Assignment Kay Panyero

Pages: 4 (417 words) Published: August 8, 2010
SISTEMANG PARLAMENTARYO

Ang pamamaraang parlamentaryo ay kilala rin bilang

parlamentarismo, ay makikilala sa pamamagitan ng

ehekutibong sangay ng pamahalaan na nakadepende sa

tuwiran o hindi tuwirang suporta ng parlamento, na

karaniwang ipinararating sa pamamagitan ng boto ng tiwala.

Samakatuwid, walang tuwirang paghihiwalay ng

kapangyarihan sa pagitan ng mga tagapagpaganap at

tagapagbatas na sangay (lehislatibo), na naghahatid sa

magkaibang pagtatakda sa paraan ng mga paninimbang at

pagsusuri sa pagpapatakbo ng pamahalaan, kung

ihahambing sa mga nakikita sa isang republikang may

pangulo. Ang mga sistemang parlamentaryo ay karaniwang

may malinaw na batayan ng pagkakaiba sa pagitan ng pinuno

ng pamahalaan at ng pinuno ng estado, kung saan ang

pinuno o pangulo ng pamahalaan ay ang punong ministro o

primero, samantalang ang pinuno ng estado ay kadalasang

ang hinalal (ng mga mamamayan o sa pamamagitan ng

parlamento) na pangulo o namamanang maharlika.

Hinihirang ang pangulo ng estado bilang isang pangulo sa

titulo lamang na may maliit o sermonyal na kapangyarihan.

Ang kawalan ng malinaw na pagkakahiwalay ng

kapangyarihan sa pagitan ng tagapagpagnap at tagapagbatas

na mga sangay ay nagdurulot ng kritisismo ng ilan hinggil sa

kakulangan ng pagsiyasat at pagtimbang na matatagpuan sa

presidensyal na republika. Sa kabilang banda, may pumupuri

rin sa parlimentaryo, kaugnay ng presidensyalismo, dahil sa

madaling pagtugon nito sa publiko at pagbabago. Pinupulaan

din ito minsan dahil sa pangunguna ng mga hindi matatag na

pamahalaan, katulad ng Alemang Republikang Weimar at ang

Ikaapat na Republika ng Pransya.

Hindi ibig sabihin ng salitang sistemang parlamentaryo na ang

isang bansa ay pinamumunuan ng iba't ibang mga partidong

magkakasanib (koalisyon o alyansa). Ang maramihang

partidong kasunduan (multipartido) ay karaniwang produkto

ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on assignment
  • Law assignment Essay
  • Essay on Assignment
  • Assignment Essay
  • Assignments Essay
  • Essay about Assignment
  • Assignment Essay
  • assignment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free