Baan Oom (Local Lifestyle Magazine) Brand Buiding Plan (Thai)

Topics: Brand, Martha Stewart, Martha Stewart Living Pages: 49 (3517 words) Published: June 2, 2009
Executive Summary

ในปัจจุบัน Lifestyle market ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเนื่องจากมีกลุ่มคนจำนวนมากที่เริ่ม

หันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตมากขึ้นซึ่งบ้านอุ้มก็เป็นอ

ีกหนึ่งบริษัทที่วางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อตอบสนอง Lifestyle marketing โดยปัจจุบันสินค้าหลักของบ้านอุ้มก็คือนิตยสาร Lifestyle รายเดือน “ OOM Magazine” ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเพื่

อเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้อ่านในด้านต่าง ๆ ด้วยภาษาที่เป็นกันเอง และธุรกิจการเป็น Style Consultant ให้กับองค์กรต่างๆ ตาม โดยทั้ง 2 ประเภทการให้บริการของบ้านอุ้มได้ตอบสนอง Brand Equity ของบ้านอุ้มในการเป็น Style Tailor ได้อย่างดี

อย่างไรก็ตามผลจากการสำรวจตลาดเป้าหมายของบ้านอุ้ม ซึ่งคือ กลุ่มคนเมือง 25-35 ปี ที่รักการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์พบว่า แม้กลุ่มเป้าหมายอัตรา 75 % จะมีความตระหนักรู้ถึงแบรนด์บ้านอุ้ม แต่มีเพียง 45 % ที่เข้าใจ Brand Equity ที่แท้จริงที่บ้านอุ้มต้องการวางตำแหน่งไว้ในใจกลุ่มเป้าหมายทั

้งความเป็น Style Consultant Magazine และความเป็นมิตรกับผู้อ่าน
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดในคร

ั้งนี้จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของบ้านอุ้มต่อกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มข

ึ้นเป็น 65 % ภายในระยะเวลา 1 ปี
โดยกลยุทธ์การวางแผนโครงการครั้งนี้คือการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้าง

ความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมที่เป็น Community Media ภายใต้แนวคิดหลักของ “BAAN OOM Style-CO-OP” ซึ่งเป็นการสร้างให้บ้านอุ้มเป็นสหกรณ์แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีส

ไตล์นั่นเอง โดยจะใช้ Key message ในการสื่อสารโครงการนี้ว่า “Share and get your style from BAAN OOM Style-CO-OP”
สำหรับเครื่องมือการสื่อสารที่จะใช้ในโครงการครั้งนี้ จะแตกออกมาจากแนวคิด “Style-Co-Op” ทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่ สื่อมวลชนสัมพันธ์ : คือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวเดินเรื่องด้วยภาพ ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ สื่อพิเศษ : Account Book , Style-Blog

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : งานแถลงเปิดตัวโครงการ , ตลาดนัดสินค้าไลฟ์สไตล์ , กิจกรรมประกาศผลรางวัล OOM Award , กิจกรรม Style Show Caseและกิจกรรม Rendezvous ภายใต้งบประมาณการทั้งสิ้น 740,140 บาท
ซึ่งการวัดผลการประสบความสำเร็จของโครงการจะวัดผลเปรียบเทียบระ

หว่าง Pre Test และ Post Test ถึงการเปลี่ยนแปลง Brand Image ในใจกลุ่มเป้าหมาย
โดยแนวคิดของแคมเปญที่ถูกกลั่นกรองมาจาก Brand DNA ของบ้านอุ้ม ประกอบกับการมีกิจกรรมต่อเนื่องและตรงใจกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

นี้ จะช่วยให้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดในครั้งนี้ประสบผลสำเ

ร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

Situation Analysis

บ้านอุ้ม
บ้านอุ้ม เป็นบ้านที่คุณอุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส นิยามว่าเป็นอะไรที่ง่าย เหมือนคนแวะมาเที่ยวบ้านของเธอและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยที่คุณสิริยากรเชื่อว่า บ้านอุ้มจะสามารถชักชวนให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และรักการใช้ชีวิตได้มากขึ้น

รายการโทรทัศน์ “บ้านอุ้ม”
โดยจุดกำเนิดเริ่มต้นของบริษัทบ้านอุ้ม คือการผลิตรายการโทรทัศน์ “บ้านอุ้ม” ขึ้นในปี 2544 โดยผลิตร่วมกับบริษัท Broadcast Studio ทางช่อง Nation Channel จากที่คุณสิริยากรสนใจการใช้ชีวิตทั้งหมดเลย เลยมีทั้งท่องเที่ยว ตบแต่ง สุขภาพ ไอที ศิลปะ ดีไซน์ รวมกันเข้าไว้ ออกมาเป็น “บ้านอุ้ม” โดยออกมาในช่วงที่คนเริ่มสนใจเรื่องการอยู่อาศัย การใช้ชีวิตมากขึ้น รายการจึงค่อนข้างไปได้ด้วย ไม่มีปัญหา อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสิริยากรมีเพื่อนบ้านมากข

ึ้น และเชื่อว่าชุมชนใหม่ๆ ในรายการบ้านอุ้มกำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ
รายการบ้านอุ้มถือเป็นรายการวาไรตี้ดูสบายๆ มีชีวิตชีวา ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตรุ่นใหม่ให้มีความสุข ความสบายใจ เนื่องจากแนวคิดของคุณสิริยากรที่ว่าคนสมัยนี้ไม่ควรมองข้ามควา

มสวยงามของชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยาก คอนเซปของรายการจึงเป็นการบอกสิ่งดีๆกับเพื่อน กับคนรู้จัก อาจจะพี่ ป้า น้า อา ด้วยความคาดหวังให้บ้านอุ้มเป็นเหมือนสังคมเล็กๆ เป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันที่ไม่ได้อยู่บ้านกำแพงติดกัน แต่เป็นเพื่อนบ้านกัน มีอะไรก็เขียนจดหมายมาคุย อีเมล์มาคุย มีความรักความผูกพันต่อกัน หรือว่ามันเหมือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งทุกคนปรารถนาดีต่อกัน และทำอะไรที่น่ารักที่ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข สวยงาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเมือง 70% และกลุ่มต่างจังหวัดอีก 30 % ซึ่งพบว่าส่วนมาผู้ชมรายการจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

คอนเซ็ปต์รายการคือเน้นความเป็น “บ้าน” แล้วแบ่งซอยเป็นห้อง เป็นจับคู่ความสนใจในหลายๆ เรื่องของเธอเข้าไปไว้ในห้องต่างๆ ของบ้าน ซึ่งเป็นแต่ละช่วงในรายการ เช่น...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Global Brand and Local Brand
  • Action Plan: Brand Management Plan Essay
  • Local Brands Indonesia Essay
  • Global Brands vs Local Essay
  • marketing local brand overseas Essay
  • Thai Wedding Essay
  • muay thai Essay
  • Sky Brand Plan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free