaus bij de mentale programmering (zie fig. 1.1 op blz. 13): 1) menselijke natuur Hierin kan alles gevonden worden wat is aangeboren bij een persoon. Denk hierbij aan het praten en aan het lachen van een mens. 2) cultuur Dit gaat over de menselijke natuur. Het waarom wordt hier in kaart gebracht en duidelijk gemaakt. 3) persoonlijkheid Dit omvat zowel de aangeboren als de aangeleerde zaken van mensen. Doordat cultuur de meeste moeilijkheden kan geven, wordt deze opgesplitst. Immers, twee landen kunnen erg van elkaar verschillen, puur wat hun cultuur is en wat hen wordt aangeleerd. Culturele verschillen komen voort uit:  symbolen Dit zijn zaken die specifiek tot een bepaald land horen. Denk hierbij aan de vlag, de taal, het eten, drinken en de kledinggewoonten.  helden Helden zijn in elk land verschillend. Vandaar dat er ook verschillende culturen zijn. Helden kunnen van het verleden zijn, maar ook bekende mensen van tegenwoordig kunnen helden zijn.  rituelen Dit zijn zaken die niet per se moeten, maar wat gebruikelijk is in dat land en bij die cultuur. Hiermee worden de waarden van een cultuur bedoeld. Zij zijn de essentie van de cultuur, ze geven waar het om draait. Door al deze mogelijkheden en verschillen is het soms moeilijk te begrijpen hoe de cultuur in elkaar steekt en hoe die begrepen moet worden. Het kan vergeleken worden met een ijsberg die op het water drijft. Deze berg is voor een klein gedeelte zichtbaar en voor een groot gedeelte niet. Zichtbaar zijn de symbolen, helden en rituelen. De waarden zijn niet zichtbaar. Culturen: 1) nationale culturen Dit zijn groepen mensen die bij elkaar horen, omdat ze dezelfde nationaliteit dragen en bij een bepaald land horen 2) sociale culturen Dit zijn...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Cultural Anthropology Essay
  • Cultural Essay
  • Essay on Cultural Div in Professns
  • Introduction to Cross Cultural Psych Essay
  • Essay on Cultural diversity and Cultural shock
  • Essay on Cultural Relativism
  • cultural landscapes Essay
  • Cultural Worlds Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free