chinese

Topics: Han Dynasty, Hundred Family Surnames, Xia Dynasty Pages: 6 (1130 words) Published: October 30, 2014

1.
Gao su – to tell
Guan yu – about
Yi tian – one day
Wan – finish, to complete, play
Cong lai bu – never
Man man – slowly
Zhong can – chinese food
Xi can – western food
Dan shi – but
Ming nian – next year
Huo zhe – or
Da xue – university
Yi hou – after
Jue ding – decide
Ru guo – if
Jia ren – family
Zhuan ye – major (speciality)
He .... yi yang – the same as
Jing ji – economic
Guan li – management
Xian ….. ranhou – first …. Then
2.
Wei le - for, in order to
Na – to take
Huan yin – welcome
Chu qu – go out
Gan mao /bing– catch cold
Tong xue – classmate
Jian dan – simple
Nian qing ren – young people
Zhi – only
Bi ye – graduate
Hai bian – beach
Sai tai yang – be tanned
Zhong wu – middle day
De shi hou – when (affermative phrase)
Xiu che – to fix car
Xiu li ta – punish him, beat him
You de ren - some people
Xing wen – news
Nong ming – farmer
Xia ke hou – after lesson
Wu li – physics
Hua xue – chimics
Wo yi ge ren – by myself
Zenme hai – how could it be
Bie / bu yao – don’t do
Zai xian – be online
Wo yi hui er jiu qu hai bian – i will go to the beach very soon Zhe xiawu wo yao xiuche le
Wode nu pengyou ganmao le
Ni zenme sai tai yang zheme duo?
Wo bu xihuan wu li, wo ye bu xihuan hua xue
Wo tong xue shi nian qing ren
wo bu chi yu De shi hou wo mama bu gaoxing
3.
wen – to ask
mingpian – calling card
jie shao – introduce
wen hua – culture
zhu he – congratulate
can jia – participate
hui yi – meeting
yi gong – all together
you xin – do the best in, determined
zhun bei – to prepare
qing zhu – celebrate
rong yi – easy
kunnan – difficult
mài – to sell
zhao – look for , give change (money)
song – to give as a gift
youming – famous
4.
shang ren – business man
ke shi, bu guo - but
shui xing – wake up
yi jing – already
xiao xin – be careful
te di – especially, on purpose
yi qian – before
cai – just (complain)
jiu – just (appreciate)
ban tian – do something for a long time
deng – wait
you yi si – interesting
mei yi si – boring
bu hao yi si – to feel embarassed
zai lu shang – on the way
yi xie – some
chao shi – supermarket
bao zai wo shengshang – ci penso io
5.
yuan – far
jin – near
A li B yuan/jin – A is far/near to B
kan dao – see
ting – listen
ting dao – hear
……zuo you – about (time, money, with numbers)
da gai……. – about (time, money, with numbers)
lun chuan – ship
shenme + name – kind of …
xin xian – fresh
ju zi – orange
shao deng - just a moment
na – to take
zenme le – what’s up
mei – negative for the past
bu – negative for present and the future
liu – leave (homework, food, work)
zhao – give change
verb + cuo – do thing wrong
hui – return (to home)
hui – time (next time, last time)
bie shuo le – stop talking
bie shuo – dont’ talk
yi qi – together
yi yang – the same
fen xiang – share
kuai + verb – do something quickly
verb + guo tou – overdo something
xian …. Zai – first …. Then
6.
dao – fall down
bu guo/dan shi – but
da che – take taxi
zhi lu – give direction
wang – towards
zhe me + adj – so… (zhe me mang – so busy)
wo chi pingguo – i eat apple
wo ba pingguo chi – the apple is eaten by me
jian cha – medical check
smb. + dui + smth/smb + gan xinqu – smb interested in something/somebody ke ai – lovely
ru guo – if
fang xue – school finish
zang – dirty
te bie - especially
shen me + noun + dou – (shenme cai dou xihuan – he likes all kind of food) jia – add
duo jiu – how long
liao tian – chat
shu xi – be familiar with
7.
tong zhi – inform
smb + zi ji + do smth – do smth by one self
zhao kai – to be hold (meeting)
mei ci – everytime
mei banfa – no way
you banfa – is there a way to…
er qie – what’s more, additionally
zui hao – better
kao chuang – near the window
fang xin – don’t worry
qing jia – apply a leave (for a holiday)
yi …. jiu – as soon as
jie su – finish
qian + noun – lack of smth
8.
xiu xi – relax
xiang dao / dao you – guide of tourist
si ren – private
qing...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Chinese Astrology
  • Essay about chinese culture
  • Overseas Chinese and Chinese People Essay
  • Chinese Musicking Essay
  • Chinese Politics Essay
  • The Life of the Chinese Essay
  • Chinese Noodles Essay
  • The Chinese Culture Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free