Baan Oom (Local Lifestyle Magazine) Brand Buiding Plan (Thai)

Satisfactory Essays
Executive Summary

ในปัจจุบัน Lifestyle market ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเนื่องจากมีกลุ่มคนจำนวนมากที่เริ่ม

หันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตมากขึ้นซึ่งบ้านอุ้มก็เป็นอ

ีกหนึ่งบริษัทที่วางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อตอบสนอง Lifestyle marketing โดยปัจจุบันสินค้าหลักของบ้านอุ้มก็คือนิตยสาร Lifestyle รายเดือน “ OOM Magazine” ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเพื่

อเติมเต็มการดำเนินชีวิตของผู้อ่านในด้านต่าง ๆ ด้วยภาษาที่เป็นกันเอง และธุรกิจการเป็น Style Consultant ให้กับองค์กรต่างๆ ตาม โดยทั้ง 2 ประเภทการให้บริการของบ้านอุ้มได้ตอบสนอง Brand Equity ของบ้านอุ้มในการเป็น Style Tailor ได้อย่างดี อย่างไรก็ตามผลจากการสำรวจตลาดเป้าหมายของบ้านอุ้ม ซึ่งคือ กลุ่มคนเมือง 25-35 ปี ที่รักการใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์พบว่า แม้กลุ่มเป้าหมายอัตรา 75 % จะมีความตระหนักรู้ถึงแบรนด์บ้านอุ้ม แต่มีเพียง 45 % ที่เข้าใจ Brand Equity ที่แท้จริงที่บ้านอุ้มต้องการวางตำแหน่งไว้ในใจกลุ่มเป้าหมายทั

้งความเป็น Style Consultant Magazine และความเป็นมิตรกับผู้อ่าน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดในคร

ั้งนี้จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของบ้านอุ้มต่อกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มข

ึ้นเป็น 65 % ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยกลยุทธ์การวางแผนโครงการครั้งนี้คือการใช้กลยุทธ์เพื่อสร้าง

ความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมที่เป็น Community Media ภายใต้แนวคิดหลักของ “BAAN OOM Style-CO-OP” ซึ่งเป็นการสร้างให้บ้านอุ้มเป็นสหกรณ์แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีส

ไตล์นั่นเอง โดยจะใช้ Key message ในการสื่อสารโครงการนี้ว่า “Share and get your style from BAAN OOM Style-CO-OP” สำหรับเครื่องมือการสื่อสารที่จะใช้ในโครงการครั้งนี้ จะแตกออกมาจากแนวคิด “Style-Co-Op” ทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่
สื่อมวลชนสัมพันธ์ : คือการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวเดินเรื่องด้วยภาพ ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
สื่อพิเศษ : Account Book , Style-Blog
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : งานแถลงเปิดตัวโครงการ , ตลาดนัดสินค้าไลฟ์สไตล์ , กิจกรรมประกาศผลรางวัล OOM Award , กิจกรรม Style Show Caseและกิจกรรม Rendezvous
ภายใต้งบประมาณการทั้งสิ้น 740,140 บาท

You May Also Find These Documents Helpful

 • Powerful Essays

  Baan

  • 2970 Words
  • 20 Pages

  state-of-the-art functionality. An innovative solution that upgrades effortlessly and interfaces easily with third-party applications. Software that is able to incorporate existing systems while extending its reach to the Internet and electronic commerce. The Baan Enterprise Solutions components deliver on these promises and give businesses the competitive edge they need to succeed. In today's global business environment, companies can count on rapid change, and the new opportunities and challenges that…

  • 2970 Words
  • 20 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Global brands Vs. Local Brands Introduction According to Ger, Belk and Lascu (1993), advances in communications and information systems technology have shrunk distances, thereby linking markets through flows of information across markets. These trends enhance the management of global operations and drives up the need to deal effectively with global competition. As firms enter international markets, branding plays an important role in its marketing strategy. Many consumers use brands as clues to…

