Credit Portfolio and Instruments

Pages: 20 (6327 words) Published: February 28, 2009
Fakultet za Ekonomski Nauki
Postdiplomski studii po Menaxment vo bankarskiot, profitniot i neprofitniot sektor

SEMINARSKA RABOTA PO PREDMETOT
DELOVNO - BANKARSKI MENAXMENT

“Kreditnata funkcija vo bankarstvoto
so osvrt na instrumentite za upravuvawe
so kredit portfolioto”

Mentor: Izrabotila:
Doc. D-r Savo A[talkoski Anita Popovska

Mart, 2008

Novite trendovi vo bankarstvoto

Rapidnite inovacii na finansiskiot pazar, tehnolo[kiot progres, i deregulacijata na bankarskiot sistem, go menuvaat na~inot na rabotewe na delovnite banki. Tradicionalnoto bankarstvo se pomalku e potrebno, a udelot na pazarot na finansiski uslugi na bankite se namaluva vo korist na osiguritelnite kompanii, investiciskite i penziskite fondovi, koi pridobivaat del od dostapnite klienti. Konkurentskiot pritisok od drugite banki, no i od nebankovite finansiski institucii koi zazemaat del od pazarot na delovnite banki se zgolemuva. Voedno se pojavuvaat i novi mo`nosti vo deluvaweto na bankite i nivno vklu~uvawe vo aktivnosti koi dotoga[ gi izvr[uvale samo konkurentnite nebankovi finansiski institucii (pr. penziskite fondovi, osiguritelni kompanii i investiciski fondovi). Vo 80-tite godini od minatiot vek, tradicionalnoto bankarstvo zapo~nuva da is~eznuva, a kapitalnite regulativnite barawa na bankite da se zgolemuvaat. Na ovie promeni bankite odgovorile energi~no i inovativno pro[iruvaj]i go svoeto rabotewe vo novi oblasti. Rastot na finansiskiot pazar kako i pogolemata paleta na finansiski instrumenti, mu ovozmo`ila na bankite pogolem pristap do sredstva. Vo isto vreme pro[iruvaweto na pazarite sozdalo mo`nosti za pretstavuvawe na novi bankarski produkti i uslugi. Bankite razvile novi instrumenti, tehniki, produkti i uslugi, a tradicionalnoto bankarstvo bazirano na primawe na depoziti i odobruvawe na krediti stanalo samo eden del od bankarskoto rabotewe koj ~estopati se poka`uva kako najmalku profitabilen. Finansiskite inovacii dovele do zgolemuvawe na pazarnata orientacija na bankite (preku trguvawe na otvoreniot finansiski pazar), i dostapnost na bankarskite sredstva na pazarot (preku konceptot na proda`ba i zamena na krediti). Ovoj proces bankite go postignale preku voveduvawe na hipoteki, krediti za avtomobili, kako i eksportni krediti vo nivnoto rabotewe, kako poddr[ka za pazarnite garancii – proces koj e nare~en sekuritizacija. Primarnata motivacija za inovaciite vo bankarskoto rabotewe bilo zgolemuvaweto na kapitalnite barawa, [to pridonelo za razvoj na novi nebilansni finansiski instrumenti so koi bi se nadminal ovoj problem.

Kreditnata funkcija vo bankarstvoto

Pozajmuvaweto e osnovnata biznis aktivnost na skoro site komercijalni banki. Kreditnoto portfolio e tipi~no najgolemiot imot kako i dominanten izvor na prihod na bankite. Kako takvo kreditnoto portfolio e i edno od najgolemite izvori na rizik vo raboteweto na bankata. Problemite so kreditnoto portfolio otsekoga[ bile glavna pri~ina za zagubite i neuspesite na bankata. Zatoa efektivniot menaxment na kredit portfolioto i kreditnata funkcija na bankata se od

su[tinsko zna~ewe za sigurnosta i stabilnosta na bankata. Menaxmentot na kredit portfoliotot e proces vo koj rizicite koi se nasledeni vo procesot na kreditirawe se menaxirani i kontrolirani. Zna~i menaxmentot na kredit portfolioto gi identifikuva i kontrolira rizicite niz kreditniot proces. Identifikuvaweto i upravuvaweto so rizikot na grupa na krediti e isto tolku zna~ajno kako i upravuvaweto so rizikot na individualnite krediti. Vo minatoto portfolio menaxerite go koncentrirale nivniot napor kon vnimatelno odobruvawe na krediti i nabquduvawe na kreditnite performansi na individualnite krediti. Iako ovie aktivnosti i denes se zadr`ani, sepak ulogata na portfolio menaxerite se pro[iruva.

Portfolijata na krediti i drugite kreditni sredstva na bankite koi vo minatoto prete`no bile koncentrirani na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Instruments
  • Portfolio Essay
  • Portfolio Essay
  • Essay on Instruments
  • Portfolio Essay
  • Essay on portfolio
  • Portfolio Essay
  • Essay on Credit

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free