Church

Pages: 9 (3034 words) Published: September 18, 2006
PAMBUNGAD
Matatagpuan sa bayan ng Baclayon sa Bohol, ang simbahan ng La Purisima Concepcion de la Virgen Maria ay tinatayang isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas. Ang mga Heswita ang mga original na bumuo ng simbahan, ngunit noong ika-19 na siglo ay tinapos ng mga Agustinong Recoletos ang naitayo nang simbahan, sa pamamagitan ng pagdadagdag dito ng isang modernong patsada o harapan, at ng mga batong imprastraktura na ngayo'y pumapaligid na rito.

Ang Baclayon ang unang misyon na itinatag ng mga Heswita sa rehiyon. Itinalaga sa Baclayon sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez, mga Kastilang misyonero, bilang tugon sa kahilingan ng ina ni Pedro de Gamboa na nagngangalang Doña Catalina de Bolaños. Trabaho ni de Gamboa bilang isang encomendero na gawing Kristiyano ang mga taong naninirahan sa kanyang nasasakupang pook (reduccion); bilang kapalit, natatamasa niya, gaya ng ibang mga encomendero, ang pribilehiyong makatanggap ng ilang bahagi ng ani ng isla. Sa unang pagdating ng dalawang Heswita sa Baclayon noong Nobyembre 1596, natagpuan nila ang isang kapilyang itinayo pala para sa personal na debosyon ng mga Kastilang naninirahan doon. Di nagtagal ay itinayo ang isa pang simbahan sa nasabing bayan.

Sa Baclayon naitatag ang unang Kastilang Heswitang misyon, ngunit napilitan ang mga Heswita na ilipat ang kanilang punong-himpilan sa Loboc, isang bayang matatagpuan sa loob na bahagi ng Bohol. Takot sa mga Moro ang naging sanhi ng paglipat na ito. Bumalik sa Baclayon ang mga Heswita makalipas ang ilang taon at noong 1717, ang nasabing bayan ay naging isang parokya; dahil dito, isang bagong simbahan ang itinayo. Kurales ang pangunahing meteryales na ginamit sa pagtatayo ng simbahan. Kawayan naman ang ginamit ng mga katutubo para galawin at iposisyon ang mga kurales, at humigit-kumulang sa isang milyong puti ng itlog ang ginamit nila upang pagdikitin ang mga bato. Natapos ang simbahan noong 1727, at noong 1835, isang kampanaryo ang idinagdag dito. Nagkaroon din ang simbahan ng Baclayon ng isang bartolina na ginamit upang parusahan ‘yung mga hindi umaayon sa mga batas ng simbahang Katoliko.

Mababatid na ipinakikita ng anyo, disenyo, at arkitektura ng Simbahan ng Baclayon kung paano iniakma ng mga sinaunang Boholano ang istilong Baroque at Neoclassical ng Europa sa kanilang lokal na materyales at yamang-likas, sa pamamagitan ng kanilang sariling sistematiko at sopistikadong teknolohiya at paraan ng paggawa. IMPLUENSIYANG ARKITEKTURAL

Arkitekturang Romanesque ang umiiral na architectural movement sa kanlurang Europa simula noong unang bahagi ng ika-11 siglo hanggang sa gitnang bahagi ng ika-12 siglo. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng mga simbahang matataas at hindi mabulto, ang nasabing istilo ay unti-unting binago hanggang ito'y naging arkitekturang Gothic.

Karaniwan sa mga simbahang Romanesque ang pagiging mabulto, at ang pagkakaroon ng hugis na tila isa itong krus na Latino—may patayong sangay at isang mas maikling balagbag o halang (crosspiece) sa taas ng sentro nito. Kakikitaan ng nakaarkong bubungang yari sa bato ang nabe ng simbahan. Napapaligiran din ito ng mga daanan sa gilid o pasilyo. Mga malalaking haligi na tinatawag na piyer ang sumusuporta sa bubungan ng simbahan. Makikita rin sa pagitan ng mga piyer at mga butas sa pader ang mga arko. Mga iskulturang bato na nagpapakita ng mga karakter at mga eksena sa bibliya ang nagsisilbing dekorasyon sa mga butas sa pader at mga piyer. Maaliwalas ang pintura ng mga pader, at kakikitaan din ang mga ito ng mga relihiyosong paksa. Ang mga sumusuporta sa mga pader (buttresses) ay idinudugtong ng alinman sa halang na molde o serye ng mga arko. Huli, ipinakikilala ng mga kuwadrado o bilugang tore ang istilong ito. Ang arkitekturang neoklasiko naman, sa kabilang banda, ay naiimpluensiyahan ng mga gusaling natagpuan sa Pompeii at Herculaneum, mga lumang siyudad sa Roma . Mapapansin na may hawig sa mga istilong Griyego at Romano ang arkitekturang ito. Natutulad ito...

Bibliography: "Architecture". World Book Encyclopedia. 2005 ed.
Coseteng, Alicia N.L., Spanish Churches in the Philippines. Quezon City: New Mercury Printing Press, 1972.
De la Costa, Horacio, SJ. The Jesuits in the Philippines, 1951-1768. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961.
Galende, Pedro G. and Rene B. Javellana, S.J. Great Churches of the Philippines. Manila: Bookmark, Inc., 1993.
Javellana, Rene B., S.J. Wood and Stone for God 's Greater Glory: Jesuit Art and Architecture in the Philippines. Manila: Ateneo de Manila University Press, 1991.
Lorenzo, Josemaria Salutan. A History of the Philippines: A Focus on the Christianization of Bohol (1521-1991). Bohol: Mater Dei Publications, 1991.
Luengo, Josemaria Salutan. A History of the Philippines: A Focus on the Christianization of Bohol. Bohol: Mater Dei Publications, 1991.
Ner, Sonia P. and Crispina M. Reyes, ed. Simbahan: Church Art in Colonial Philippines (1565 – 1898). Makati: Ayala Foundation, Inc., 1992.
Jose, Regalado Trota. Visita Iglesia Bohol: A Guide to Historic Churches. Manila: National Commission for Culture and the Arts, 2001.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Local Church in Mission Essay
  • San Sebastian Church Essay
  • Church Going Essay
  • Essay on The Church Structure
  • Church of the Sagrada Familia Essay
  • church Going Essay
  • Simple Church Book Review Research Paper
  • the role of women in church Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free