  • 1457 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  LB5202: Marketing & Innovation MARKETING PLAN FOR WAN THAI FOODS INDUSTRY COMPANY LIMITED 5/21/2011 COMPILED BY: 5/21/2011 Executive summary Our company, Wan Thai foods Industry Company limited is one of the leading manufacturers of the instant noodles in Thailand. We take great pride in knowing that products bearing the name “Yum Yum” will continue to play important…

  • 5191 Words
  • 21 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Car Magazine Marketing Plan

  • 5600 Words
  • 23 Pages

  1. EXECUTIVE SUMMARY Current Look The Car Magazine is one of the largest selling specialist or male interest magazine in South Africa. Approaching 50th Anniversary, Car Magazine enjoys and average readership of about nine hundred thousand readers per issue In the fifty years which is a significant mile stone for the local magazine, Car Magazine has only had five different editors which is indeed and unusual turnover for the fast moving publishing industry. This signals stability as a positive…

  • 5600 Words
  • 23 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Buiding Blocks

  • 621 Words
  • 3 Pages

  Associate Level Material Appendix C The Building Blocks of Life Worksheet Part 1: Mitosis and Meiosis Short-Answer Response Use Ch. 5 of BioInquiry and the “Comparing Mitosis and Meiosis” video as resources for Part 1 of this assignment. Write 75- to 100-word answers to the following questions. Why are the process of mitosis and meiosis both important to a living organism? Mitosis and meiosis are important, because mitosis is a type of sexual reproduction which enables a cell to…

  • 621 Words
  • 3 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  Global Brands vs Local

  • 1181 Words
  • 5 Pages

  “Global Brands vs. Local Brands” A big issue facing the international marketing world today is whether global branding is better then local branding. Consumers all over the world have many different opinions on whether they like purchasing products from big corporate, multicultural companies or the local mom and pop shops that they have grown to know, and became comfortable with. The pros and cons of both global and local branding vary from good and bad. In my opinion local branding are still…

  • 1181 Words
  • 5 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  Executive Summary This report is prepared on the basis of a survey on a local fashion brand (Deshi Dosh), & it’s a survey to building this brand as a strong brand. The concept of branding has been around for centuries as a means to distinguish the goods of one producer from those of another. In fact the word brand is derived from the Old Norse word brander, which means “to burn,” as brands were and still are the means. Brands identify the source or maker of a product and allow consumers to assign…

  • 5093 Words
  • 21 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Marketing Local Brand Overseas Executive summary Importing a clove cigarettes from Indonesia to Russia might be a great idea for me , since the number of smokers in Russia is he 4th higher compare with another country around the world. It was also hard to find clove cigarettes outside Indonesia so that’s why I believe that the smokers in Russia will try to buy the clove cigarettes that made from Indonesia. This report is based on the secondary sources. The sources that I found…

  • 1727 Words
  • 7 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  could market Tecate beer in the country of Brazil. Tecate is a local beer distributed by the Mexican company Cuauhtémoc Moctezuma Brewery (Spanish: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) which has operating brewing plants in Monterrey, Guadalajara, Toluca, Orizaba, an Chihuahua, producing several beer including Dos Equis, Sol, bohemia, Superior, Carta Blanca, Indio, and Tecate among others. I choose this brand because it is a very well-known brand in Mexico, besides Cuauhtémoc Moctezuma Brewery has already…

  • 503 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Local Development Plan

  • 10091 Words
  • 41 Pages

  PROJECT LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF ARO AYEDAADE IFESOWAPO FADAMA COMMUNITY ASSOCIATION IN BORIPE LOCAL GOVERNMENT OSUN STATE FADAMA DEVELOPMENT COORDINATING OFFICE NIGERIA © MARCH 2009 TABLE OF CONTENTS Title Table of Contents List of FCA and FUGs Summary of LDP List of Acronyms Fadama Community Association Form A Form B FCA Subproject Proposal (Form C) Environmental Impacts, Mitigation Measure and Cost (Form E) Business Plan, Maintenance Plan and FUEF (Form…

  • 10091 Words
  • 41 Pages
  Powerful Essays